П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                                              Гр.  Русе, 17.05.2018 г.

 

          РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ВТОРИ наказателен състав в публично съдебно  заседание на седемнадесети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. НЕЙЧЕВА

 

 

при участието на секретаря ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА

и прокурора Г. МАНОЛОВ сложи за разглеждане дело НОХД    891  по описа за  2018 г. докладвано от Председателя на състава.

 

 

            На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ПОДС. И.Х.М. – редовно призован, явява се лично и с адв. Г.В. ***, редовно упълномощен защитник от досъдебното производство.

            СВИД. З.Г.В. – редовно призован, не се явява.

СВИД.П.К.Б.   - редовно призован, явява се лично.

 В.ЛИЦЕ С.Й.А.   - нередовно призована, не се  явява, видно от  върнатата призовка същата е в болничен до  18.05.2018 г.

За РРП – редовно призовани, явява се прокурор Г. Манолов.

 

            Председателят на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ -  Да се даде ход на делото.

            АДВ.Г.В. – Да се даде ход на делото. Не правим възражение за неизтекъл 3-дневен срок.

            ПОДС. И.Х.М. – Да се даде ход на делото. Не правя възражение за неизтекъл 3-дневен срок.

 

            СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото на осн.чл. 361, вр.аргумент на противното на  чл. 271 ал.2 от НПК,

            ОПРЕДЕЛИ:

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

            На основание  чл. 361, вр.чл.272, ал.1, ал. 3  от НПК  председателят на състава провери самоличността на явилите се лица, както следва:

И.Х.М.    55  г., бълг.гр., разведен, средно образование, неосъждан,   ЕГН: **********. 

П.К.Б.   - 40  г., бълг.гр., женен, в.обр., неос., без родство, ЕГН: **********.

 

На основание чл. 361, вр. чл. 272, ал.4 от НПК  Председателят на състава извърши проверка връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 254 и чл. 255 от НПК.

            ПОДС.  И.Х.М. - Получих препис от Обвинителния акт  и Вашето разпореждане. Не правя възражение за неизтекъл 3-дневен срок.

  

            На основание чл. 361, вр.чл.273 ал.1 от НПК Председателят отстрани свидетелите от залата.

 

            На основание чл. 361, вр.чл. 274 ал.1 от НПК  Председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, съдебния секретар и другите участници в наказателния процес, както и правото да възразят срещу разпита на някои свидетели.

            АДВ. Г.В.  – Нямам искания за отвод на съда.

            ПОДС.И.Х.М. – Нямам искания за отвод на съда.

 

            На основание чл. 361, вр. чл. 274 ал.2 от НПК Председателят на състава разясни на страните правата им предвидени в НПК.

 

            На основание чл. 361, вр. чл. 275 ал. 1 НПК председателя на състава предостави на страните възможност за нови искания.

АДВ. Г.В. – Госпожо Съдия, не желаем делото да се гледа по общия ред. С РРП сме постигнали съгласие за сключване на споразумение.  

 

ПОДС. И.Х.М.  - Не желая делото да се гледа по общия ред. Желая да сключа споразумение с РРП..

 

ПРОКУРОРЪТ – Постигнали сме съгласие със защитника на подсъдимия за прекратяване на наказателното производство със споразумение.

 

Предвид направеното  изявление на страните Съдът

            ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПОСТАНОВЯВА делото да протече по реда на Глава 29 от НПК.

 

 

ПРОКУРОРЪТ -  Госпожо Председател, представям Ви проекта на постигнатото  със защитника на подсъдимия М. споразумение, което моля да одобрите като непротиворечащо на закона и морала.

 

АДВ.Г.В. – Поддържам така представеното споразумение и моля да го одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

 

ПОДС. И.Х.М.  – Запознат съм и  съм съгласен с така  представеното споразумение.  Разбирам обвинението. Признавам вината си.   Разбирам последиците от споразумението. Съгласен  съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Не ми е оказвано физическо или психическо насилие.

 

СЪДЪТ на основание чл. 384, вр. чл. 382 ал. 6 от НПК

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА писменото споразумение постигнато между  РП - Русе, подс. И.Х.М. и неговия  защитник адв. Г.В. ***  със следното съдържание:

 

На основание чл. 384, във вр. чл.381 ал. 5 от НПК, страните по споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:

На основание чл.384 вр. чл. 381, ал. 5, т. 1 от НПК:

Подсъдимият И.Х.М., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, разведен, не осъждан, работи като управител на ЕТ„Ж-3 И.М."*** се признава за виновен в това, че:

На 02.05.2018 г. в гр. Русе, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Рено Еспейс" с регистрационен номер Р 3816 ВВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,83 на хиляда, установено по надлежния ред - по реда на Наредба №1/19.07.2017г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози. - Престъпление по чл.343-б, ал.1 от НК

На основание чл.384 вр. чл. 381, ал. З от НПК

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл.384 вр. чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК:

Страните по споразумението договарят следният вид и размер на наказанието:

 

За извършеното от подсъдимия И.Х.М., ЕГН ********** престъпление по чл.343-б, ал.1 от НК, на основание чл. 55, ал.1 от НК се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.2 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 150.00лв..

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание “Лишаване от свобода” се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.343-г, вр.чл.343-б от НК се определя наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА  .

На основание чл.384 вр. чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК.

Възпитателната работа през изпитателния срок с подсъдимия И.Х.М., ЕГН ********** се възлага на полицейските служители от ОД "МВР" - Русе по местоживеенето му.

На основание чл.384 вр. чл. 381 ал. 5, т. 6 от НПК.

Разноските по делото се възлагат на обвиняемия И.Х.М., ЕГН **********, който следва да заплати по сметка на ОД "МВР" гр.Русе сумата от 40,71 лв., разноски на досъдебното производство.

Доказателствата остават към делото.

 

 

 

С това споразумение страните  уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подсъдимия, по отношение на посоченото   по-горе престъпление.     

 

След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има последиците на влязла в сила присъда.

 

По  чл.  384, вр.чл. 381, ал. 6 от НПК, страните подписват Споразумението:

 

 

      

  ПРОКУРОР: .................................

  /Г. МАНОЛОВ/

 

 

 

                                                     

ЗАЩИТНИК .....................................

                                                             /аДВ.Г.В./

 

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Отказвам се от съдебно разглеждане на досъдебно производство  БП № 111/2018 г. по описа на  РП – РУСЕ по общия ред.  Споразумението подписвам доброволно.

 

 

 

ПОДСЪДИМ: ..........................                 

 / И.М. /

 

 

 

  СЪДЪТ,  след като съобрази изявлението на  подсъдимия,  обстоятелството, че процесното престъпление е формално и от него няма настъпили имуществени вреди и се запозна с представеното в днешното съдебно заседание споразумение намира, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а    наказателното производство по НОХД  № 891/2018 г. по описа на РС  - Русе прекратено.

Така мотивиран и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК,

          О П Р Е Д Е Л И: №

         

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РРП, ПОДС. И.Х.М. и защитника му   адв. Г.В. *** за престъпление по  чл.  343-б, ал.1 от НК.

 

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 891/2018 г. по описа на  РС – Русе, втори наказателен състав, поради постигнатото споразумение.

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13:50 часа.

          ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съд.заседание.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: