МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ПО АНД №709/2018г., по описа на РРС, ХІ н.с.

 

Русенската Районна прокуратура е внесла с постановление материалите по ДП №312/2017г., по описа на същата, с предложение за освобождаване на обв. М.Н.Д., с ЕГН-**********, от наказателна отговорност за престъпление чл.316, вр. чл.308, ал.1 от НК, с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК.

Русенска районна прокуратура е редовно призована, изпраща представител, който поддържа обвинението.

Обвиняемата М.Н.Д. е редовно призован, не се явява лично, в с.з. се явява редовно упълномощениятот нея да защитник – адв.А.С. ***.

Съдът, след като се запозна със събраните по делото доказателства, установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемата М.Н.Д. е роден на ***г***,български гражданин, с основно образование, омъжена, пенсионерка, не е осъждана.

На неустановена дата неустановено в хода на разследването лице изготвило Удостоверение обр. УП-30 №283/12.05.198бгод., на което бил придаден вид, че било издадено от РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София. Със същото се удостоверявало, че обв. Д. била работила на длъжност "Строителен работник" през периода 10.10.1972год. - 31.12.1984год., във връзка с което била придобила трудов стаж - дванадесет години, два месеца и двадесет и един ден. Върху удостоверението било отбелязано, че трудът бил втора категория, съгласно т. 26 от ПКТП. В лявата част на документа, в колона 7 бил вписан доход за периода 01.01.1982год. - 31.12.1984год. /за три години/ - обща сума в размер на 29 987.20 лева със забележка, че сумата на брутното трудово възнаграждениевключвала основна заплата, клас, заработка, премии и допълнителни възнаграждения, както и че върху тази сума били начислявани и внасяни осигурителни вноски за всички осигурителни случаи за втора категория труд. Освен това лицето изготвило Служебна бележка от 17.03.1981год., в която било посочено, че Ръководството на РСП "Девети септември" - гр. София удостоверяло, че обв. Д. била работила и продължавала да работи в предприятието като "Строителен работник". Била изготвена и Заповед за прекратяване на трудово правоотношение №94/06.12.1984год., с която било удостоверено прекратяването на трудовото правоотношение на обв. Д. с РСП "Девети септември" - гр. София. Горните обстоятелства били отразени в Трудова книжка №34, издадена на името на обвиняемата. На описаните документи бил придаден вид, че били изготвени и подписани от длъжностните лица, заемащи длъжностите "Счетоводител", "Главен счетоводител" и "Директор" в РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, към датата на издаване на съответните документи.

На неустановена дата и по неустановен в хода на разследването начин обв. Д. се сдобила с описаните документи, удостоверяващи трудовия й стаж в РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София. На 04.08.2014год. тя посетила приемната на Отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - гр. Русе и пред св. М. С. депозирала заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, което било регистрирано с вх. №ОП-24853/04.08.2014год. Към заявлението обвиняемата приложила документи, удостоверяващи трудовия й стаж, сред които гореописаните Удостоверение обр. УП-30 №283/12.05.198бгод. и Трудова книжка №34, издадена на нейното име. При преценка правото на пенсия бил зачетен осигурителния стаж за периода 01.01.1976год. - 31.12.1984год. С Разпореждане №15/22.08.2014год. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - гр. Русе била отпусната исканата лична пенсия, считано от 14.07.2014год. в минимален размер, съгласно чл. 70, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Впоследствие при извършената проверка по образуваната пенсионна преписка от служители на НОИ било установено следното: 1) трудовият стаж на строителните работници бил категоризиран като втора категория с промяната на ПКТП с ДВ бр. 58 от 1990год., в сила от 30.06.1990год.; към датата на издаване на обр. УП-30 №283/12.05.1986год. текстът на т. 26 от ПКТП обхващал трудът на торкретисти, работещи по сухия способ и пясъкосруйчици, поради което в документ, издаден през 1986год, не би могло да има вписан текст за разпоредба, действаща след 30.06.1990год.; 2) в документа било вписано, че върху посочена брутна сума били внесени осигурителни вноски за втора категория труд, което не би могло да отговаря на истината, тъй като осигурителните вноски били диференцирани според категорията труд от м. март 1991год.; 3) формуляра на документа образец УП-30, актуален към 1986год., бил с разписани указания на страници 3 и 4 относно начина на издаване, каквито представения от обвиняемата не съдържал; освен това документът не бил съставен съобразно методиката за издаване на документите за доход, от който ще се изчислява пенсия, актуален към годината на издаване на обр. УП-30 №283/12.05.198бгод.; 4) посочената за периода 01.01.1982год. - 31.12.1984год. брутна сума 29 987.20 лева, водела до формирането на нереално висок коефицент за изчисление на пенсията - 4.14, какъвто не бил характерен за длъжността "Строителен работник"; при извършена проверка от контролните органи на ТП на НОИ София на "БКС Младост" АД, съхраняващо ведомости за заплати на РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, било установено, че ведомостите за периода 10.10.1972год. - 31.12.1975год. не били предадени за съхранение, а в тези запериода 01.01.197бгод. - 31.12.1984год. името на обвиняемата не фигурирало. С оглед резултатите от проверката, с Разпореждане №ИП-2090/14.04.2015год. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - гр. Русе първоначалното разпореждане било отменено, като неправилно постановено, и било отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на обвиняемата, поради липсата на законно основание за зачитане на трудовия й стаж за времето от 01.01.1976год. - 31.12.1984год. в РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София.

Недоволна от последното разпореждане, обвиняемата депозирала жалба с вх. №ОП-13304/30.04.2015год. до Директора на ТП на НОИ - гр. Русе, като приложила Служебна бележка от 17.03.1981год. и Заповед за прекратяване на трудово правоотношение №94/06.12.1984год., издадени от РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, и Длъжностна характеристика на работник сгради и корита от 12.10.1972год. С оглед на това била извършена повторна проверка на съхраняваните ведомости за заплати на РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, при която били направени същите констатации, а именно, че през периода 01.01.1976год. - 31.12.1984год обвиняемата не била работила като строителен работник в предприятието. С оглед на това Директора на ТП на НОИ - гр. Русе сезирал Районна прокуратура - гр. Русе, във връзка с което била заведена прокурорска проверка и било образувано настоящото наказателно производство.

От изготвената в хода на разследването съдебно техническа експертиза на документи - Протокол №398/20.09.2016год. по описа на С "БНТЛ" при ОД МВР -гр. Русе се установява следното: в инкриминираните документи са налице следи от интервенции по печатния и ръкописния текст, изразяващи се в дублиране на цифри и букви, заличаване на буква с остър предмет и преправка на цифри, които вероятно се дължат на технически грешки при отпечатване на печатния и изписване на ръкописния текст; при извършеното изследване под голямо увеличение не били констатирани следи от промени, подправки или заличавания с цел прикриване и подмяна на текст, с оглед на което бил направени извод, че корекциите били изпълнени с цел коригиране на правописни грешки.

От изготвената в хода на разследването съдебно техническа експертиза на документи - Протокол №17/ДОК-134/17.05.2017год. по описа на НИКК - МВР се установява следното: 1) при извършеното техническо изследване че били установени признаци, които да сочат на техническа подправка на подписите на длъжностните лица в инкриминираните документи; 2) подписите, положени след думите "Изготвил", "Отговорен счетоводител", "Ръководител", "Директор" и "Главен счетоводител" в Удостоверение обр. УП-30 №283/12.05.198бгод., Служебна бележка от 17.03.1981год. и Заповед за прекратяване на трудово правоотношение №94/06.12.1984год., издадени от РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, и Трудова книжка №34, издадена на името на М.Н.Д., не са изпълнени от лицата М. А. Б., Н. Ц. Н., Н. С. Н. и М. Ф. Х., заемащи съответните длъжности към датата на съставяне на документите; 3) отпечатъците от кръгли печати на РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, положени в инкриминираните документи, и сравнителните образци от отпечатъци, положени в документи на РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София от този период, не произхождат от един и същи кръгъл печат.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от събраните при разследването доказателствени материали: гласни доказателствени средства -показанията на свидетелите И. Х. Д., Б. Б. Т., Д. И. Д.в; писмени доказателства и доказателствени средства- копия и оригинали на документи, съдържащи се в заведената пенсионна преписка в ТП на НОИ - гр. Русе; копия на Констативни протоколи на НОИ с вх. №26/21.03.2015год. и вх. №15/04.02.2015год.; протоколи за снемане на сравнителни образци от подпис и почерк; 2 бр. съдебни технически експертизи; справки от Г "БДС" - ОД МВР - гр. Русе и Община Русе; справка за съД.ст, справка за образувани и неприключили наказателни производства, декларации и автобиографична справка.

Анализ на доказателствата и правни изводи

Съгласно чл.102 от НПК в наказателното производство подлежи на доказване извършеното престъпление и участието на подсъдимия/обвиняемия в него. Съдът счита, че от всички събрани по делото доказателства, безспорно се установи факта на извършено престъпление, за което е обвинена М.Д.. Доказателствата, имащи за източник всяко от доказателствените средства по делото са съответстващи си и логично разкриват фактическата обстановка на деянието. В събрания доказателствен материал по делото не съществуват противоречия. От събраните доказателства, Съдът е достигнал до единствено възможният извод за виновността на обвиняемото лице и за постановяване на осъдително решение спрямо него.

Съдът намира за безспорно и несъмнено доказано по делото, че с деянието си обв. М.Н.Д. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 1 от НК, тъй като през периода 04.08.2014год. - 30.04.2015год. в гр. Русе, пред М. С. - служител в Отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - гр. Русе и пред И. Х. Д. - Директор на ТП на НОИ - гр. Русе, съзнателно се ползвала от неистински официални документи - Удостоверение обр. УП-30 №283/12.05.1986год., Служебна бележка от 17.03.1981год. и Заповед за прекратяваме на трудово правоотношение №94/06.12.1984год., издадени от РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, Длъжностна характеристика на работник сгради и корита от 12.10.1972год. и Трудова книжка №34, издадена на името на М.Н.Д., на които е придаден вид, че представляват конкретно писмено изявление на други лица, а именно - длъжностните лица, заемащи длъжностите "Счетоводител", "Главен счетоводител" и "Директор" в РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, към момента на издаване на съответните документи, а не на тези, които действително са ги съставили, като от нея за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност.

От обективна страна,изпълнителното деяние на престъплението е осъществено чрез действие, изразяващо се в ползване на неистински официални документи, съставени от друго лице, като от дееца за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност. Гореописаните документи се явяват неистински по смисъла на чл. 93, т. 6 от НК, тъй като видно от заключението на изготвената съдебна техническа експертиза, на същите бил придаден вид, че представляват конкретно писмено изявление на други лица, а именно -длъжностните лица, заемащи длъжностите "Счетоводител", "Главен счетоводител" и "Директор" в РСП "БКС", Район "Девети септември" - гр. София, към момента на издаване на съответните документи, а не на тези, които действително са ги съставили. Съгласно разпоредбата на чл. 93, т. 5 от НК, същите са официални документи, тъй като са издадени по установения ред и форма от длъжностно лице в кръга на службата му. Въпреки, че съзнавала това обстоятелство обвиняемата представила тези документи пред М. С. - служител в Отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - гр. Русе и пред И. Х. Д.-Директор на ТП на НОИ - гр. Русе във връзка с процедура по отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

От субективна страна, обвиняемата е осъществила изпълнителното деяние на гореописаното престъпление виновно, при форма на вина пряк умисъл, по смисъла на чл. 11, ал. 2, пр. 1 НК. тъй като същата е била пълнолетна, психически здрава и е съзнавала общественоопасния характер на своето деяние и произтичащите от него общественоопасни последици и е искала тяхното настъпване.

Съдът, след като съобрази събраните доказателства по делото намира, че са налице всички предпоставки на чл. 78а от НК - за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия и налагане на административно наказание от съда, а именно: към   момента   на   извършване   на   престъплението   обвиняемият   е   бил пълнолетен ; за   извършеното   от   него   умишлено   престъпление   законът   предвижда наказание лишаване от свобода за срок до 3 години; към момента на извършване на деянието обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер ; към момента на извършване на престъплението не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Глава VIII, Раздел IV от НК; от престъплението не са причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване ; от престъплението не са причинени тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, не е извършил множество престъпления и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.

При индивидуализацията на наказанието, Съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства - добрите характеристични данни за лицето, напредналата възраст, липсата на предходни осъждания, продължителния период от образуването на ДП до приключването му в с.з. Съдът не отчита отегчаващи вината обстоятелства.

Въз основа на тези обстоятелства и предвид имотното състояние, декларираните доходи, Съдът е определил наказание, предвидено в чл.78а, ал.1,вр. чл.316, вр. чл.308, ал.1 от НК, а именно „Глоба” в размер на 1000лв.Така определеното наказание, според Съда, в пълна степен би постигнало целите по чл.36, ал.1 от НК, както по отношение на генералната, така и на личната превенция.

Обвиняемата следва да заплати в полза на ОДМВР – гр. Русе сумата от 249,00лв. за разноски на досъдебното производство.

 

Мотивиран така, Съдът се произнесе с решението си.

 

 

                        Районен съдия :