П  Р  О  Т  О  К  О  Л            Опр. № 121

град Русе, 03.05.2018г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ІV-ти наказателен състав, в публично съдебно заседание проведено на трети май две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ

 

при участието на секретаря ЮЛИЯ ОСТРЕВА

и прокурор Ирена Костадинова

сложи за разглеждане НОХД № 808 по описа на РС-Русе за 2018 година, докладвано от председателя на състава

 

На именно повикване в 09.40 часа се явиха:

Подс.  Н.Д.Н., редовно призован, се явява лично.

За Районна прокуратура - Русе, редовно призовани,  се явява прокурор Ирена Костадинова.

Явява се назначеният от досъдебното производство служебен защитник адв. С.С. ***.

 

 

СЪДЪТ, на осн. чл.94, ал.1, т.9 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА за защитник на подс. Н.Д.Н.  адв. С.С. ***, който да го защитава в настоящото съдебно производство.

 

 

СЪДЪТ запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. С. С.: Да се даде ход на делото.

Подс. Н. Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като все предвид становището на страните и като съобрази, че не са налице отрицателни процесуални предпоставки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

На осн. чл.272, ал.1 от НПК председателят на състава извърши проверка, при която се установи самоличността на подсъдимия.

 

Н.Д.Н. – ЕГН: **********, 46г., бълг. гр., средно образование, неженен, не работи, осъждан

 

 

На осн. чл.272, ал.4 от НПК председателят на състава извърши проверка връчени ли са преписите и съобщенията по чл. 254 и чл. 255 от НПК. 

 

Подс. Н. Н.: Получих препис от обвинителния акт и разпореждането преди по-малко от три дни. Не правя възражение за неизтекъл срок по чл.358 ал.4 от НПК.

 

На осн. чл.274, ал.1 от НПК председателят на състава разясни на страните правото им на отвод срещу членовете на състава, прокурора, защитниците, съдебния секретар и другите участници в наказателния процес, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели и същите заявиха, че не желаят такъв.

 

На основание чл.274, ал.2 от НПК председателят на състава разясни на страните правата им предвидени в НПК.

 

На осн. чл.275, ал.1 от НПК  председателят на състава  запита страните имат ли нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

Адв. С. С.: Постигнали сме споразумение с прокуратурата за приключване на наказателното производство и моля да ни дадете възможност да го представим.

Подс. Н. Н.: Съгласен съм да сключа споразумение с прокуратурата.

 

ПРОКУРОР: Считам, че са налице предпоставките за сключване на споразумение. Моля да ни дадете възможност да го представим.

         

СЪДЪТ намира, че искането за изготвяне на споразумение за прекратяване на наказателното производство е своевременно направено и следва да се предостави такава възможност на страните, поради  което

          О П Р Е Д Е Л И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ  възможност на страните да изготвят и представят споразумение за прекратяване на наказателното производство.

 

          СЪДЪТ даде 20 мин. почивка.

         

Съдебното заседание продължи в 10.00 ч., при същия състав на съда.

 

СЪДЪТ докладва постъпило споразумение по БП № 87/2018 г. по описа на РП-Русе, при  реда и условията на чл.381 и следващи от НПК, постигнато между защитника – адв. С.С. и прокурор от РРП.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам така представеното споразумение. Моля същото да бъде одобрено, а наказателното производство прекратено.

Адв. С. С.: Постигнато е споразумение, което доверителят ми е подписал доброволно. Моля да одобрите споразумението и да прекратите наказателното производство.

Подс. Н. Н.: Запознат съм и поддържам така представеното споразумение. Разбирам обвинението. Признавам вината си. Разбирам и съм съгласен със споразумението и настъпващите от него последици. Доброволно съм го подписал.

 

СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

О П Р Е ДЕ Л И :

          ВПИСВА писменото споразумение постигнато между РП-Русе и  защитника адв. С.С.,  със следното съдържание:

 

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.381 НПК СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ПО СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

 

І.По чл.384 вр. чл.381, ал.5, т.1 НПК.

Подсъдимият Н.Д.Н., роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, реабилитиран, ЕГН **********, е осъществил от обективна и субективна страна следното престъпление:

На  08.04.2018г. в гр.Русе управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ,,Форд Мондео с рег. № ……,  в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена с ЗППАМ № 17-1085-000196/30.03.2017г. на Началник група към ОД МВР – Русе, Сектор ,,Пътна полиция - Русе, влязла в законна сила на 14.04.2017г. и ЗППАМ № 17-1085-000197/30.03.2017г. на Началник група към ОД МВР –

Русе, Сектор ,,Пътна полиция - Русе, влязла в законна сила на 14.04.2017г.- престъпление по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК .   

 

В резултат на престъплението не са причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

 

 

ІІ.По чл.384 вр. чл.381, ал.5, т.2 и т.3 от НПК.

За извършеното престъпление по чл.343в, ал.3 вр. ал.1 от НК  на Н.Д.Н. на основание чл.54 от НК се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и на основание чл.54 от НК глоба в размер на 200 лева /двеста лева/.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 343г вр. чл. 343 в ал.3 вр. ал.1 от НК се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година.

 

 

С това споразумение страните уреждат окончателно всички въпроси, касаещи наказателната отговорност на подсъдимия, по отношение на посоченото по-горе престъпление.

След одобрение от съда на настоящото споразумение, същото има последици на влязла в сила присъда.

 

                                                              

 

 

 

ПРОКУРОР: .............................

/ИРЕНА КОСТАДИНОВА/

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК: ...........................

                /адв.  С. С./

 

 

 

Настоящото споразумение подписвам доброволно като декларирам, че разбирам обвинението, признавам се за виновен по него, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

 

 

 

 

ПОДСЪДИМ: .........................

  /Н.Н./

 

                            

СЪДЪТ, след като съобрази изявлението на подсъдимия, обстоятелството, че от престъплението няма настъпили имуществени вреди и се запозна с представеното споразумение, намира, че същото не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по НОХД № 808/2018 г. по описа на РРС прекратено.

          Така мотивиран и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

          О П Р Е Д Е Л И:

         

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура - Русе и адв. С.С., в качеството му на защитник на подс. Н.Д.Н..

 

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД № 808/2018 г. по описа на РРС, IV-ти наказателен състав, поради постигнатото споразумение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

          Заседанието продължи до 10.10 часа.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: