Р Е Ш Е Н И Е

град Русе, 03.05.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, ДЕВЕТИ наказателен състав, в публично заседание, проведено на четвърти април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

 

при секретаря РАДОСТИНА СТАНЧЕВА и прокурора …...……………, като разгледа докладваното от съдия Йорданов административно наказателно дело 475 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

 

Образувано е по жалба на „Топлофикация Русе“ ЕАД, депозирана против наказателно постановление № НП-2/16.02.2018г., издадено от Кмет на Община Русе, с което на дружеството жалбоподател, на основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № 27 на Община Русе наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 19, ал. 1, вр. чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 27 на Община Русе.

С жалбата се ангажират твърдения, че наказателното постановление е незаконосъобразно, като издадено при допуснати съществени нарушения на административно процесуалните правила и материалния закон и се иска неговата отмяна. В подкрепа на тези твърдения се релевират доводи, че АУАН не е издаден от компетентен орган, както и че дружеството жалбоподател не е било запознато с посочените в АУАН Протоколи на служители на Дирекция „УТКС“ при Община Русе. Инвокират се доводи, че при съставянето на АУАН не са спазени изискванията на чл. 42 ЗАНН, тъй като в него не е посочена датата на извършване на нарушението, не е било конкретизирано, какво е качеството на дружеството жалбоподател, а именно дали същото има качеството на извършител, възложител или строител, което според жалбоподател представлява съществено нарушение на административнопроцесуалните правила, свързани с установяване на нарушението. Релевират се доводи, че липса нарушение, тъй като дружеството е възстановило пътната настилка на ул. „Захари Стоянов“. Като нарушение на правилата на ЗАНН, при съставянето на АУАН се сочи липсата в АУАН на ЕИК на дружеството нарушител, а така също и, че посочените в АУАН писмени материали не са били довеждани до знанието на дружеството жалбоподател. По отношение на наказателното постановление се релевират твърдения, че при издаването му не е спазено изискването на чл. 57, ал. 1, т. 4 ЗАНН – не е цитиран ЕИК на дружеството. Посочва се, че е нарушен чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН, тъй като липсва дата на нарушението и доказателствата, които го потвърждават, тъй като дружеството не е запознато с протоколите, послужили за неговото издаване. На следващо място се твърди, че не е спазено изискването на чл. 57, ал. 1, т. 6 ЗАНН и липсва описание на законовите разпоредби, които са били нарушени виновно, като се сочи, че липсва нарушение на законовите разпоредби изобщо, както и че дружеството не е участник в строителството, а така също и че предвид зимния сезон и липсата на функционираща асфалтова база за дружеството е непостижимо да бъде поправена пътната настилка в указания от Община Русе срок. На последно място се твърди, че е нарушен чл. 52, ал. 4 ЗАНН, тъй като акта не е преценен с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, както и че не е извършена преценка, касаеща приложението на чл. 28 ЗАНН.

В съдебно заседание, дружеството жалбоподател, чрез пълномощника си поддържа подадената жалба, по изложените в същата фактически и правни доводи. В допълнение излага съображения, че възстановяването е възложено на дружество изпълнител, което е възстановило увредения участък като впоследствие е възникнало компрометиране на асфалтираната зона и „Топлофикация Русе“ ЕАД е предявила рекламация, като тези компрометирани зони са били възстановени, но впоследствие пак са се появили дупки, които не са могли да бъдат поправени, поради лошите климатични условия, поради и което се твърди, че се касае за непреодолима сила.

Административнонаказващият орган, моли да бъде оставена без уважение подадената жалба. Релевират се доводи, че при съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, с които да се засята правото на защита на наказаното лице да разбере, за какво точно нарушение е санкционирано. По отношение на твърденията за липса на дата на нарушението се излагат доводи, че конкретното изпълнително деяние, състоящо се в неотстраняване  на повреди нанесени в чужд имот, е осъществено не на конкретна дата, а в период от време, доколкото е свързано с извършване на различни СМР. Сочи се, че АУАН е съставен от оправомощен служител в Дирекция „УТКС“ при Община Русе. Релевират се доводи, касаещи доказаност на нарушението и наличието на всички елементи от състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на дружеството от обективна страна. Излагат се съображения, касаещи неприложимост на нормата на чл. 28 ЗАНН. Моли се да бъде постановено решение, с което да бъде потвърдено наказателното постановление.

Районна прокуратура - Русе, редовно призована, не изпраща представител.

Жалбата изхожда от процесуално легитимирана страна в процеса, по отношение на която е ангажирана административнонаказателна отговорност. Депозирана е в преклузивния срок за обжалване, касае подлежащо на обжалване наказателно постановление, поради и което се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество досежно нейната основателност.

Съдът‚ след като обсъди ангажираните от дружеството жалбоподател и административнонаказващия орган фактически и правни доводи, прецени събраните по делото доказателства, и извърши служебна проверка на обжалваното наказателно постановление, съгласно изискванията на чл. 314 НПК, вр. чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

С Уведомление изх. № Ф-77/31.07.2017г., дружеството жалбоподател е уведомило Община Русе за възникнала повреда по смисъла на чл. 72, ал. 2 ЗУТ – пробив на разпределителен топлопровод, канално полагане, кв. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, и че дружеството ще разкопае пътно платно при асфалтова настилка по ул. „Захари Стоянов“, със зони за разкопаване – пътно платно при асфалтова настилка по ул. „Захари Стоянов“, участък м/у ул. „Байкал“ и ул. „Петрохан“. Към уведомлението е приложена схема, касаеща местонахождението на зоната за разкопаване и график за изпълнение на Ремонтно-възстановителните строително монтажни работи. Като начало на същите е посочено 09,00 часа на 31.07.2017г. За отговорно лице от страна на дружеството е посочен инж. Ил. Х., Н-к „Топлопреносни мрежи“.

На 04.08.2017г. е бил съставен Констативен протокол за разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешноквартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на Община Русе при отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура по смисъла чл. 72 , ал. 2 ЗУТ. Протокола бил съставен от инж. П.В., заедно с представител на дружеството жалбоподател, посочен като отговорник на обекта в уведомлението, като в същият било констатирано състоянието на пътните и улични платна и настилки в участъка, в които ще бъдат извършвани дейностите – асфалтова настилка. Били изготвени и 4 броя снимки.

С писмо до изпълнителният директор на дружеството жалбоподател, получено на 07.08.2017г. и входирано с вх. № 932 от същата дата, от Община Русе бил определен срок за извършване на СМР и възстановителни работи – 30 календарни дни, считано от 07.08.2017г., както и било указано да се възстанови асфалтовата настилка, в съответствие с изискванията на Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура. Било указано, че след извършване на необходимите възстановителни работи следва да бъде уведомена общинската администрация, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 27 за извършване на оглед на място.

На 08.09.2017г. служители на Община Русе, извършили проверка и съставили Констативен протокол, в който отразили, че към датата на съставяне на протокола, участъкът е запълнен с трошен камък, като към момента на проверката не са били изпълнени предписанията и срокът за възстановяване на настилката. Предложено е да се предостави 5 дневен срок за повторно възстановяване на асфалтовата настилка.

Така съставения Констативен протокол е бил връчен на дружеството жалбоподател на 12.09.2017г. и заведен от последното с рег. Индекс 2016/12.09.2017г.

На 19.09.2017г. бил съставен Констативен протокол по реда на чл. 6, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Русе за установяване на възстановителните работи на обект, като служители на Община Русе, заедно с представител на дружеството жалбоподател, който е бил посочен като отговорник на обекта, посетили обекта на място, където било констатирано, че не са изпълнени предписанията дадени на дружеството. Констатирано е, че два участъка с изрязана асфалтова настилка са запълнени с трошен камък, като е констатирана разлика в нивата 4 см. Протокола бил подписан от представителя на „Топлофикация Русе“ ЕАД, като същият отразил, че дружеството е отправило обоснована молба за удължаване срока за възстановяване на настилката.

Във връзка с извършената на 19.09.2017г. проверка и изготвения констативен протокол било изпратено писмо до дружеството жалбоподател, за съставяне на АУАН.

На 04.10.2017г. служители на Община Русе, отново посетили обекта и съставили Констативен протокол по реда на чл. 6, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Русе за установяване на възстановителните работи на обект, в който било отразено, че пътната настилка е била възстановена.

На 01.12.2017г. бил съставен Констативен протокол по реда на чл. 6, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Русе за установяване на възстановителните работи на обект от служители на Община Русе, във връзка с подаден сигнал за пропадане, в района където били извършени от дружеството жалбоподател ремонтно – възстановителните работи на ул. „Захари Стоянов“, като при проверка било констатирано, че положения асфалт е напукан, поради лошо уплътнена основа в участъка на ул. „Захари Стоянов“ преди кръстовището с ул. „Байкал“.

С писмо до изпълнителният директор на дружеството жалбоподател, получено на 19.12.2017г. и входирано с Рег. Индекс № 1676/19.12.2017г., от Община Русе бил определен повторен срок за извършване на СМР и възстановителни работи – 10 календарни дни, считано от получаване на писмото и на дружеството било указано да се възстанови качествено асфалтовата настилка, в съответствие с изискванията на Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура. Било указано, че след извършване на необходимите възстановителни работи следва да бъде уведомена общинската администрация, съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 27 за извършване на оглед на място.

С писмо, входирано в дружеството жалбоподател с рег. индекс 272/09.02.2018г., изпълнителния директор на дружеството е бил поканен да се яви за съставянето на АУАН на 12.02.2018г. в 15,15 часа. В писмото било подробно описано, за какво конкретно нарушение ще бъде съставен акта.

На 12.02.2018г. би съставен Констативен протокол по реда на чл. 6, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 и 2 от Наредба № 27 на Общински съвет – Русе за установяване на възстановителните работи на обект от служители на Община Русе, като при извършената проверка на място било установено, че възстановеният участък е с улягане, коловози и дупки, че не е възстановена нивелетата на улицата, като увредения участък е с площ около 50 кв. м. Установено е, че не е спазена нормата на т. 1 от Приложение № 1 на Наредба № 27, изискваща височината на уплътнената асфалтобетонова настилка след възстановяването да е на нивото на пътното покритие към момента на възстановяването и не по-ниско от нивото на пътното платно след изтичане на гаранционния срок. Констатирано е надвишено допустимо отклонение за равност, като при допустимо отклонение 5 мм. на 3 м. е установено отклонение над 80 мм.

На същата дата 12.02.2018г. бил съставен АУАН № 02/18г срещу дружеството жалбоподател, за това, че като участник в строителството по смисъла на ЗУТ, извършвайки строително – монтажни работи, вследствие на пробиви в топлофикационната мрежа на „Топлофикация Русе“ ЕАД по ул. „Захари Стоянов“ на около 20 м. от кръстовището с ул. „Байкал“ е извършило некачествено възстановителни работи на пътната настилка през месец октомври 2017г., с което е нанесло повреди на имот – общинска собственост – ул. „Захари Стоянов“, възникнали в края на месец ноември 2017г., а именно: възстановеният участък е с улягане, коловози и дупки. Не е възстановена нивелетата на улицата, като увредения участък е с площ около 50 кв. м. Не е спазена нормата на т. 1 от Приложение № 1 на Наредба № 27, изискваща височината на уплътнената асфалтобетонова настилка след възстановяването да е на нивото на пътното покритие към момента на възстановяването и не по-ниско от нивото на пътното платно след изтичане на гаранционния срок. Надвишено допустимо отклонение за равност, като при допустимо отклонение 5 мм. на 3 м. е установено отклонение над 80 мм.

Така установените факти са субсумирани като състав на нарушение по чл. 19, вр. чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура.

АУАН е бил връчен на пълномощник на дружеството жалбоподател, притежаващ нотариално заверено пълномощно № 4905/08.09.2017г. на Нотариус П. Ш., рег. № *** на НК.

В срока и по реда на чл. 44, ал. 1 ЗАНН било депозирано възражение от дружеството жалбоподател срещу съставения АУАН, в което са били ангажирани доводи, че изкопните работи са извършени на 31.07.2017г., а не както е посочено в АУАН през месец октомври, а така също и че посочената зона е възложена за асфалтиране на фирма „ТиМ Билдинг Кънстакшън Къмпани“ ЕООД през месец август 2017г. като дружеството се е свързало с фирмата изпълнител и е предявило рекламация. Заявено е, че увредените зони ще бъдат възстановени при благоприятни климатични условия.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено и оспореното наказателно постановление, с фактическо описание и правна квалификация на деянието, идентични с тези съдържащи се в АУАН, като на дружеството жалбоподател, на основание чл. 53 ЗАНН и чл. 19, ал. 1, вр. чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 27 на Общински съвет - Русе е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

Посочената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на извършената оценка на събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства и писмени доказателствени средства. Не са налице противоречия в информационните изявления, съдържащи се в приобщената по делото доказателствена съвкупност, досежно приетите за осъществили се факти, което да налага, съгласно разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК съдът да излага подробни мотиви, кои доказателства кредитира и кои отхвърля. Както гласните така и писмените доказателства се намират в корелативно единство, като едновременно с това, констатациите съдържащи се в АУАН и НП не се оспорват от дружеството жалбоподател.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът намира, че следва да бъдат изведени следните изводи.

 

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

 

Актът и наказателното постановление са съставени при спазване императивните изисквания на ЗАНН. Същите съдържат всички необходими за тяхната редовност от формална страна реквизити, визирани в чл. 42 и чл. 57 ЗАНН. В акта за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление, а така също и в самото наказателно постановление, са отразени датата и мястото на нарушението. Самото нарушение е описано подробно, както в акта, така и в издаденото въз основа на него НП и в същите са намерили отражение всички обективни признаци на състава на нарушението, за което е ангажирана отговорността на дружеството, а така също и конкретната законова разпоредба, под която са субсумирани фактите, установени от административния орган и санкционната норма, въз основа на която е ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството. Не е налице противоречие между приетите за установени факти, нормата под която същите са субсумирани и санкционната разпоредба, въз основа на която е ангажирана отговорността на дружеството жалбоподател.

Неоснователни са инвокираните от страна на пълномощника на дружеството жалбоподател доводи, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Съгласно разпоредбата на чл. 348, ал. 3 НПК, приложима на основание чл. 335, ал. 2, вр. чл. 84 ЗАНН, нарушението на процесуалните правила е съществено, когато е довело до ограничаване на процесуалните права на страните.

В настоящият случай, при съставянето на АУАН и издаването на НП не е допуснато нарушение на процесуалните правила, което от своя страна да е ограничило правата на дружеството жалбоподател, да разбере, за какво конкретно нарушение е ангажирана неговата отговорност и не са били ограничени по никакъв начин, процесуалните права на дружеството, за да бъде прието, че наказателното постановление е издадено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и да бъде отменено на формално основание.

Неоснователно и без опора в материалите по делото е застъпеното становище, че АУАН не е издаден от компетентен за това орган. АУАН е съставен от лице, определено със Заповед № РД – 01 – 288 от 05.02.2018г. на Кмета на Община Русе, издадена на основание чл. 37, б- „Б“ ЗАНН, вр. чл. 20, ал.1 от Наредба № 27 на Общински съвет – Русе.

Съдът намира за неоснователни доводите на дружеството жалбоподател, че АУАН не отговоря на изискванията на чл. 42, т. 3 ЗАНН, тъй като няма цитирана дата на извършване на нарушението. Видно от съдържанието на АУАН, в същият изрично се съдържа датата, на която административнонаказващият орган е приел, че дружеството не е изпълнило своите задължения, а именно 31.01.2018г., на която дата е съставен и Констативен протокол, в който е обективирано, установеното състояние на участък, в резултат на което е прието, че дружеството не е отстранило констатираните повреди в ремонтирания участък. Отделно от това видно от цитираните в АУАН протоколи и уведомителни писма, които са били доведени до знанието на дружеството жалбоподател, изрично са посочени сроковете, в които е следвало дружеството да изпълни задълженията си по Наредба № 27.

Неоснователни са доводите на дружеството жалбоподател, че е нарушено правото на защита на дружеството, поради факта, че не са били доведени до знанието на дружеството посочените в АУАН Протоколи от 31.01.2018г. и 12.02.2018г. От една страна дружеството е било уведомявано с писма, за всички предприети от страна на Община Русе действия. От друга страна неизпращането на препис на тези два констативни протокола на дружеството, преди съставянето на АУАН не представлява съществено процесуално нарушение, тъй като административнонаказателното производство се счита за образувано именно със съставянето на АУАН и от този момент следва да бъде гарантирано правото на защита на санкционираното лице. Към момента на съставянето на АУАН, посочените два протокола са били изготвени и са били част от административнонаказателната преписка, поради и което не може да бъде прието, че дружеството не е било уведомено за тях и че е било лишено от възможността да се запознае с тяхното съдържание, за да организира защитата си.

Без опора в материалите по делото са и твърденията на дружеството, че в акта е посочено, че дружеството е участник в строителството, без да е конкретизирано, съгласно чл. 19 от Наредбата, дали се касае за извършител, възложител или строител. В самия АУАН, изрично е посочено, че именно дружеството е извършвало строително – монтажните работи. Това кореспондира напълно и с депозираното от дружеството Уведомление за започване на ремонтно – възстановителни строително монтажни работи, поради и което не е допуснато и това твърдяно от дружеството нарушение при съставянето на АУАН.

Не представлява съществено процесуално нарушение, което да има за своя последица отмяна на наказателното постановление, липсата в АУАН на ЕИК на дружеството жалбоподател, тъй като по никакъв начин това не е довело, до невъзможност на бъде индивидуализирано санкционираното дружество.

Неоснователни и без опора в материалите по делото са и твърденията, че в АУАН не се съдържат законните разпоредби, които е прието, че са нарушени. В АУАН са посочени всички законови разпоредби, под които административнонаказващият орган е субсубирал установените от него факти.

По изложените по-горе мотиви, съдът намира за неоснователни релевираните от страна на дружеството жалбоподател доводи за допуснати съществени процесуални нарушения при издаването на НП, изразяващи се в липсата на ЕИК на дружеството в НП, липсата на дата на нарушението и липса на описание на приетите за нарушени разпоредби.

Не представлява съществено процесуално нарушение, липсата в НП на преценка, касаеща приложението на чл. 28 ЗАНН. Преценката на АНО за наличие на предпоставките за „маловажен случай” винаги е задължителна, но нейното обективиране в наказателното постановление не е, доколкото такъв реквизит липсва в чл. 57, ал. 1 ЗАНН.

 

Въз основа на оценката на събраните в хода на производството доказателства, съдът намира, че следва да бъде изведен единственият възможен от правна страна извод, а именно, че дружеството жалбоподател е осъществило състава на административното нарушение, за което е ангажирана неговата отговорност.

Дружеството жалбоподател е лице по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 27 за условията и реда за извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи на техническата инфраструктура на Общински съвет – Русе, вр. чл. 72, ал. 2 ЗУТ.

От събраните в хода на производството гласни и писмени доказателства и писмени доказателствени средства, безспорно се установява, че същото не е отстранило възникналите дефекти и повреди в участъците, в които е извършвано строителството, които участъци са собственост на общината, като дефектите и повредите са пряка и непосредствена последица от извършените от дружеството ремонтно – възстановителни строително монтажни работи, във връзка с пробив на магистрален топлопровод, част от подземната мрежа/техническата инфраструктура, собственост на „Топлофикация – Русе“ ЕАД.

Правилно е издирена и приложена санкционната разпоредба, като на дружеството е наложена имуществена санкция в минималния предвиден в чл. 19, ал. 1 от Наредба № 27 на Общински съвет – Русе размер, а имено 3000 лева.

По изложените мотиви, съдът намира за неоснователни доводите на дружеството, че не е осъществило състава на административното нарушение, за което е ангажирана неговата отговорност.

Не могат да бъдат споделени твърденията на дружеството жалбоподател, че невъзстановяването се дължи на неподходящи метеорологични условия и липсата на функционираща асфалтова база, тъй като видно от представените по делото Констативни протоколи, изготвени във връзка с възстановяване на обекти във връзка с възникнали повреди по елементи от техническата инфраструктура от същата дата - 12.02.2018г. дружеството е извършило асфалтиране на други пътни участъци, а именно ул. „П. Р. Славейков“ и ул. „Любен Каравелов“.

Не са налице предпоставките на чл. 28 ЗАНН, доколкото извършеното нарушение не разкрива белезите на маловажен случай, съгласно легалната дефиниция съдържаща се в чл. 93, т. 9 НК, приложим на основание чл. 11 ЗАНН. Не се установиха изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, въз основа на които да бъде направен извода, че извършеното нарушение, разкрива по-ниска степен на обществена опасност, в сравнение с обикновените случай на нарушения от този вид, поради и което същото, не може да бъде квалифицирано като „маловажен случай” и разпоредбата на чл. 28 ЗАНН е неприложима.

В този смисъл е и Решение на Административен съд – Русе от 13.04.2018г., постановено по КАНД № 61 по описа на съда за 2018г.

 

Водим от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН‚ съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП-2/16.02.2018г., издадено от Кмет на Община Русе, с което на „ТОПЛОФИКАЦИЯ – РУСЕ“ ЕАД, на основание чл. 19, ал. 1, вр. чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 27 на Община Русе от Наредба № 27 на Община - Русе е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3000 лева (три хиляди лева).

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд град Русе в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: