ПРОТОКОЛ

гр. РУСЕ, 10.05.2018 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ШЕСТИ наказателен състав в публично съдебно заседание на 10.05.2018 год. в състав

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЧЕНДЖИЕВ

       

при участието на секретар Елка Горанова

и прокурора  РАЛИЦА МИЛЧЕВА

сложи за разглеждане НОХД № 882 по описа за 2018 год., докладвано от Председателя на състава.

 

На именното повикване в 11,40 се явиха:

             Обвиняемата Х.И. -  редовно призован, се явява доведен и с адв. С.П. - РАК, служебен защитник от досъдебното производство.

Явява се преводач С. АИ К..

За РРП редовно призовани, се явява прокурора РАЛИЦА МИЛЧЕВА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ  на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР -  Да се даде ход на делото.

Адв. П.   -  Да се даде ход на делото.

Обв. Х.И. /чрез преводач/  -  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл.271, ал.2 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава извърши проверка на основание чл.272, ал.1 от НПК, при която се установи самоличността на обвиняемата чрез преводач :

Х.И. /чрез преводач/ – 41 г., *** гражданин, омъжена, не осъждан

     С. АИ К. - 53 г., б.гр., женен, неосъждан, б.р. родство с обвиняемата.

 

 На основание чл.274, ал.1 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, защитника и секретаря и те заявиха, че нямат такива искания.

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК и правото им на нови искания по чл.275, ал.1 от НПК.

 

ДОКЛАДВА се споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора Ралица Милчева при РРП и защитника на обвиняемата Х.И. – адв. С.П..

 

ПРОКУРОР: Поддържам споразумението. Няма да соча доказателства.

Адв.  П.: Поддържам споразумението. Няма да соча доказателства.

 

Обв. Х.И. /чрез преводач/ : Разбирам обвинението, което ми е повдигнато. Признавам се за виновна по него. Запозната съм със споразумението. Разбирам споразумението, съгласна съм с него и настъпващите от него последици. Доброволно съм го подписала.

 

ПРОКУРОР – Моля да одобрите представеното споразумение, което сключихме със защитника на обвиняемата за прекратяване на наказателното производство. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Адв. П. – Моля да одобрите споразумението, същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът разясни на обвиняемата правото му по чл.395в от НПК на отказ от писмен превод на определението на съда.

 

Обв. Х.И. чрез преводач – Отказвам писмен превод на определението на съда.

 

 

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 6 от НПК и като взе предвид становището на страните, намира че споразумението не противоречи на закона и морала, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението, като същото е подписано от прокурор от РРП, защитника на обвиняемата, обвиняемата и преводач.

 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 1 от НПК:

 

Обвиняемата Х.  И., родена на *** г., гражданка на ***, притежаваща *** от ***, Министерство на Вътрешните Работи, Дирекция „Миграция”, неосъждана, се признава за виновна в това, че:

 

              На 06.05.2018 г. в гр. Русе, на съвместен българо – румънски ГКПП „Дунав мост” Русе – Гюргево, направила опит да излезе през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта – служител на ГКПП – ГПУ – Русе, като деянието й останало недовършено поради независещи от волята й причини,

престъпление по чл. 279, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

 

 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 2 от НПК:

 

Страните по споразумението договарят следния вид и размер на наказанието:

За извършеното от обвиняемото лице Х.И., родена на ***г. престъпление по чл.279, ал.1 вр. чл.18, ал.1 от НК, на основание чл. 54, ал. 1 от НК се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 200.00 ЛВ.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.59, ал.1 от НК се приспада времето на предварително задържане, включително и за 24 часа по ЗМВР, считано от 07.05.2018г.

 

 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК.

 

            Възпитателната работа през изпитателния срок на обвиняемата се възлага на Група „Миграция” при ОД на МВР – Русе.

 

 

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК.

 

Веществени доказателства по делото – *** от ***, Министерство на Вътрешните Работи, Дирекция „Миграция” се връща на собственика й - Х.И., родена на ***г.

Разноските по делото се възлагат на обвиняемото лице Х.И., родена на ***г., който следва да заплати на ГПУ - Русе сумата в размер на 73,60 лева/седемдесет и три лева и шестдесет стотинки/ – разноски на досъдебното производство.

Разноските за преводач остават за сметка на ГПУ - Русе.

 

След евентуалното одобрение от съда настоящото споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

На основание чл. 381, ал. 3 от НПК.

От извършеното престъпление няма невъзстановени имуществени вреди.

С престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на обв. Х.И. по отношение на извършеното от него престъпление.

 

 

 

ПРОКУРОР:                                                 ЗАЩИТНИК:

/ Ралица Милчева /                                     / С.П. /

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно!

 

 

 

ПРЕВОДАЧ:                                                                         /С. К./   

 

 

 

ОБВИНЯЕМ:

/Х.И./

                                                                                                             

 

 

            СЪДЪТ като взе предвид постигнатото между Русенска районна прокуратура в лицето на прокурора Ралица Милчева при РРП и защитника на обвиняемата Х.И. – адв. С.П. споразумение, намира че същото не противоречи на закона и морала и не са налице отрицателни предпоставки по чл. 382, ал.7 от НПК за одобряването му, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между адв. С.П. – в качеството му на защитник на обвиняемата Х.И. и прокурор Ралица Милчева от РРП.

 

СЪДЪТ постанови на преводача да се изплати сумата от 30 лв. възнаграждение от бюджета на съда.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 882 по описа на Районен съд - Русе за 2018 година.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11,50 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з.

 

СЕКРЕТАР:                                             РАЙОНЕН  СЪДИЯ: