Р Е Ш Е Н И Е 

гр.Русе, 28.05.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Русенският Районен съд, ПЪРВИ наказателен състав в публично заседание на двадесет и четвърти април, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                            

Председател: Явор Влахов

 

при секретаря Албена Соколова, като разгледа  докладваното от съдията АН Дело № 606/2018 г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

         

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от М.С., в качеството му на управител на „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе, до Русенския Районен съд против Наказателно постановление № 38-0000597/29.11.2017г. на Главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация” Русе, с което за нарушение по чл.38, ал.1, т.1 от Наредба № H-3 от 07.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт / Наредба № H-3 / и на осн. чл.93г, ал.2, пр.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАПр/  на дружеството била наложена “Имуществена санкция” в размер на 3000.00 лв.

Жалбоподателят моли съда да отмени  наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно.

          Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща законен или процесуален представител.

Русенската Районна прокуратура редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

За наказаното дружество, редовно призовани, се явява упълномощен процесуален представител, който моли Съда да отмени наказателното постановление, като излага аргументи за наличието на съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административното производство и липса на съществени елементи от обективната страна на състава на нарушението.

         

Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          На 16.11.2017г., свид.В.Д. - инспектор в ОО”Автомобилна администрация”-Русе извършил комплексна проверка по документи на транспортното предприятие „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе, извършващо международен  превоз на товари и притежаващо Лиценз на Общността № 11806 издаден от МТИТС. В хода на проверката, въз основа на изисканите и представени от дружеството документи, свид.Д. установил, че дружеството-превозвач не представя данните от паметта на дигиталният тахограф монтиран на едно от превозните средства на Дружеството – т.а. „Мерцедес Актрос 1946 ПС“ с рег. № Р 99 83 ВС, за дейностите на това превозно средство в периода от 17.11.2016г. до 17.08.2017г. В същото време, от дигиталните разпечатки от картата на водача, управлявал това превозно средство и от представени международни товарителници се установявало, че през този период с товарният автомобил били извършвани превози.

          С оглед установеното свид.Д. приел, че „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе е осъществило състава на нарушението по чл.38, ал.1, т.1 от Наредба № H-3 от 7.04.2009 г., тъй като, в качеството си на транспортно предприятие, не е извлякло данните от паметта на дигиталния тахограф, монтиран на т.а. „Мерцедес Актрос 1946 ПС“ с рег. № Р 99 83 ВС  за периода от 17.11.2016г. до 17.08.2017г., за което съставил против дружеството акт.

Въз основа на този акт, Главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация” Русе издал обжалваното наказателното постановление, с което за нарушението и на осн. чл.93г, ал.2, пр.1 от ЗАПр наложил на „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе “Имуществена санкция” в размер на 3000.00 лв.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в предвидения за това процесуален срок, от легитимното за това действие лице и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество се явява основателна.

Съдът констатира, че при съставянето на акта за установяване на административното нарушение и издаване на наказателно постановление, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са самостоятелна предпоставка за отмяна на наказателното постановление само на това основание.

Основанията за този извод са следните:

Отговорността на дружеството-превозвач била ангажирана за нарушение по чл.38, ал.1, т.1 от Наредба № H-3 от 7.04.2009 г., съобразно който превозвачите и лицата, извършващи превоз за собствена сметка, извличат данните от паметта на дигиталния тахограф и картата на водача, с изключение на подробните данни за скоростта, най-малко един път на 90 дни - за данните от паметта на дигиталния тахограф.

При тази правна рамка и въз основа на констатациите от извършената проверка, административните органи на ОО“Автомобилна администрация“ приели, че „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе е извършило нарушение на цитираната правна норма, тъй като не е извлякло данните от паметта на дигиталния тахограф, монтиран на т.а. „Мерцедес Актрос 1946 ПС“ с рег. № Р 99 83 ВС  за периода от 17.11.2016г. до 17.08.2017г.

В същото време обаче, при така установената фактическа обстановка, се констатира съществена непълнота и неяснота при описанието на нарушението, досежно датата на извършване на това нарушение, допусната както в АУАН, така и в НП, представляващо самостоятелно процесуално нарушение на разпоредбите на чл.42, т.3, пр.1 от ЗАНН за акта и чл.57, ал.1, т.5, пр.2 от ЗАНН за постановлението, които задължават административните органи при съставяне на АУАН и изготвяне на НП да посочат датата на която нарушението е извършено.

Актосъставителят и административнонаказващият орган приели, че обсъжданото нарушение било извършено от „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе на 16.11.2017г. От доказателствата по делото става ясно, че това е датата, на която бил извършена комплексната проверка на дружеството-превозвач. Това обаче, по мнение на Съда, не е датата, на която твърдяното нарушение било извършено, тъй като то следва да се счита извършено на следващия ден от изтичането на срока предвиден от чл.38, ал.1, т.1 от НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009 г. В същото време, нито АУАН, нито НП дават конкретика кога точно и колко пъти е следвало да бъдат извлечени данните от дигиталният тахограф на т.а. „Мерцедес Актрос 1946 ПС“ с рег. № Р 99 83 ВС в проверявания период, както и кога започва този период, за да бъде установено кога е изтекъл срокът по т.1 на чл.38, ал.1 от НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009г., респективно кога с бездействието си превозвача вече осъществява състава на процесното нарушение. Безспорно, неизпълнението на задължението по чл.38, ал.1 от НАРЕДБА № H-3 от 7.04.2009г. е административно нарушение, което се осъществява чрез бездействие. Макар и да има продължителен характер, поради своето естество, нарушението чрез бездействие има начален и краен момент. Именно този период, съобразен и със законовия срок за извличане на конкретните данни е следвало да бъде посочен в АУАН и НП като период на извършване на нарушението. За да се определи датата на извършване на нарушението, следва да е посочена датата на последно извличане на изискуемите данни от тахографа, тъй като след изтичането на 90-дневен период от този момент, нарушението ще е довършено. Това обаче не било сторено нито от актосъставителя, нито от административнонаказващия орган.

Това от своя страна сочи, че е налице и съществена непълнота и неяснота при описанието на нарушението, допуснати както в АУАН, така и в НП, представляващо процесуално нарушение на разпоредбите на чл.42, т.3 от ЗАНН за акта и чл.57, ал.1, т.5, пр.1 от ЗАНН за постановлението, които задължават административните органи при съставяне на АУАН и издаване на НП да опишат нарушението като посочат всички елементи от състава му, както и обстоятелствата, при които е било извършено. Т.е. към съответния законов текст, чиято разпоредба е нарушена следва да бъдат допълнени и всички индивидуализиращи го елементи, характерни за всеки конкретен случай. Отделно от това, непосочването на датата на извършване на нарушението е съществено процесуално нарушение, тъй като освен че представлява липса на задължителен реквизит на АУАН и НП, не дава възможност да бъде осъществен съдебен контрол относно обстоятелството дали същите са издадени в рамките на сроковете, визирани в чл. 34 от ЗАНН. Безспорно е, че датата на извършване на нарушението не може да се избира необосновано и произволно от контролния орган, като това изцяло противоречи на принципите на обективност и формалност на административнонаказателния процес.

При такова неясно и непълно описание на нарушението съществено било нарушено правото на защита на наказаното лице, което било лишено от възможността да разбере за какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира и реализира пълноценна защита.

По този начин било опорочено изцяло производството по ангажиране на административнонаказателната отговорност на „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе за обсъжданото нарушение, поради което, само на това основание, като незаконосъобразно обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено.

Отделно от това следва да бъде отчетено, че по мнение на Съда, в настоящият случай е налице и материалноправна незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, тъй като същото е издадено при неизяснена фактическа обстановка и недоказаност на вмененото нарушение. Основанията за този извод са следните:

От събраните по делото доказателства се установява  

 

 

 

безспорно, че в хода на извършваната му комплексна проверка, „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе представило на контролните органи информация извлечена от дигиталният тахограф и карта на водача, на магнитен носител. Става ясно, както от показанията на свид.В.Д., така и от заключението на назначената техническа експертиза, че информацията от картата на водача била пълна, а от дигиталния тахограф имало данни за дейностите на т.а. „Мерцедес Актрос 1946 ПС“ с рег. № Р 99 83 ВС за част от проверявания период, а за част, сред която и инкриминираният период, такава липсвала. Това обстоятелство обаче не налага автоматично единствен и безспорен извод, че информацията не била извличана в законоустановените срокове от предприятието-превозвач. Напротив, както се установява от показанията на свид. И.С.– ръководител транспорт в „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе, тя лично е извличала върху магнитен носител /“флашка“/ информацията от тахографа, монтиран на товарния автомобил в сроковете по Наредбата. Същата тази „флашка“ била предоставена на проверяващите от представител на наказаното дружество. Както става ясно от заключението на техническата експертиза и устното допълнение към нея на вещото лице, възможно било информацията да е извличана в законовите срокове, но поради технически проблем в кореспондиращият софтуер /този с който се извлича информацията от превозвача/, файловете да не могат да бъдат отворени и разчетени коректно. С тази хипотеза се съгласява и актосъставителя, според когото е възможно наказаното дружество да е сваляло информацията от тахографа, но поради грешка на задаваният период или поради друга причина, тя да не може да бъде визуализирана.

При това положение става ясно, че сама по себе си л 

 

 

 

ипсата на информация в предоставения на проверяващите магнитен носител, не води до категоричен извод, че данните от дигиталния тахограф на процесното превозно средство, не е била свалена изобщо в изискуемите от закона срокове, тъй като, както беше посочено по-горе, тази липса на информация в предоставената „флашка“ би могла да се дължи на други причини, включително и на технически дефект.

С оглед на това, Съдът намира, че  

 

 

 

по делото не бяха представени от АНО и събрани безспорни доказателства, от които да се установява по несъмнен начин извършването на вмененото на „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе нарушение.

 

Мотивиран така и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН Съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 38-0000597/29.11.2017г. на Главен инспектор в Областен отдел “Автомобилна администрация” Русе, с което за нарушение по чл.38, ал.1, т.2 от Наредба № H-3 от 07.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт и на осн. чл.93г, ал.2, пр.1 от Закона за автомобилните превози на „Братя Николови 2014“ ООД гр.Русе, Булстат 202931750, била наложена “Имуществена санкция” в размер на 3000.00 лв.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Русе.

 

Районен съдия: