РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 18.05.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ районен съд, ОСМИ състав, наказателна колегия в публично заседание на 30.04.2018 година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

при секретаря МИРОСЛАВА ПЕНЕВА и в присъствието на................. разгледа

докладваното от съдията АНД № 719 по описа за 2018 г., за което съобразите производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от М.Д.А. ***-1085-000884 / 12.05.2017 г. на Началник група към ОДМВР гр.Русе, Сектор „ПП” гр. Русе упълномощен с M3 № 8121з-748 / 24.06.2015 г., с което на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.150 ЗДвП. Сочат се съображения за незаконосъобразност и неправилност на НП и се иска неговата отмяна.рес.намаляване на санкцията .

За Районна прокуратура гр. Русе - редовно призовани, не се явява представител и не вземат становище.

За АНО - редовно призовани не се явява представител.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установена от

фактическа страна следното:

Жалбоподателят работел на автомивка и на 05.05.2017 г. около 10:15 часа в гр. Русе на ул. Пазарна - посока бл. Гоце Делчев привел в движение и управлява лек автомобил „СЕАТ ЛЕОН" с per. № Р 8448 ВВ, собственост на М. Д. от с. Пиргово. При извършване на това действие жалбоподателят е бил спрян за проверка от служители на Сектор „ПП” и след извършена проверка в системата на КАТ се установява, че същия е неправоспособен. За извършеното нарушение на жалбоподателя е бил съставен АУАН от св. П.А. за нарушение на чл.150 ЗДвП, който бил подписан без възражения от жалбоподателя.

Въз основа на акта е издадено и обжалваното НП.

Изложеното се установява от приложените по делото АУАН, НП, докладна записка, обяснения, справка за нарушител/водач, показанията на св. П.А..

С оглед установеното, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима и разгледана по същество е частично основателна .

Разглеждайки жалбата по същество съдът изследва правилното приложение на материалния и процесуалния закон. При тази проверка настоящата инстанция констатира, че АУАН е съставен при спазване на предвидената в чл.40 и чл.43 ЗАНН, процедура и съдържа предвидените в чл.42 ЗАНН реквизити. Наказателното постановление също е изготвено съгласно изискванията на чл.57, ал.1 ЗАНН и в него не се установяват пороци от външна страна, като описаните нарушения кореспондират изцяло с посочените в АУАН. И двата атакувани акта - АУАН и НП са издадени от компетентни органи, като в тях достатъчно подробно са описани обстоятелствата, при които е извършено нарушението, начина на констатиране на същото, подробно и точно е описана правната му квалификация, както и кой текст от


кой закон е нарушен.

Съгласно чл.150 от ЗДвП. “Всяко пътно превозно средство, което участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да се управлява от правоспособен водач, освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4Л От събрания доказателствен материал се установява, че жалбоподателят е неправоспособен водач на МПС. При нарушение на тази забрана, законодателят е предвидил сакция в чл.177, ал.1, т.2, пр.1 ЗДвП, а именно, че виновният водач се наказва се наказва с глоба от 100 до 300 лева, когато „...Водач, който управлява моторно превозно средство, без да е правоспособен водач, без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство...”. При така установената фактическа обстановка в съдебно заседание съобразно доказателствения материал по делото и при липсата на ангажирани доказателства в противната насока следва да се приеме, че от обективна и субективна страна е доказано по безспорен и категоричен начин извършеното административно нарушение от страна на жалбоподателя. С оглед на санкционната правна норма, която предвижда размер на административната санкция, наложената с обжалваното НП, глоба в размер от 100 до 300 лв., т.е. наложеното наказание глоба в размер на 200 лв. - към средата на предвидения в закона размер на наказанието се явява незаконосъобразно.Лицето не е наказвано до сега, не е съобразено материалното му положение, ниската му възраст и обстоятелствата,че само е преместило МПС след измиването му

В този смисъл НП следва да се измени като се намали наказанието глоба към законовоопределения минимум -100лв

Мотивиран от горното и на основание чл.63 от ЗАНН съдът

РЕШИ:

ИЗМЕНЯ НП № 17-1085-000884 / 12.05.2017 г. на Началник група към ОДМВР гр.Русе, Сектор „ПП" гр. Русе упълномощен с M3 № 8121з-748 / 24.06.2015 г., с което на М.Д.А. *** на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл.150 ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА размера на глобата на 100/сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред РАдмС.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: