Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Русе, 29.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд, ЕДИНАДЕСЕТИ наказателен състав, в публичното заседание на ПЕТНАДЕСЕТИ МАЙ през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: Александър Станчев

 

при секретаря Светлана Енчева и в присъствието на прокурора ………………, като разгледа докладваното от председателя АНД №844 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят Р.Р.Й. е депозирал чрез упълномощен представител – адв.С.М. *** въззивна жалба до съда, против наказателно постановление №38-0000314/10.04.2018г., издадено от Началник на ОО“АА“ – гр.Русе, с което за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“, във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС, във вр. с чл.60, ал.6 от ЗМДТ е наложено административно наказание  „Глоба“ в размер на 1 500лв., на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят е редовно призован, не се явява лично, в с.з. е представляван от процесуалния си представител, който излага съображения за незаконосъобразност на НП и моли за неговата отмяна.

Ответникът по жалбата, редовно призовани, не се явява представител.

Русенска Районна Прокуратура не взема становище по жалбата.

Съдът, след анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства и становищата на страните, приема за установена по делото следната фактическа обстановка:

На 13.03.2018г., след извършване на административна проверка по писмени документи на фирма “Данид 11“ООД, стопанисваща и експлоатираща пункт за извършване на периодични прегледи на техническата изправност на ППС, св.Д.Д. установил, че на дата 19.02.2018г., жалб.Р.Й., в качеството му на председател на комисия в пункта, е допуснал извършването на периодичен преглед на МПС марка „Фолксваген Транспортер“, с рег.№ВТ 53 69 ВВ, без да му се представи документ за платен данък на превозното средство. Въз основа на констатираното нарушение, св.Д. съставил срещу жалбоподателя АУАН бл.№247672/13.03.2018г., а в последствие е издадено и атакуваното НП №38-0000314/10.04.2018г.

Жалбата е процесуално допустима като подадена в законоустановения срок и от правоимащо затова лице. Разгледана по същество  е  основателна, поради следното :

Съгласно разпоредбата на чл.3, ал.1 от ЗАНН за всяко нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му. Според алинея втора, ако до        влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Към днешна дата /29.05.2018т./ и преди влизане в сила на процесното НП №38-0000314/10.04.2018г., разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС е отменена с ДВ бр.38 от 2018г., в сила от 20.05.2018г.

Тази отменена норма е визирала фактическия състав на конкретното нарушение, а чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС е обща и препращаща норма към специалната /чл.30, ал.1, т.4 от Наредбата/. Поради това, с отмяната на  чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС е осъществен фактическият състав на чл.3, ал.2 от ЗАНН и приложение намира по-благоприятна разпоредба или липсата на такава с оглед пълното отпадане на административнонаказателната отговорност точно за този вид нарушение.

 По изложените съображения Съдът намира, че обжалваното НП е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Мотивиран така  и на основание чл.63 ал.1  от ЗАНН, Съдът

 

Р Е Ш И:

        

ОТМЕНЯ наказателно постановление №38-0000314/10.04.2018г., издадено от Началник на ОО“АА“ – гр.Русе, против Р.Р.Й., с ЕГН – **********, с което за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“, във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства на МТИТС, във вр. с чл.60, ал.6 от ЗМДТ, е наложено административно наказание  „Глоба“ в размер на 1 500лв., на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от ЗДвП.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен  съд - Русе.

 

                                                       

         Районен съдия :