Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Русе, 23.05.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски  Районен съд, ЕДИНАДЕСЕТИ наказателен състав, в публично заседание на ПЕТНАДЕСЕТИ МАЙ две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                          Районен съдия: Александър Станчев

 

при секретаря Светлана Енчева и в присъствието на  прокурора ……………..

като разгледа  докладваното от съдията АН Дело №  731/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-1085-000908/15.05.2017г., издадено от Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР - Русе, против М.П.Б., с ЕГН-**********, за нарушение на чл.150 от ЗДвП е наложено административно наказание  „Глоба“ в размер на 100 лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП.

Срещу постановлението е подадена жалба от упълномощен процесуален представител – адв.А.К. ***, която е допустима и подадена в законовия 7-дневен срок. В нея се твърди, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и неправилно, и се моли съда да го отмени.

Жалбоподателя е редовно призован, явява се редовно упълномощения процесуален представител – адв.А.К. ***.

Ответникът по жалбата, административнонаказващият орган, редовно призовани – не се явява представител.

Районна прокуратура-гр.Русе не изпраща представител и не реливира становище.

Съдът, след като разгледа жалбата, изложените в нея доводи и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

На 06.04.2017г., около 00.35 часа, в г.Русе, жалб. М.Б., управлявал лек автомобил марка “БМВ 318“ с регистрационен номер Р 45 09 ВН, като се движил по ул. „Филип Станиславов“ в посока ж.к.“Чародейка“, като след кръстовището с ул.“Зорница“ бил спрян е за проверка от актос. А.Н., на длъжност младши автоконтрольор към ОДМВР-Русе, който констатирал, че жалбоподателят управлявал автомобила със СУМПС с номер 247307054 кат „В“, „АМ“ издадено от ОДМВР-гр. Русе, което е с изтекъл срок на валидност на 01.11.2016г. Поради това св.Н. съставил на жалб. Б. АУАН бл.№772859/06.04.2017г., за констатирано нарушение по чл.150 от ЗДвП. На 15.05.2017г. Началника на Сектор „ПП“ при ОДМВР - Русе издал обжалваното наказателно постановление №17-1085-000908, с което на жалбоподателя било наложено наказания „Глоба“, в размер на 100лв., на осн. чл.177, ал.1, т.2, пред. 1 от ЗДвП, като вписал, че извършеното нарушение е по чл.150 от ЗДвП.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство писмени и гласни доказателства.

Съдът констатира, че при съставяне на акта за установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

Нарушен е материалния закон от админитративно-наказващия орган, констатирайки нарушението по чл.150 от ЗДвП, поради следното :

От доказателствата по делото се установява, че жалбоподателят е притежавал СУМПС, което е било с изтекъл срок на валидност. Актосъставителят при съставяне на АУАН приел, че това деяние отговаря на нормата на чл.150 от ЗДвП,  т.е. приравнил е изтеклата дата на валидност на свидетелство на водача с пълната липса на такова. Съгласно чл.150 от ЗДвП  „Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4.“ Т.е. в този член на закона се визира забраната на неправоспособни водачи да управляват МПС по пътищата отворени за обществено ползване, като законодателят допуска две изключения от правилото, но от значение в настоящият казус е дали СУМПС, чиито срок на валидност е изтекъл времево /5 месеца в конкретния случай/ влияе на правоспособността на водача или не. Съгласно чл. 150а, ал.1 от ЗДвП “За да управлява моторно превозно средство, водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него превозно средство.“ Това свидетелство се издава от органите на МВР на лица, които са достигнали определена възраст за определената категория, положили са успешно изпит за водачи на МПС, преминали са успешно курс за долекарска помощ и са представили свидетелство, че са годни /психически и физически/ за водачи на МПС, според разпоредбата на чл. 151 и чл.152 от ЗДвП. Това свидетелство удостоверява придобитата вече правоспособност а не я създава. Тази правоспособност може да се изгуби само в изрично предвидените от закона случаи по съдебен или по административен ред, като съгласно чл. 157, ал.4 от ЗДвП “Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи“. Обстоятелството, че свидетелството за правоуправление на едно лице е с изтекъл валидиращ го законов срок, не прави лицето неправоспособен водач, защото наличието на този документ само удостоверява правоспособността, не я поражда и съответно изтичането валидиращия го срок не лишава водача от придобитото право да управлява МПС. По изложените съображения, Съдът намира, че на извършеното нарушение е дадена неправилна правна квалификация от АНО - по чл.150 от ЗДвП. Този текст визира „неправоспособни водачи“, т.е. такива които никога не са придобивали правоспособност или са лишени от същата по административен или съдебен ред. За нарушение по чл.150 от ЗДвП приложимата санкционната норма е тази на чл. 177, ал.1, т.1 или т.2, пр.1 от ЗДвП, а за нарушение по чл. 150а ал.1 от ЗДвП - санкционната норма е чл. 177, ал.1, т.2, пр.2 от ЗДвП.  Поради това и законодателят използва различни термини в чл.150 и в чл.150а, ал.1 от ЗДвП. Само вторият законов текст визира нарушения, свързани с валидността на СУМПС, било по време, било относно категорията на управляваното МПС. Нарушенията по чл. 150а, ал.1 от ЗДвП /каквото според Съда е настоящото/, предполагат изначално придобита правоспособност, от която водачите не са лишени, но е налице управление на МПС без валидно /по време и/или за съответната категория/ СУМПС. По гореизложените мотиви, Съдът счита НП за незаконосъобразно и в нарушение на материалния закон, поради което същото следва да се отмени.

По гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1085-000908/15.05.2017г., издадено от Началник Сектор „ПП“ при ОДМВР - Русе, против М.П.Б., с ЕГН-**********, с което за нарушение на чл.150 от ЗДвП е наложено административно наказание  „Глоба“ в размер на 100 лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП.

 

Решението може да се обжалва пред Административен съд – гр.Русе, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

   Районен съдия :