П Р О Т О К О Л

                                      гр. Русе, 04.05.2018 г.

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ наказателен състав в публично съдебно заседание на 04.05.2018 година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

                                                                    

при участието на секретар: МИРОСЛАВА ПЕНЕВА и прокурора: СВЕТОСЛАВ ВЕЛИКОВ сложи за разглеждане на НОХД № 820 по описа за 2016 година докладвано от съдията.

 

На поименно повикване в 14.00 часа се явиха:

 

Подс. И.Д.И., редовно призован, се явява.  

Свид. И.Ж.Ш., редовно призован, явява се лично.  

Свид. Р.А.А., редовно призован, явява се лично.

Определеният служебен защитник от АК – гр. Русе адв. И.М., редовно призован, се явява.

Районна прокуратура гр. Русе редовно призовани явява се прокурор СВЕТОСЛАВ ВЕЛИКОВ.

 

 

СЪДЪТ като взе предвид, че Адвокатска колегия - гр. Русе е определила адв. И.М. от АК - гр. Русе за защитник на подс. И.Д.И., на основание чл. 372, ал. 2 от НПК

         

О П Р Е Д ЕЛ И:

 

НАЗНАЧАВА за служебен  защитник на подс. И.Д.И., адв. И.М. и ПОСТАНОВИ да му се изплати възнаграждение от Бюрото за правна помощ.

 

ЗАДЪЛЖАВА адв. И.М. след получаване на процесното възнаграждение да уведоми съда, с оглед присъждане на разноските.               

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ.  М.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. И. И.: Да се даде ход на делото.

 

                  

СЪДЪТ като взе предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателните процесуални предпоставки за даване ход на делото, визирани в чл.271, ал.2 НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава извърши проверка на основание чл.272, ал.1 НПК, при която се установи самоличността на подсъдимия.

 

И.Д.И. – роден на *** ***, ЕГН **********, български гражданин, средно образование, неосъждан, неженен, работи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава извърши проверка на основание чл.272, ал.3 НПК, при която се установи самоличността на другите явили се лица.

И.Ж.Ш. - ЕГН  **********, български гражданин, средно образование, работи, неосъждан, б.р.

Р.А.А. - ЕГН **********, български гражданин, средно образование, разведен, неосъждан, работи,б.р.

 

На основание чл.272, ал.4 НПК, председателят на състава извърши проверка връчени ли са преписите по чл.254 и чл.255 НПК.

ПОДС. И. И.: Получих препис от обвинителния акт днес и не възразявам делото да се разглежда днес въпреки, че не са изтекли 3 дни от връчването му.

 

На основание чл.273, ал.1 НПК, председателят на състава отстранява свидетелите от залата.

 

На основание чл.274, ал.1 НПК, председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, секретаря и експерта.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искане за отвод.

АДВ. М.: Нямам искане за отвод.

ПОДС. И. И.: Нямам искане за отвод.                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава разясни на страните правата им по НПК и правото им на нови искания по чл.275, ал.1 НПК.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема Госпожо Председател, постигнали сме споразумение със  защитника на подсъдимият за разглеждане на  делото по реда на чл.384 НПК. Моля да ни предоставите възможност да изготвим проекта на споразумението, в който да са отразени обстоятелствата за извършване на деянието, размера на наказанието и размера на разноските, като същите да бъдат заплатени от подсъдимият.

АДВ. М.: Моля да ни предоставите възможност да изготвим проекта на споразумението с  представителя на РРП.

ПОДС. И. И.: Желая да сключа споразумение за прекратяване на наказателното  производство.

                                                        

СЪДЪТ като взе предвид направеното искане

ОПРЕДЕЛИ

 

ПРОМЕНЯ реда на съдебното следствие като същото следва да продължи  по реда на глава XXIX НПК.

 

Днес, 04.05.2018 г. в 14,30 ч. се ДОКЛАДВА споразумение за прекратяване на наказателното производство постигнато между прокурора СВЕТОСЛАВ ВЕЛИКОВ при Районна прокуратура гр. Русе и защитника на подсъдимия И.Д.И. - адв. И.М..

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласни сме с така постигнатото споразумение със защитника на подсъдимия. Моля същото да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

 

АДВ. М.: Постигнато е споразумение, което доверителят ми е подписал доброволно. Моля да одобрите споразумението и да прекратите наказателното производство.

 

ПОДС. И. И.: Запознат съм със споразумението. Разбирам обвинението, по което съм предаден на съд. Признавам се за виновен по него. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Доброволно съм го подписал споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.  

 

СЪДЪТ като взе предвид становищата на страните и на основание чл.382, ал.6 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното   споразумение, постигнатото между Районна прокуратура – гр. Русе в лицето на прокурора СВЕТОСЛАВ ВЕЛИКОВ при Районна прокуратура гр. Русе, защитника на подс. И.Д.И. - адв. И.М., за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 820 / 2018 г. по описа на РРС, VIII наказателен състав, със следното съдържание:

 

На основание чл. 384 вр. чл. 381 ал. 5 от НПК, страните по споразумението постигнаха съгласие по следните въпроси:

 

     І. По чл.381, ал.5, т.1 от НПК:

 

Подсъдимият И.Д.И., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като продавач в магазин „Практикер“, с адрес:***, се признава за виновен в това, че:

 

На 11.04.2018 г. в гр.Русе управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел Корса”, с рег.№ С 4770 ХХ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,48 на хиляда, установено по надлежния ред – по реда на Наредба №1 / 19.07.2017 г. на МЗ, МВР и МП за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози – престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

 

ІІ. По чл.381, ал.5, т.2 и т.4 от НПК:

 

На основание чл.381, ал.5, т.2 от НПК за извършеното от подс. И.Д.И. престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, се определя следното наказание при условията на чл.54, ал.1 от НК – „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА и „Глоба” в размер на 350 лева.

 

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА ГОДИНА се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Възпитателната работа с подс. И.Д.И. през изпитателния срок на условното осъждане се възлага на полицейските служители при съответната ОД на МВР по местоживеенето на подсъдимия.

 

На основание чл.343г от НК на подс.И.Д.И. се определя наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

 

На основание чл.59, ал.4 от НК се приспада времето, през което подс.И.Д.И. е бил лишен от право да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 13.04.2018г.

 

 

ІІІ. По чл.381, ал.5, т.6 от НПК:

 

По делото няма приобщени веществени доказателства.

 

По делото няма направени разноски, които на основание чл.189, ал.3 от НПК да се възлагат на обвиняемия.

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подсъдимия И.Д.И. по отношение на описаното по-горе престъпление.

 

След одобрение от съда, настоящото споразумение ще има последиците на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПРОКУРОР: ...........................                     ЗАЩИТНИК:..............................

          (Светослав Великов)                                  (адв. И.М.)

 

 

Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици, които приемам изцяло. Споразумението подписвам доброволно.

 

 

                                                                       ПОДСЪДИМ: .........................

                                                                       (И.Д.И.)

                                                                                                           

СЪДЪТ като съобрази окончателното споразумение намира, че с него са дадени отговори на всички въпроси, визирани в чл.381, ал.5 НПК. Същото не противоречи на закона или морала, поради което следва да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА споразумението по НОХД № 820 / 2018 г. по описа на РРС, сключено между Районна прокуратура – гр. Русе в лицето на прокурора СВЕТОСЛАВ ВЕЛИКОВ при РРП, защитника на подсъдимия И.Д.И. - адв. И.М. с окончателното му съдържание, вписано в съдебния протокол, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 820 / 2018 г. по описа на РРС, VIII наказателен състав по отношение на лицето И.Д.И..

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14,40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в с. з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                                РАЙОНЕН  СЪДИЯ: