РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 18.05.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РУСЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОСМИ наказателен състав в публично заседание на 25.04.2018 г. в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ЕЛИЦА ДИМИТРОВА

при секретар МИРОСЛАВА ПЕНЕВА като разгледа докладваното от съдията АНД № 615 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от ЕТ „***”, ЕИК ****, с адрес на управление - гр. Русе, ул. „Църковна независимост" № 27, вх.2, ет. и представляващ Д. Д. Н., ЕГН ********** срещу НП № 314564-0129759 / 24.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП Варна съгласно заповед на изпълнителния директор на НАП за упълномощаване на АНО № ЗЦУ 1582 от 23.12.2015 г., с което за нарушение по чл.25, ал.З от Наредба № Н-18 / 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ и чл.185, ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция от 500 лв.

Сочат се съображения за необоснованост и незаконосъобразност на НП, постановено при съществени процесуални нарушения, поради които се иска от съда да го отмени.

Представител на наказващият орган, редовно призован, се явява и поддържа НП.

Русенска районна прокуратура, редовно призовани, не изпраща представител и не взема становище.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка:

На 28.11.2017 г. в 16:45 ч., при извършена проверка на търговски обект - магазин промишлени стоки намиращ се на адрес - гр. Русе, ул. "Александровска" № 75 стопанисван от ЕТ "***" с ЕИК **** и с представляващ Д. Д. Н. с ЕГН ********** е установено, че за извършена поръчка на блуза дълъг ръкав - 2 бр. и тениска - 1 бр. на обща стойност 33.60 лв., по поръчка № 589 / 20.11.2017 г. платена в брой от клиент на

20.11.2017      г. не е издаден фискален касов бон от ФУ с ИН № ZK032354, потвърждение 3199579 / 02.03.2012 г. Същото се потвърждава и при преглед на КЛЕН от ФУ за дата 20.11.2017 г.

Констатираното нарушение на датата на проверката е за това, че дружеството жалбоподател не е издало касова бележка за дата 20.11.2017 г. на стойност 33,60 лв. По време на проверката служителите на АНО са установили, че клиент на дата 20.11.2017 г. е направил поръчка за закупуване на детски дрехи на стойност 33,60 лв. Това се установява от издадена стокова разписка с дата

20.11.2017      г, върху която има ръкописен текст: „платено: 33,60 лв.” При проверката проверяващите са разпечатали фискален бон от ФУ. За датата на


извършената продажба, 20.11.2017 г., се вижда единствено маркирана сумата от

лв., но не и сумата от 33,60 лв., което води проверяващите до извода, че касова бележка за сумата от 33,60 лв. не е издадена. От разпита в съдебно заседание на свид. Г. М., продавач-консултант в магазина стопанисван от жалбоподателя, се установява, че става дума за поръчка от клиент за униформа (описаните артикули в стоковата разписка), при получаването на която клиента е закупил от магазина и още една тениска на стойност 4,40 лв. и заедно със сумата от стоковата разписка (33,60 лв.) се е получила стойността на покупката в размер на 38,00 лв., която е и маркираната сума за деня, 20.11.2017 г. По твърдение на св. Маринова клиентката не е пожелала в касовата бележка да бъдат описани отделните артикули и за това е маркирана само общата сума от 38,00 лв. Други продажби не са извършвани

За констатациите от проверката на основание чл.110, ал.4 във вр. чл.50, ал.1 ДОПК е съставен Протокол за извършена проверка cep. АА № 0308254 /

28.11.2017    г. По-късно е съставен АУАН и е издадено обжалваното НП.

Изложената фактическа обстановка безспорно се установява от

приложените по делото писмени доказателства - АУАН, НП, протокол за извършена проверка, копия на фискални бонове, опис касова наличност, складова разписка, възражение, фактури, декларация, ЗНПАМ, показанията на актосъставителя и св.Маринова.

С оглед установеното, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима и разгледана по същество е основателна.

Съгласно чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 / 13.12.2006 г. независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.З, ал.1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.З, ал.1.

Задължението да се издават касови бележки като начин за отчитане на продажби е въведено и в разпоредбата на чл.118, ал.1 ЗДДС, съгласно която всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта. В Наредба Н-18 / 13.12.2006 г. са посочени и минималните реквизити, които следва да съдържат фискалните касови бележки. В чл.26, ал.1, т.7 е посочено, че касовата бележка следва да съдържа наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги, а в чл.27 от Наредбата е посочено и в какви данъчни групи според вида на продажбите следва да бъдат разписани артикулите, които ще фигурират в касовата бележка.

Писмените доказателства сочат, че има извършено плащане на дата

20.11.2017       г., ,има една единствена продажба ,която е фискализирана с въвеждането на сумата от 38 лв. Доказателства ,че за извършеното плащане по стоковата разписка ,че няма издадена касова бележка за съответната сума от 33,60лв , с оглед и на показанията на св.Маринова,приела плащането -не са


налице , поради което съдът счита ,че не е безспорно доказано нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя.В случая подлежащият на доказване отрицателен факт - неиздаване на фискална касова бележка за поръчка, платена в брой се извежда само от предположение ,че след като е фиксирано по касов път плащане на 38 лв / единствено за деня/ ,не е фиксирано и плащането по поръчката и защото липсвало упоменаване на артикулите. Това предположение е опровергано от показанията на приелия плащането и поръчката служител

Предвид гореизложеното, издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и необосновано и като такова следва да се отмени.

Мотивиран така и на основание чл.63 и сл. ЗАНН съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ НП № 314564-0129759/24.01.2018 г. на Директора на ТД на НАП Варна съгласно заповед на изпълнителния директор на НАП за упълномощаване на АНО № ЗЦУ 1582 от 23.12.2015 г., с което за нарушение по чл.25, ал.З от Наредба № Н-18 / 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства на МФ и чл.185, ал.1 ЗДДС на ЕТ „ ***”, ЕИК ****, с адрес на управление - гр. Русе, ул. „Църковна независимост" № 27, вх.2, ет. и представляващ Д. Д. Н., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция от 500 лв.

Решение подлежи на обжалване пред РАдмС в 14-дневен срок от съобщаването.

Text Box: СЪДИЯ:РАЙОНЕН