РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 22.02.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ районен  съд,  ОСМИ  състав,  наказателна  колегия  в  публично заседание на 12.02.2018 година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

          при секретаря МИРОСЛАВА ПЕНЕВА и в присъствието на .......    разгледа

докладваното от съдията  АНД № 5 по описа за 2018 г., за което съобрази,че производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Д.В. ***-002080 / 25.09.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР гр.Русе, Сектор „Пътна полиция” гр. Русе, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.6, т.1 ЗДвП. Сочат се съображения за незаконосъобразност и необоснованост на НП и се иска неговата отмяна.

За РРП - редовно призовани, не се явява представител и не вземат становище.

За АНО - редовно призовани не се явява представител.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установена от фактическа страна следното:

Жалбоподателят е правоспособен водач на МПС с категории В АМ В1.

Жалбоподателят на 05.09.2017 г. около 18:55 часа в гр. Русе на кръстовището на бул. Липник и ул. Братислава управлявал лек автомобилМЕРЦЕДЕС ЦЛ 500” с рег. СА 5654 СН и преминал през кръстовището на забраняващ червен сигнал. Нарушението било възприето от св. С.С., водач на полицейски автомобил.Жалбоподателят бил спрян за проверка от екип на Сектор „ПП” Русе непосредствено след извършване на нарушението. Същият е бил поканен в Сектор „ПП” гр. Русе за съставяне на АУАН от св. М.В.А. за нарушение на чл.6, т.1 ЗДвП, който бил подписан без възражения от жалбоподателя. По време на съставянето на АУАН лицето е било изпробвано с техническо средство за употребата на упойващи вещества като същото е реагирало на канабис. На водача е издаден талон за медицинско изследване.

Въз основа на акта е издадено и обжалваното НП.

 Изложеното се установява от приложените по делото АУАН, НП, протокол за извършена проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества, заповед за прилагане на принудителна административна мярка, справка за водач, показанията на св.М.В.А. и св. С.С..

С оглед установеното, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима и разгледана по същество е неоснователна.

Разглеждайки жалбата по същество съдът изследва правилното приложение на материалния и процесуалния закон. При тази проверка настоящата инстанция констатира, че АУАН е съставен при спазване на предвидената в чл.40 и чл.43 ЗАНН, процедура и съдържа предвидените в чл.42 ЗАНН реквизити. Наказателното постановление също е изготвено съгласно изискванията на чл.57, ал.1 ЗАНН и в него не се установяват пороци от външна страна, като описаните нарушения кореспондират изцяло с посочените в АУАН. И двата атакувани акта - АУАН и НП са издадени от компетентни органи, като в тях достатъчно подробно са описани обстоятелствата, при които е извършено нарушението, начина на констатиране на същото, подробно и точно е описана правната му квалификация, както и кой текст от кой закон е нарушен.

Съгласно чл.6, т.1 от ЗДвП.Участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. От събрания доказателствен материал се установява, че жалбоподателят не се е съобразил със светлинния сигнал на светофарната уредба, която е показвала забраняващ червен сигнал и е преминал през кръстовището на бул. Липник и ул. Братислава. Това нарушение е било установено от свид. С.. При така установената фактическа обстановка съдът счита, че следва изцяло да кредитира показанията на свидетелите, като счита показанията им за обективни и последователни, а посоченото в жалбата счита за необосновано и недоказано. Като съобрази липсата на ангажирани доказателства в противната насока съдът счита, че следва да се приеме, че от обективна и субективна страна е доказано по безспорен и категоричен начин извършеното административно нарушение от страна на жалбоподателя. За цитираното в НП нарушение законодателят е предвидил сакция в чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП, а именно, че на виновният водач се налага глоба в размер на 100 лв. при преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването. С оглед на санкционната правна норма, която предвижда твърд размер на административната санкция, наложената с обжалваното НП глоба се явява законосъобразна.

  Ето защо, съдът намира, че с оглед доказаността на извършеното нарушение и направената от наказващия орган правилна правна квалификация на същото, обжалваното НП се явява законосъобразно и като такова следва да се потвърди.

Мотивиран от горното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА НП № 17-1085-002080 / 25.09.2017 г. на Началник Сектор към ОДМВР гр.Русе, Сектор „Пътна полиция” гр. Русе, с което на основание чл.183, ал.5, т.1 ЗДвП на Д.В.В. е наложено наказание глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.6, т.1 ЗДвП.

Решението  подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред РАдмС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: