О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

___

 

Русенският_____окръжен____съд______наказателна________колегия

в публично_________заседание__________на____трети_______________май

през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: Свилен Сирманов

 

Членове:1. Петър Балков

 

2. Милена Пейчева

 

при секретаря_____________Цветелина Коева______________и с участието на

прокурора_____________________________________изслуша докладваното от

член съдията_____________Петър Балков_____________чнд55 по описа

за 2018 год.: и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е въззивно по чл. 341 ал. 1 от НПК.

С разпореждане 3296/19.12.2017 год., постановено по НЧХД 2498/2017 год., РРС – V-ти нак. състав е ПРЕКРАТИЛ производството по делото на основание чл. 250 ал.1 т.1, вр. с чл. 24 ал. 5 т. 2 от НПК поради това, че тъжбата не е подадена в срока по чл. 81 ал.3 от НПК.

Жалбоподателят Б.Г.М. ***, лично и чрез неговия повереник адв. Явор Попов от РАК недоволни от него го обжалват в законния срок и развивайки оплаквания за неговата процесуална незаконосъобразност, моли същото да бъде отменено и делото да се върне на РРС за даване на по-нататъшен ход на процесуалните действия.

Ответникът по жалбата Н.С.С., лично и чрез договорния си защитник адв. Миглена Ангелова от РАК, заемат становището, че жалбата е неоснователна, а разпореждането за правилно и законосъобразно, поради което молят да бъде потвърдено.

Окръжният съд, след като взе предвид доказателствата по делото, доводите наведени в жалбата, становищата на страните и след служебна проверка на атакуваното разпореждане, прие за установено следното:

ЧАСТНАТА ЖАЛБА Е НЕОСНОВАТЕЛНА.

За да постанови своето разпореждане районният съд е приел, че тъжбата подадена от тъжителя Б.М. не е подадена в шестмесечния срок по чл. 81 ал.3 от НПК, поради което на основание чл. 250 ал.1, вр. с чл. 24 ал.5 т. 2 от НПК е прекратил наказателното производство по образуваното на основание чл. 247 ал.1 т.2 от НПК НЧХД № 2498/2017 год. по описа на РРС.

В действителност както се вижда от доказателствата по делото тъжителя Б.Г.М. е подал тъжба против Н.С.С. за престъпление по чл. 147 от НК извършено от него на 12.12.2017 год. Същият на всякъде твърди, че е узнал за престъплението на 13.07.2017 год., тъй като се е намирал в затвора Белене и не е имал възможност да разбере за извършеното престъпление.

Това обвинение със същия състав на престъпление и същите писмени доказателства приложени по делото към тъжбата, тъжителя М. е предявил на 24.07.2017 год. когато му е отказано образуването на наказателно производство, поради липса на достатъчно данни за лицето срещу което е насочено обвинението. В тази тъжба Б.М. е посочил като момент на узнаване на престъплението периода от 23.06.2017 год. до 12.07.2017 год.

Видно от писмо от 01.2017 год. до наблюдаващия прокурор на досъдебно производство по НОХД № 1608/2017 год. по описа на РРС, наречено от него „заявление“, тъжителя М. се оплаква от същите действия на Н.С., които са предмет и на настоящата тъжба. В разпита си от 12.12.2016 год. по даденото досъдебно производство и в съдебно заседание от 03.02.2017 год. по ЧНД № 248/2017 год. на РРС Б.М. заявява за знанието си на изнесеното от Н.С. в социалната мрежа, недоволството от което го е мотивирало да подаде процесната тъжба.

Във въззивната си частна жалба и в съдебно заседание пред настоящата въззивна инстанция жалбоподателят Б.М. и неговия повереник в лицето на адв. Явор Попов навежда довода, че е изпълнил изискванията на процесуалния закон и е подал тази тъжба в шестмесечния срок визиран в чл. 81 ал.3 от НПК и няма пречки да се води този процес. Това становище е неправилно и процесуално неиздържано, тъй като при наличие на данни за просрочване на тъжбата правилно районния съд е прекратил наказателното производство по предявеното срещу Н.С. обвинение.

При тези фактически констатации, от правна страна окръжният съд счита, че първоинстанционният съд при стриктно спазване на процесуалните правила, правилно и законосъобразно на основание чл. 250 ал.1 т.1, вр. с чл. 24 ал. 5 т.2 от НПК е прекратил наказателното производство. В действителност ход на делото не е бил даден и не са започнали събиранията на доказателства и не е разглеждано по същество поради което съдът правилно е приел, че при наличието на предпоставките визирани в процесуалната норма на чл. 24 ал.5 т.2 от НПК съдът е длъжен да прекрати новообразуваното наказателно производство. Поради това оплакванията на жалбоподателя за процесуална незаконосъобразност на прекратителното разпореждане на РРС се явяват неоснователни.

Предвид тези си съображения, въззивната инстанция счита, че частната жалба следва да бъде оставена без уважение, а прекратителното разпореждане на РРС следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното окръжният съд,

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 3296/19.12.2017 год., постановено по НЧХД № 2498/2017 год. на РРС – V-ти нак. състав, с което наказателното производсто е било прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

Председател:

 

Членове: 1.

 

2.