РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 31.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенски районен съд, пети наказателен състав, в публичното заседание на11.04 през две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател:Велизар Бойчев

при секретаря Веселина Георгиева, като разгледа докладваното от председателя АНХД№533 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

А.И.А. *** е подал жалба против наказателно постановление N516- 1085- 001176/ 1.09.2016г., издадено от началника на сектор ПП- КАТ при ОД на МВР-Русе, с което на основание чл.638, ал.1. т.1 във вр. 461, т.1. вр. чл.468, ал.1, т.1 от КЗ му е наложено наказание глоба в размер на 250лв.

Жалбоподателят излага съображения, че не извършил нарушението и иска отмяна наказателното постановление.

Ответникът по жалбата иска потвърждаване на наказателното постановление.

РРП не взема становище по жалбата.

Районният съд, като прецени допустимостта на жалбата и след анализ на събраните по делото доказателства и становищата на страните, приема за установено следното:

Жалбата е процесуално допустима. Последната е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Жалбоподателят бил собственик лек автомобил с рег.№Р6514АН. за който към 17.08.2016г. не бил сключил застраховка “Гражданска отговорност”.

Тази фактическа обстановка се доказва по напълно непротиворечив начин от всички събрани по делото доказателства.

Изложената фактическа обстановка води на следните правни изводи:

С даденото във фактическата обстановка деяние жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.638, ал.1, т.1 във вр. 461, т.1, вр. чл.468, ал.1, т.1 от КЗ, тъй като на 17.08.2016г. в гр.Русе не бил изпълнил задължението си да сключи задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за притежаваното от него МПС. От субективна страна жалбоподателят е извършил нарушението при пряк умисъл- той съзнавал липсата на
сключена застраховка
за притежаваното от него МПС, съзнавал е, че следва да сключи такава, но не го направил, предвиждал обществено опасните последици от това си поведение и искал настъпването им. Наказанието за това нарушение е правилно индивидуализирано и ориентирано към единствения му възможен размер, което предпоставя потвърждаването на наказателното постановление. Следва да се отбележи, че в хода на досъдебното производство по делото не е допуснато нарушение нито на материалния, нито на процесуалните закони. И в двата акта от тази фаза на процеса категорично, ясно и позволяващо пълна защита е даден състава на вмененото нарушение, като лицето е обвинено, че е наказан за неизпълнение на задължението си да сключи застраховка, а не като лице. управлявало автомобил, по отношение на който не е сключена застраховка. Това е ясно дадено чрез словестното и цифрово изражение на състава на нарушението. Обстоятелството, че в наказателното постановление, в уводната му част, е упоменато, че лицето е водач на МПС е вярно, тъй като е правоспособен, като в диспозитива на постановлението, където се прецизира състава на обвинението, жалбоподателят е наказан за неизпълнение на задължението за застраховане като притежател на МПС.

Водим от горното, съдът

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16- 1085- 001176/ 1.09.2016г., издадено от началника на сектор ПП- КАТ при ОД на МВР- Русе, с което на А.И.А. *** на основание чл.638. ал.1, т.1 във вр. 461. т.1. вр. чл.468, ал.1, т.1 от КЗ е наложено наказание глоба в размер на 250лв.

Решението подлежи на обжалване пред РАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ: