П Р О Т О К О Л

 

                                           ГР.РУСЕ, 09.05.2018 г.

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V н.с. в публично съдебно заседание на 09.05.2018 г. в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕЛИЗАР БОЙЧЕВ

                                      СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: Х.П.

                                                       ЧЛЕНОВЕ:И.  Р.

 

При участието на секретар:ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА и прокурора: ВИЛИ ДИМИТРОВ сложи за разглеждане на ЧНД №  508 по описа на 2018 г.  докладвано от .................................................................................................................

На поименното повикване в  15:00 часа:

 

Ос.Ц.А.А. – редовно призован, не се явява. Вместо  него се явява  адв И.П., редовно упълномощен от преди.

 

ЗА РРП – редовно призовани, се явява прокурор ВИЛИ ДИМИТРОВ.

 

Председателят на състава запита страните за становище по въпроса следва ли да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход  на делото.

Адв.П.-Да се даде  ход  на делото.

 

С Ъ Д Ъ Т

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СЪДЪТ докладва  и ПРИЕМА постъпилите материали по делото  писмо от РРП с № 103/23.04.2018 г., писмо от Второ РУ-Русе, ведно с характеристична справка за Ц.А.А. и писмо с  изх.№ 9889/27.04.2018 г. от  ТД НАП Варна, офис Русе.

 

 

Осн.чл.284, ал.1 от НПК, председателят на състава запита страните имат ли искания за извършване на нови следствени действия, необходими за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.

 

 

 

 

-          2   -

ПРОКУРОРЪТ- Няма да соча други доказателства.

Адв.П.- Няма да соча други доказателства.

 

На осн.чл.284, ал.2 от НПК, председателя  обяви съдебното следствие за приключено и на осн.чл.289, ал.1 от НПК, съдът пристъпи към изслушване на съдебните прения.

 

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми господин Председател, РРП  счита, че   молбата  на ос.Ц.А.А.  за основателна,с  оглед прилагането на  съдебна  реабилитация  по смисъла на чл.87 от НК, на първо място от  доказателствените материали е видно, че  след  изтичане на  три годишния срок  от  наложеното  наказание  молителят  не  е  извършил   ново   престъпление,   което да е наказуемо с лишаване от свобода или по-тежко наказание. На следващо място от доказателствените материали е видно, че  същият е  изпълнил  наказанието глоба, тъй като той си е заплатил  глобата. На следващ място от  материалите по делото е видно, че няма  имуществени  вреди, които да са причинени от престъпно деяние от молителя А., които да    подлежат   на  възстановяване. Също така  от справката   за характеристични данни, която е представена от органите на МВР е видно, че същият се е поправил и демонстрира добро поведение , като той не контактува с лица  от криминалния контингент, поради това  прокуратурата счита, че молбата  на   А.  за  постановяване на съдебна реабилитация  следва да бъде уважена.

 

Адв.П.- Уважаеми господин Председател,  от  името  на подзащитният ми  Ц.А.А.  моля  да  постановите   решение  за  съдебна реабилитация по реда на чл. 87 от НК. От събраните по делото  писмени доказателства  беше установено, че  същия е  заплатил  глобата, с която е бил  осъден.  Не е  извършил  други  престъпления. От  събраните по делото писмени  доказателства бяха установени добри характеристични данни  на подзащитният  ми, а именно  същия се  поправил, не е контактувал с лица от криминалния контингент,  създал  е семейство, грижи се за  семейството си  и считам, че са налице предпоставките на чл.87 от НК, поради което Ви  моля за Вашето решение.

 

С Ъ Д Ъ Т  като взе предвид становищата на страните и материалите по делото намира за установено следното:

Лицето Ц.А.А. е осъждано както следва:  

 

           1. С  присъда № 325/03.08.2011 г. постановено  по  НОХД № 1759/2011 г.по описа на РС-Русе,    за   деяние извършено  от  10.07.2011 г. в гр.Русе е   наложено наказание  лишаване от свобода  за срок от  5 месеца, изпълнението е  отложено  за изпитателен  срок   от 3 години.

          Влиза в  сила на 03.08.2011 г.

                                              -  3   -

2. С присъда № 182/15.04.2013 г. постановено по  НОХД  № 689/2013 г. по описа на РС-Русе, за деяние извършено през периода 11.10.2012 г. – 12.10.2012 г. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и глоба в размер на 2 хиляди лева. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС определеното наказание  да се изтърпи в затворническо заведение закрит тип при първоначален строг режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода” се приспада времето, през което обв.А. е бил задържан по настоящото дело – задържан за 72 ч.до довеждане пред съда на 22.10.2012 г. „домашен арест” от 12.10.2012 г. , задържан за 72 ч. до довеждане пред съда на 22.02.2013 г., с определение № 148/25.02.2013 г. по ЧНД № 452/12 г. на РС-Русе взета мярка за неотклонение „задържане под стража” до влизане в сила на определението на съда.

Влиза в сила на 15.04.2013 г.

С определение №  284/15.04.2013 г.  привежда в изпълнение наказанието наложено по НОХД № 1759/2011 г.  по описа на РС-Русе в  размер  на 5 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.57 вр.чл.61, т.2 от ЗИНЗС да се изтърпи при първоначален строг режим, в  затворническо общежитие от закрит тип.

В сила на 07.05.2013 г.

ГД”ИН” уведомявам, че на 20.12.2013 г. е изтърпяно наказанието по НОХД № 689/2013 г. по описа на РС-Русе.

С определение № 668/20.12.2013 г. по ЧНД № 885/2013г . по описа на Плевенски окръжен съд ОСВОБОЖДАВА условно предсрочно лишения от свобода Ц.А.А. от изтърпяването на останалата част от наказанието лишаване от свобода в размер на 1  месец и 19 дни осъден по НОХД № 689/2013 г.  по описа на РС-Русе, влязла в сила на 15.04.2013 г.  Начало на  наказанието 29.06.2013 г. като към 20.12.2013 г. е изтърпял общо 10 месеца и 11 дни. Неизтърпян остатък към 2012.2013 г. в размер на 1 месец и 19 дни при изпитателен срок  6 месеца. Определението влиза в сила на 30.12.2013 г.

Русенската  районна прокуратура удостоверява, че лицето Ц.А.А. е осъден по НОД № 689/2013 г. по описа на РС-Русе за наказание лишаване от свобода за срок от 1 година. Наказанието изтърпяно за периода от 29.06.2013 г. до 20.12.2013 г. с помощта от 75 дни от работа в  негова полза, предварителен арест 2 месеца и 5 дни и УПО- 1 месеца и 19 дни.

 

Видно от изложените обстоятелства от  изтърпяването на наказанието са изминали повече от 3 години. Видно  от  доказателствата по делото,  а именно  характеристични  справки и  показанията на свид. Г.  лицето  е имало добро поведение. Срещу него  няма незавършени  наказателни производства. Глобата по присъда  присъда № 182/15.04.2013 г. постановено по  НОХД  № 689/2013 г. по описа на РС-Русе е платена на 28.10.2015 г.

 

 

-          4   -

Не са налице   вреди,  които лицето е следвало да  възстанови. Поради     това съда намира,  че по отношение   на двете   дадени по горе присъди   са  налице условията на чл.87 от НК и  за  тях  лицето   след  да бъде    реабилитирано съдебно.

Предвид всичко изложено и на основание чл.453, ал.1 от НПК във вр.чл.87 от НК, СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОСТАНОВЯВА  съдебна реабилитация на Ц.А.А., ЕГН:  **********  по  присъда № 325/03.08.2011 г., постановена  по  НОХД № 1759/2011 г.по описа на РС-Русе и присъда № 182/15.04.2013 г., постановена по  НОХД  № 689/2013 г. по описа на РС-Русе.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване или протест  пред РОС в 7 дневен срок от днес.

 

ПРЕПИС от същото да се изпрати на РРП и Бюро”съдимост”  при РРС, за сведение и изпълнение.

 

                             ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 15:15 ч.

                             ПРОТОКОЛЪТ  се изготви на 09.05.2018 г.

 

СЕКРЕТАР:                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                   СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: