Р Е Ш Е Н И Е  217

гр.Русе, 12.04.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

        Русенският Районен съд, четвърти  наказателен състав в публично заседание на двадесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                        Районен съдия: Венцислав Василев

                                Съдебни заседатели :

 

 

при секретаря Юлия Острева………………….….…………………………………

и в присъствието на  прокурора………………………...…………………………………

        Като разгледа  докладваното от съдията НАХ Дело №  49/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

        Постъпила е жалба от ЕТ „Цонев-Сервиз-Кольо Цонев“-гр.Русе, представлявано от К.Ц.до Русенския Районен съд против Наказателно постановление №  305026/07.12.2017г. на Директора на Териториална  Дирекция на НАП – Варна.

        Жалбоподателят, моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.

        Ответникът по жалбата, редовно призован  не изпраща представител и не взема становище за основателността на жалбата.

Русенската   Районна прокуратура редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Жалбоподателят редовно призован се явява лично  и взема становище по жалбата, като я поддържа.

        Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

        Жалбоподателят извършвал ремонт на перални. На 27.09.2017г. актосъставителят – св.Б.М., служител на ТД на НАП- гр.Варна извършил проверка на обект, на който било регистрирано фискално устройство, стопанисван от наказания търговец и находящ се в гр.Русе ул.”Касева чешма” №9. Повод за проверката била  жалба от клиент на търговеца в с.Кошарна, който бил останал недоволен от извършения му ремонт на пералнята на 20.07.2017г. и твърдял, че жалбоподателят не му е издал касова бележка за сумата от 60 лв., на която възлизала извършената ремонтна дейност. В хода на проверката жалбоподателят признал, че действително е извършил такъв ремонт и не е издал касова бележка, тъй като предварително не е знаел каква ще бъде цената на ремонта. Св.М. извършил проверка във ФУ и установил, че действително за 20.07.2017г. няма регистрирана сумата от 60 лв., т.е. за този ден действително не била издадена касова бележка. За констатираното нарушение по 185 ал.1 вр.чл.25 ал.1 и ал.3 вр.чл.3 ал.1 от Наредба  № Н - 18 бил съставен АУАН против търговеца, който  бил подписан от представляващия го без възражения, а въз основа на него административнонаказващият орган издал обжалваното наказателно постановление, с което наложил наказание „имуществена санкция“ на търговеца в размер на 1 000 лв.          

        Тази фактическа обстановка съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и от лице, което има право на това и в този смисъл същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е  неоснователна.

        В административнонаказателното производство не са допуснати нарушения на процесуални правила. Правилно е приложен и материалният  закон.

Актът за установяване на нарушението, както и издаденото, въз основа на него НП са издадени от оправомощени лица и са законосъобразни от формална страна.

В хода на АНП не са били допуснати процесуални нарушения, които да налагат отмяната на НП. Същото е издадено в срок и съдържа всички необходими реквизити. Възражението на  жалбоподателя, че  няма как да е знаел предварително каква ще е цената на ремонта и съответно няма как да знае касова бележка на каква стойност да издаде е неоснователно. Съгласно чл.25 ал.2 от Наредба № Н-18/13-.12.2006г. при разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 от с.н. и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането. Разносната търговия от своя страна включва и продажбата на услуга извън обекта по предварителна заявка – арг. по § 1 от ДР на Наредбата. Доколкото този нормативен акт и ЗДДС не съдържат друга нормативна възможност за доставчика на услугата в случаи като този, възражението на жалбоподателя се явява неоснователно и като такова следва да се остави без уважение.

От събраните гласни и писмени доказателства се установява безспорно, че при проверката, извършена в съответния търговски обект, стопанисван от наказания търговец, на 20.07.2017 г., не е бил издаден фискален касов бон за извършената ремонтна  услуга  на пералнята на стойност 60 лв, с което търговецът не е изпълнил фискалните си задължения по чл.25 ал.1 и ал.3 вр.чл.3 ал.1 от Наредба №Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ и чл.118 ал.1 от ЗДДС.

Административно-наказващият орган правилно е приел, че е извършено нарушение на  чл. 25, ал.1, вр. чл. 3, ал.1 от Наредба №Н-18/ 13.12.2006 г. на МФ и чл. 118 от ЗДДС, както и че нарушението е извършено за първи път, тъй като липсват доказателства за други такива и това изрично е посочено в обжалваното НП. Сам жалбоподателят, присъствал при извършването на проверката не прави никакви възражения нито в съставения констативен протокол, нито в АУАН.

От обективна страна наказаният търговец е осъществил състава на нарушението по чл.185 вр.ал.1 от ЗДДС. Отговорността на ЕТ и ЮЛ е безвиновна/обективна/. В този смисъл при констатиране на всички обективни признаци от състава на административно нарушение / чл.6 от ЗАНН/ въпросът за вината не се изследва.  

Съдът намира, че наложеното наказание е неправилно индивидуализирано  и несъобразено с критериите по чл.27 ал.2 от ЗАНН. В случая безусловно е следвало наложеното наказание да бъде определено в минималния размер на санкцията по чл.185 ал.1 от ЗДДС, тъй като извършеното нарушение е извършено за първи път. Освен това още към момента на проверката търговецът е оказал пълно съдействие на органите на НАП и очевидно в своята съвкупност тези две обстоятелства водят до извода за определяне на наказание към минимума от 500 лв. по чл.185 ал.1 от ЗДДС.

По тези съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление, следва да бъде  изменено единствено досежно размера на санкцията.

С оглед изложеното и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, съдът:

                 

Р   Е   Ш   И  :

       

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №305026/07.12.2017г., издадено от  Директора на ТД на НАП- гр.Варна, с което  на ЕТ „Цонев-Сервиз-Кольо Цонев“ - гр.Русе, ЕИК:202047125, представлявано от К.Д.Ц. с ЕГН:********** е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1 000 лв. за нарушение на чл.185 ал.1  от ЗДДС, като го намалява на 500 лв.

 

 

        Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и Директора на ТД на НАП гр.Варна.

        Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Русенския Административен съд.

 

 

                                                                Районен съдия :