П  Р  О  Т  О  К  О  Л

град РУСЕ, 30.05.2018 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, VIII-ми наказателен състав, в публично съдебно заседание проведено на 30.05.2018 година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

 

при участието на секретаря  МИРОСЛАВА ПЕНЕВА и прокурор КРАСИМИР ИВАНОВ сложи за разглеждане НОХД № 858 по описа на РсРС за 2018 година, докладвано от председателя на състава

 

На именно повикване в 15,10 часа се явиха:

 

ПОДС. Г.К.Г., редовно призован се явява лично и с адв. С.М., редовно упълномощен от досъдебното производство.

Районна прокуратура гр. Русе, редовно призована се представлява от прокурор КРАСИМИР ИВАНОВ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Г.К.Г.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл.271, ал.2 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДВА се споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора КРАСИМИР ИВАНОВ при РРП и защитника на подсъдимия Г.К.Г. - адв. С.М..

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Представяме Ви споразумението, което сме постигнали със защитника на подсъдимия. Моля същото да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

 

АДВ. М.: Постигнато е споразумение, което доверителят ми е подписал доброволно. Моля да одобрите споразумението и да прекратите наказателното производство.

 

ПОДС. Г.К.Г.: Запознат съм със споразумението. Разбирам обвинението, по което съм предаден на съд. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.  

 

СЪДЪТ като взе предвид становищата на страните и на основание чл.382, ал.6 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното   споразумение, постигнатото между Районна прокуратура – гр. Русе в лицето на прокурора КРАСИМИР ИВАНОВ, защитника на подс. Г.К.Г. - адв. С.М., за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 858 / 2018 г. по описа на РРС, VIII наказателен състав, със следното съдържание:

 

 

На основание чл. 384 вр. чл. 381 ал. 5 от НПК, страните по споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.5, т.1 от НПК :

 

Подсъдимият Г.К.Г. – роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН: **********, се признава за виновен в това, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на следното престъпление:

 

На 18.09.2017 г. на първокласен път 2, Русе – Варна, на кръстовище третокласен път 202, посока с.Щръклево, обл.Русе, в землището на с.Щръклево, обл.Русе, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“, с регистрационен номер Р 8159 РР, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,01 на хиляда, установено по надлежния ред – по реда на Наредба № 30 / 27.06.2001 г. на МЗ, МВР и МП, за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

 

 

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.3 от НПК :

 

От престъплението няма причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

 

 

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.5, т.2 и т.4 от НПК :

 

Страните по споразумението договарят следния вид и размер на наказанието:

 

За извършеното от подсъдимия Г.К.Г. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, а на основание чл.54 от НК и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието ПЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на Г.К.Г. се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА и ТРИ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.59, ал.4 от НК, се приспада времето, през което за същото деяние, подсъдимия Г.К.Г. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 18.09.2017 г.

 

Възпитателната работа с условно осъдения Г.К.Г. се възлага на служителите на ОДМВР, по настоящ адрес на лицето.

 

 

На основание чл.384, вр. с чл.381, ал.5, т.6 от НПК :

 

Веществени доказателства – няма.

 

Писмените доказателства остават към делото.

 

По делото няма направени разноски.

 

 

 

След одобрение от съда, настоящото споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

ПРОКУРОР.......................                     ЗАЩИТНИК:..............................

         /КРАСИМИР ИВАНОВ/                     /адв. С.М./

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.

 

 

                                                                ПОДСЪДИМ: .........................

                                                           / Г.К.Г. /

                                                                                                          

СЪДЪТ като съобрази окончателното споразумение намира, че с него са дадени отговори на всички въпроси, визирани в чл.381, ал.5 НПК. Същото не противоречи на закона или морала, поради което следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 НПК

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА споразумението по НОХД № 858 / 2018 г. по описа на РРС, сключено между Районна прокуратура – гр. Русе в лицето на прокурора КРАСИМИР ИВАНОВ, защитника на подсъдимия Г.К.Г. - адв. С.М., с окончателното му съдържание, вписано в съдебния протокол, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение взета по отношение на подсъдимия Г.К.Г., ЕГН: ********** - “ПОДПИСКА”.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 858 / 2018 г. по описа на РРС, VIII наказателен състав по отношение на лицето Г.К.Г..

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15,20 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ: