Р Е Ш Е Н И Е  

гр.Русе, 16.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Русенският районен съд, втори наказателен  състав, 

в публичното заседание на  19.04.2018год., в състав:

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА

при  секретаря ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА,

като разгледа докладваното от съдията АНД596/18год.,

по описа на РРС, за да се произнесе съобрази следното:

                  

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от И.Д.Т., ЕГН:**********,***, против наказателно постановление 17-1085-001000/17г. на началник на група, сектор ПП, при ОДМВР-Русе, в ЧАСТТА му, с която за четири нарушения на чл.100 ал.1, т.1, т.2 и чл.123 ал.1, т.3а от ЗДП, на основание 183 ал.1, т.1 и чл.175 ал.1, т.5 от ЗДвП, са му наложени административни наказанияглоба, в размер на10лв., 10лв., 10лв., 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. Моли съда да отмени наказателното постановление в тази му част като неправилно.

          Представител за наказващия орган не се явява.

          РРП не взема становище по жалбата.

          Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, установи следната фактическа обстановка:

На 18.04.2017год. жпод.Т. бил паркирал автомобила, който управлявал – „Форд Ескорт”, ДК №Р6430АХ, на паркинга зад бл.”Домостроител”, в гр.Русе. Около 14,40 ч. излязъл от дома си, запалил автомобила и предприел маневра на заден ход без да се убеди, че пътя зад него е свободен. В резултат последвало съприкосновение между задната броня на неговия автомобил с лявата товарна врата на престояващия зад него т.а. „Форд”, с ДК №СА7558ХС и така причинил ПТП. След извършването му жпод.Т. го напуснал и се прибрал в дома си. Водачът на пострадалия автомобил подал сигнал на тел.112 за напускането на извършителя. На място били изпратен екип на Сектор „ПП" при ОДМВР Русе, между които св.П.. Докато извършвали справка за собственика на напусналия автомобил нарушителят се върнал на местопроизшествието. Бил по пижама и чехли. Същият изявил претенции към водача на другия автомобил защо бил повикал полиция, започнал да вика, ръкомаха. Бил вербално агресивен и към полицейските служители, които му поставили белезници. Поискали документите му за самоличност, като той отговорил че са у дома му и ще им ги даде, но поискал да му свалят белезниците, на което те отказали. Жпод.Т. бил отведен РПУ, където му бил съставен акт по УБДХ, а впоследствие в сектор ПП, при ОДМВР-Русе, където му бил съставен бил съставен АУАН за предизвиканото ПТП и напускането му, както и за отказа да предостави документите си.  

Впоследствие било издадено и обжалваното наказателно постановление, с което на жпод.Т. били наложени горепосочените наказания.

          Съдът, след като взе предвид така установената фактическа обстановка, доводите на жалбоподателя, както и приложените по делото писмени доказателства, прави следните изводи:

          Жалбата е частично ОСНОВАТЕЛНА:

          Досежно пункт 2, 3 и 4 от наказателното постановление:

          Жалбоподателят е обвинен за нарушения на чл.100 ал.1, т. 1 ит.2 от ЗДП – че на посочената дата не носел свидетелство за управление на МПС. Контролния талон към негао и свидетелството за регистрация. Неизпълнението на тези  задължения се санкционира от чл.183 ал.1, т.1 ЗДП, който текст предвижда наказание от 10лв.

Посочената санкционна разпоредба определя субекта на отговорост – „водач” на МПС. Според §6, т.25 от ПЗР към ЗДвП  - "Водач" е лице, което управлява пътно превозно средство или води организирана група пешеходци, което води или кара впрегатни, товарни или ездитни животни или стада по пътищата”. В конкретният случай когато са поискали документитне му жпод.Т. е нямал качеството на водач, поради което не е бил длъжен да носи със себе си поисканите документи. Такъв е бил в предходен момент, когато причинил ПТП. Същият дошъл на местопроизшествието по чехли и пижама и предвид арогантното му поведение му били поставени белезници, както и не ме била дадена възможност да се качи до дома си да вземе и представи документите си.

Поради изложеното съдът констатира, че в тази си част наказателното постановление се явява неправилно и като такова следва да се отмени.

         

Досежно пункт 5 от наказателното постановление:

Жпод. Т. не изпълнил вмененото му с чл.123, ал.1, т.3, б.„а” ЗДвП задължение, като водач на МПС и участник в ПТП с причинени имуществени вреди да окаже съдействие за установяване на последните. Нарушението се доказва с показанията на св.П., които съдът кредитира, тъй като са подробни и последователни, както и защото жпод.Т. не ангажира доказателства които да ги оборят, още повече че последният не оспорва обстоятелството за причинено ПТП. Наличието на материално щети, макар и малки се доказва с приложения снимков материал. По изложените съображения съдът констатира, че жпод.Т. не изпълнил вмененото му с чл.123, ал.1, т.3, б.„а” ЗДвП задължение, поради което правилно била ангажирана административната му отговорност по чл.175 ал.1, т.5 от ЗДвП

При съставяне на акта за установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Материалният закон е приложен правилно досежно правната квалификация на деянието, като при индивидуализацията на наказанието, наказващият орган е съобразил разпоредбата на чл.175, ал.1, т.5 ЗДвП, като е наложил минималното наказание, съобразявайки тежестта на нарушението, последиците от него, както и преклонната възраст на наказаното лице.

Поради изложеното НП, в тази си част, се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да се потвръди.

          Така мотивиран и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН, съдът                                           

                                           

Р  Е  Ш  И :

         

ОТМЕНЯ наказателно постановление 17-1085-001000/17г. на началник на група, сектор ПП, при ОДМВР-Русе, в ЧАСТТА му, с която за три нарушения на чл.100 ал.1, т.1, т.2 от ЗДП, на основание 183 ал.1, т.1, на  И.Д.Т., ЕГН:**********,***, са наложени три административни наказания – глоба, в размер на 10лв, 10лв. и 10 лева.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 17-1085-001000/17г. на началник на група, сектор ПП, при ОДМВР-Русе, в ЧАСТТА му, с която за нарушение на чл.123 ал.1, т.3, бук.А от ЗДП, на основание 175 ал.1, т.5, на  И.Д.Т., ЕГН:**********,***, са наложени административни наказания – глоба, в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

 

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Русенски административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:..............................