Р Е Ш Е Н И Е

………

 

град Русе, 16.05.2018 година.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично заседание, проведено на шестнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА

и прокурора РАДОСЛАВ БАТАНОВ

след като разгледа докладваното от съдията

административно наказателно дело 687 по описа на съда за 2018г., въз основа на закона и доказателствата по делото

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.М., роден на ***г***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, ученик в СУ „Възраждане“ град Русе, неосъждан, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2018 година в град Русе, като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Д.Г.Г.и В.Р.М., като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Д.В.Н., като му причинил болка и страдание – престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2 НК, като на основание чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни чрез прочитане диспозитива на решението по Общинско радио Русе.

ПРИЗНАВА обвиняемия В.Р.М., роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, ученик в СУ „Христо Ботев“, ЕГН:**********, неосъждан за това ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.02.2018 година в град Русе, като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Д.Г.Г.и С.С.М., като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Д.В.Н., като му причинил болка и страдание – престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2 НК, като на основание чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да се изпълни чрез прочитане диспозитива на решението по Общинско радио Русе.

ОСЪЖДА обвиняемия С.С.М. (със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, сумата в размер на 74,40 лева (седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки), представляващи една трета от направените в хода на досъдебното производство разноски, която сума следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет по сметка на ОД на МВР – Русе, както и сумата в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ОСЪЖДА обвиняемия В.Р.М. (със снета по делото самоличност) ДА ЗАПЛАТИ, на основание чл. 189, ал. 3 НПК, сумата в размер на 74,40 лева (седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки), представляващи една трета от направените в хода на досъдебното производство разноски, която сума следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет по сметка на ОД на МВР – Русе, както и сумата в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Русе.

 

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ по АНД № 687/2018г. по описа на Районен съд Русе, ІХ н.с.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. НПК.

Районна прокуратура - Русе е внесла постановление, с което предлага обвиняемият С.С.М., роден на ***г***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, ученик в СУ „Възраждане“ град Русе, неосъждан, ЕГН: **********, да бъде освободен от наказателна отговорност, за извършено от него престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2 НК, а именно, за това, че на 27.02.2018 година в град Русе, като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Д.Г.Г.и В.Р.М., като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Д.В.Н., като му причинил болка и страдание и обвиняемият В.Р.М., роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, ученик в СУ „Христо Ботев“, ЕГН:**********, неосъждан, да бъде освободен от наказателна отговорност, за извършено от него престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2 НК, а именно за това, че на 27.02.2018 година в град Русе, като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Д.Г.Г.и С.С.М., като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Д.В.Н., като му причинил болка и страдание – престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2 НК като и на двамата им бъде наложено наказание по реда на чл. 78а НК.

В проведеното съдебно заседание, представителят на държавното обвинение пледира за доказаност на обвинителната теза. Счита, че същата напълно кореспондира и се подкрепя от доказателствения материал по делото. По отношение наказанието, заема становище, че са налице всички предпоставки на чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 НК за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на двамата обвиняеми, като счита, че целите на наказанието биха били постигнати в най-пълна степен, ако по отношение на всеки един от тях бъде наложено наказание „Обществено порицание“.

Защитникът на обвиняемите, в хода и по реда на съдебните прения, пледира, че изложената в постановлението фактическа обстановка е установена и доказана по безспорен и несъмнен начин. Намира, че са налице предпоставките на чл. 78а НК по отношение на двамата обвиняеми и по отношение на всеки един от тях следва да бъде наложено наказание „Обществено порицание“, което именно наказание ще бъде адекватно и съобразено с целите по чл. 36 НК.

Обвиняемият С.С.М., упражнявайки правото си на лична защита и на последна дума, изразява съжаление за извършеното от него.

Обвиняемият В.Р.М., упражнявайки правото си на лична защита и на последна дума, изразява съжаление за постъпката си.

 

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства и след като извърши оценка на същите, съобразно изискванията на чл. 14 и чл. 18 НПК, по отделно и в тяхната взаимна връзка и зависимост, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Обвиняемият С.С.М. е роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, ученик в СУ „Възраждане“ град Русе, неосъждан, ЕГН: **********.

Обвиняемият В.Р.М. е роден на *** ***, български гражданин, българин, с основно образование, неженен, ученик в СУ „Христо Ботев“, ЕГН:**********, неосъждан.

 

Обвиняемият С.С.М. е ученик в 9 клас на СУ „Възраждане“ в гр. Русе. Успехът му е среден. Има наложено наказание „Предупреждение за преместване в друго училище“ за допуснати 12 неизвинени отсъствия. Тренира кик-бокс в боен клуб „Цунами“ - Русе. Родителите му са разделени, като непълнолетния живее при майка си. Същият живее при добри хигиенно - битови условия. Няма братя и сестри. По характер е тих и прикрит, отстоява собственото си мнение, но не е конфликтен. Лекомислен и самонадеян, не се замисля за последствията от постъпките и действията си. Дружи с лица на различна възраст предимно от училище. Няма трайни приятели. Физически и психически е нормално развит за възрастта си. Известен на ИДПС, но не се води на отчет в ДПС.

Обвиняемият В.Р.М. е ученик в 9 клас на СУ „Хр. Ботев“ в гр. Русе. Успехът му е добър, посещава редовно училище, няма неизвинени отсъствия и не са му налагани наказания. Родителите му живеят и работят в Израел, като за детето грижи полага баба му. Живее при добри хигиенно - битови условия. Няма братя и сестри. По характер е контактен, спокоен, уравновесен. Дружи с деца от квартала, както и от училище. Физически и психически е нормално развит за възрастта си. Известен на ИДПС за нанесен побой на малолетно лице, за което са му били наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т Л от ЗБППМН.

Пострадалият Д.В.Н. и Д.Г.Г.се познавали и били в лоши отношения, поради предходен конфликт между двамата. Д.Г.Г.и обвиняемите С.С.М. и В.Р.М. били приятели. На 27.01.2018 г., около 18,30 - 19,00 ч. пострадалия Н., заедно с приятелите си Х.В. и Б.Н.отишли в МОЛ - Русе, като тримата смятали да посетят кинопрожекция. На етажа, където бил киносалона, пострадалият Н. видял Д.Г., който бил седнал на маса в едно от заведенията намиращи се в непосредствена близост. Заедно с него били двамата обвиняеми и други лица, сред които и свидетелят К.С.Г.. Г. също видял пострадалия Н.. Тъй като до започване на филма имало още време, пострадалият и приятелите му решили да излязат пред търговския център, за да пушат цигари. Те излезли през западния изход на МОЛ - Русе и отишли на първата площадка на външно стълбище, намиращо се на външната му фасада. По същото време Д.Г. решил да се саморазправи с пострадалия Н.. Той видял, че пострадалия Н. и приятелите му излизат през западния изход на мола и решил да ги последва, за да осъществи намерението си. Г. казал на останалите момчета от компанията му за намерението си и им казал да го последват. Всички станали и се отправили бързо към западния изход на мола. Там срещнали свой познат и го попитали дали е видял къде е отишъл пострадалият, тъй като не го виждали. Той ги упътил къде могат да го намерят, а именно на площадката на аварийното стълбище. Всички се насочили натам, като по стълбите на площадката се качили Д.Г., обвиняемите С.С.М. и В.Р.М. и свидетелят Г.. Д.Г. казал на пострадалия „Слизай долу. Ти на мъж ли ми се правиш. Ела да се бием“, след което заедно с обвиняемия М. го издърпали да слезе на тротоара. Там приятелите на Г. наобиколили пострадалия Н.. Г. и двамата обвиняеми С.М. и В.М., започнали да му нанасят удари с ръце и крака по главата и тялото. Най - активен в нанасяне на побоя над пострадалия Н. бил Г., а обвиняемите М. и М. му нанесли по два — три удара. В резултат на нанесените му удари пострадалият паднал на земята. Тогава обвиняемият С.М. го заплюл в лицето и го напсувал. Г. продължил да бие пострадалия Н., като му нанесъл още три удара с ритник, докато последният се опитвал да се изправи. Тогава Г. го хванал с ръце откъм гърба през ръцете и гърдите и му направил хвърляне тип „суплес“, при което пострадалият паднал по гръб на земята. Обвиняемият С.М. се засилил и му нанесъл удар с ритник в лицето, а Г. го ритнал в главата. Обвиняемият М. издърпал обвиняемия М. настрани и всички си тръгнали. Част от побоя бил заснет от свидетеля Г. с мобилен телефон и впоследствие качен в интернет.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, на основание чл. 378, ал. 2 НПК, въз основа на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства и писмените доказателствени средства.

Не са налице, каквито и да е противоречия в информационните изявления, съдържащи се в доказателствената съвкупност по делото досежно релевантните за делото факти, включени в предмета на доказване по чл. 102 НПК, поради и което и с оглед разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, не следва да бъдат излагани подробни мотиви, кои от доказателствените източници съдът приема и кои не кредитира. Налице е корелативно единство между гласните и писмените доказателства и писмените доказателствени средства по делото.

Въз основа на така установеното от фактическа страна и повдигнатото от страна на прокуратурата обвинение, съдът намира, че следва да бъде изведен единственият възможен извод от правна страна, а именно, че всеки един от обвиняемите е осъществил състава на престъплението, за което е предаден на съд, а именно такова по чл. чл. 325, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4, вр. чл. 20, ал. 2 НК.

От обективна страна на 27.02.2018г., в град Русе, обвиняемият С.С.М., като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Д.Г.Г.и В.Р.М., като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Д.В.Н., като му причинил болка и страдание

От обективна страна на 27.02.2018г., в град Русе, обвиняемият В.Р.М., като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на деянието и могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с Д.Г.Г.и С.С.М., като извършител, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Д.В.Н., като му причинил болка и страдание.

Обект на престъплението са установените в държавата обществени отношения, основани на нравствеността, които определят поведението на хората в обществения живот.

Изпълнителното деяние е извършено от всеки един от двамата обвиняеми чрез действия, изразяващи се в нанесен побой над Д.В.Н., в резултат, на което на същият са били причинени болка и страдание. Тази действия, двамата обвиняеми са извършили на обществено място – пред МОЛ Русе и са станали достояния на широк кръг от хора. Тези действия на обвиняемите са непристойни и чрез тях, всеки един от тях е изразил своята груба демонстрация против установения в държавата обществен ред и спокойствието на гражданите и своето явно незачитане и неуважение към моралните норми, установени в обществото. Извършените от обвиняемия действия, са скандализирали обществото и са станали достояние на широк кръг лица, с оглед времето и мястото им на извършване, както и впоследствие след излъчените репортажи по националните медии.

От субективна страна деянието е извършено от всеки един от двамата обвиняеми при форма на вината евентуален умисъл. В съзнанието на всеки един от тях са намерили отражение представи, досежно всички признаци на състава на престъплението, а във волево отношение, макар и пряко да не се целели настъпването на общественоопасните последици от извършеното от тях деяние, всеки един от тях е допускал настъпването им и се е отнесъл безразлично към тях.

В настоящият случай е неприложима разпоредбата на чл. 61 НК. Съгласно задължителното за съдилищата разрешение, съдържащо се в Постановление № 6 от 30.X.1975 г. на Пленума на ВС, изм. с Постановление № 7 от 6.VII.1987 г., разпоредбата на чл. 61 НК, намира приложение в случай, че престъплението не представлява голяма обществена опасност, извършено е поради увлечение или лекомислие и спрямо дееца могат да се приложат успешно възпитателни мерки по ЗБППМН, като преценката дали престъплението е с голяма обществена опасност, или не, се прави с оглед конкретната му тежест, последиците от него, отражението му в обществото и др. В конкретния казус, не може да се приеме, че извършеното от обвиняемите деяние не представлява деяние с голяма обществена опасност, с оглед броя на нанесените удари и мястото на осъществяване на деянието, като самото деяние намерило изключително негативно отражение, с оглед зачестилите проява на неоправдана агресия сред подрастващите и обществената нетърпимост към този тип неприемливо поведение. Предвид липсата на една от предпоставките, необходими за приложение на чл. 61 НК, не следва да бъдат изследвани, наличието на останалите такива.

 

По вида и размера на наказанието:

Съдът счете, че са налице всички, предвидени от закона, предпоставки, за да бъде приложен чл. 78а, ал. 6, вр. ал. 1 НК. Двамата обвиняеми са непълнолетни, не са били осъждани за престъпление от общ характер и не са освобождавани от наказателна отговорност с налагане на административно наказание до този момент, като същевременно от извършеното от тях деяние не са настъпили съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на репариране.

По отношение вида на наказанието, съдът намира, че по отношение на всеки един от обвиняемите, за извършеното от всеки един от тях деяние следва да бъде наложено наказанието, предвиденото в чл. 78а, ал. 6 НК, а именно „Обществено порицание“, което да се изпълни чрез прочитане диспозитива на решението по Общинско радио Русе., като по този начин ще стане достояние до подрастващите, че едно такова поведение е обществено неприемливо и така наказанието в най-пълна степен би постигнало целите, както на личната, така и на неговата генерална превантивна функция, показвайки обществената и държавната позиция срещу такъв тип поведение.

По този начин би се способствало и за постигане не целите на наказанието по чл. 60 НК по отношение на всеки един от двамата обвиняеми.

С оглед изхода на делото, в тежест на всеки един от обвиняемите бяха възложени и съответстващата им една трета от направените в хода на досъдебното производство разноски, а именно 74,40 лева, която сума следва да бъде заплатена в полза на държавния бюджет по сметка на ОД на МВР – Русе, както и сумата в размер на 5 (пет) лева, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

По гореизложените мотиви, съдът постанови своето решение

 

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: