Р Е Ш Е Н И Е 

гр.Русе, 30.05.2018г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Русенският Районен съд, ПЪРВИ наказателен състав в публично заседание на седемнадесети май, през две хиляди и осемнадесета година в състав :

 

                                                          Председател: Явор Влахов

 

при секретаря Албена Соколова, като разгледа  докладваното от съдията АНДело № 373/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от адвокат Ю.Д. ***, в качеството й на пълномощник на „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе, до Русенския Районен съд против Наказателно постановление № 304806/07.12.2017г. на Директора на ТД на НАП Варна, с което на осн. чл.185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС на „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе била наложена “Имуществена санкция“ в размер на 500.00 лв., за извършено нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ. Жалбоподателя моли Съда да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

          Ответникът по жалбата изпраща процесуален представител, който поддържа наказателното постановление и моли съда да го потвърди.

Русенската Районна прокуратура редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

За жалбоподателя се явяват управителя и упълномощения процесуален представител, които молят Съда да отмени наказателното постановление, като излага аргументи за наличие на съществени процесуални нарушения в хода на административното производство и липса на елементите от обективната страна на състава на нарушението.

         

Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

На 02.08.2017г. свид.Б.Ч. – инспектор в ТД НАП офис Варна и друг негов колега, извършили проверка на търговски обект – магазин за плодове и зеленчуци, намиращ се в гр.Русе, ул.“Хан Крум“ № 18 и стопанисван от „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе. В хода на проверката, проверяващите установили, че обекта работи, продавач в него е управителя И.Б.и търговеца използва едно фискално касово устройство за дейността си. Б. разпечатал дневен финансов отчет и констатирали, че касовата наличност от дневния оборот към момента на проверката е 72.44лв., при начална сума на работния ден в размер на 50лв. Не били отразени други въведени или изведени суми от касовата наличност. След това, в присъствието на проверяващите, Б. изброил фактическата парична наличност, в банкноти и монети, които се намирали в близост до фискалното устройство. Тя възлязла на 131.69 лв., за което бил съставен опис. След това, проверяващите запитали И.Б.дали в обекта има и други парични средства, при което той отговорил, че има буркан с монети, които при нужда използва за размяна. Буркана бил встрани от фискалното устройство, но по указания на проверяващите, Братоев изброил всички монети съдържащи се в него. Установило се, че общата им стойност е 228.36лв. и бил съставен втори опис. След като събрали стойността на паричните средства установени в близост до ФУ, тези от буркана с монети и сумата в началото на работния ден, инспекторите от ТД на НП приели, че фактическата наличност е в повече от разчетената от ФУ с 237.61лв., за която липсвало отразяване, че е служебно въведена от касата.

За резултатите от проверката свид.Ч. съставил Протокол № 0246784/02.08.2017г. в присъствието на И. Б., който го подписала, като саморъчно вписал, че сумата от 228лв. в монети не е от оборота, а са монети за размяна.

Предвид така установените обстоятелства, свид.Ч. приел, че „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе е осъществило състава на нарушение по чл.33, ал.1 и ал.2 от Наредба Н-18/2006г. на МФ, за което съставил против дружеството АУАН.

Въз основа на този акт, Директора на ТД на НАП гр.Варна, след като приел, че нарушението не води до неотразяване на приходи, издал обжалваното наказателно постановление, с което за нарушението и на осн. чл.185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС наложил на „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе “Имуществена санкция” в размер на 500.00лв.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в предвидения за това процесуален срок, от легитимното за това действие лице и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество се явява основателна.

Съдът констатира, че при съставяне на акта за установяване на административното нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението било описано пълно и ясно, като били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, била осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което той в крайна сметка сторил в развилото се съдебно производство.

В същото време Съдът намира, че по отношение на паричната сума от 228.36 лв., установена допълнително и формирана от съхраняваните в буркан монети от 1лв. и стотинки, не се доказа да са били налице предпоставките на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/06г. на МФ за служебното им въвеждане във фискалното устройство, като промяна в касовата наличност. Основанията за този извод са следните:

Безспорно се установи, включително и от показанията на актосъставителя, че тази парична сума се намирала на място, различно от мястото на което била съхранявана паричната сума от оборота за деня. Напълно логично и житейски приемливо звучи обяснението на управителя на наказаното дружество, дадено още в хода на проверката, че паричната сума от монети служела единствено за размяна с парични средства от касовата наличност, а не е част от оборота. В подкрепа на тази теза е и обстоятелството, че буркана с монети се намирал на различно място от мястото, на което била съхранявана паричната сума от продажбите за деня, както и факта, че в буркана се съхранявали само монети – такива от по един лев и от всички видове стотинки. Нормално е и е стандартна практика, при намаляване или липса на стотинки в касовата наличност, при което възниква затруднение у търговеца да върне ресто на клиент, банкнота от касовата наличност да бъде разменена именно със съхранявани в обекта монети. При такава операция обаче, касовата наличност остава непроменена, тъй като търговеца на практика използва свои лични средства, за да ги размени с еквивалента в банкноти. Доколкото в чл.33, ал.1 от Наредбата, законодателя е въвел задължението във ФУ да се регистрира чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми само промяната на касовата наличност, то в конкретният случай, при липса на промяна в касовата наличност, това задължение не е налице. Напълно несъстоятелна и в противоречие на закона е явно възприетата от проверяващите теза, че всички налични в търговският обект парични суми следва да бъдат отнесени към касовата наличност, респективно отразени във фискалното устройство. Това е така, тъй като липсва нормативна забрана, работещите в търговския обект, в това число и управителя, да съхраняват у себе си или в обекта свои лични парични средства, които да използват за различни цели /извън промяната на касовата наличност/ по свое усмотрение.

Както бе посочено и по-горе, в хода на съдебното производство не бяха представени и не се събраха доказателства за това, че паричната сума от 228.36 лв., формирана от съхраняваните в буркан монети от 1 лв. и стотинки е част от касовата наличност на търговеца, за да възникне за него задължението по чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/06г. на МФ.

 В същото време, от доказателствата се установява, че „Бохем 2016“ЕООД, гр. Русе е осъществил от обективна, състава на нарушението по чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/06г. на МФ, досежно парична сума в размер на 09.25 лв.

Безспорно се установява, че в търговския обект се съхранявала парична сума, част от касовата наличност в размер на 131.69 лв. /съобразно първият от описите по преписката/. В същото време разчетната наличност от оборота за деня, по данни от фискалното устройство, била 72.44 лв., при отразена в началото на работния ден сума в размер на 50.00 лв. т.е. била установена разлика между разчетната и фактическата касова наличност в размер на 09.25лв., в повече за втората.

Несъмнено, касовата наличност се формира от средствата, които са постъпили от продажби за съответния ден, средствата с които е започната работа в началото на деня, както и средствата, които постъпват или излизат от касата във връзка с извършени разплащания с други търговци или по други причини.

Установи се по делото, че фискалното устройство въведено в експлоатация в проверявания търговски обект разполагало с функциите "начална сума", "служебно извеждане" и "служебно въвеждане". Установи се също така, че за процесния ден, в касовия апарат, не била отразена промяна в касовата наличност от служебно въвеждани или извеждани парични средства.

С оглед на изложеното става ясно, че „Бохем 2016“ЕООД, гр. Русе, стопанисващо търговския обект, не изпълнило задължението си да се отрази във фискалното устройство като служебно въведена сумата от 09.25лв., поради което с деянието си осъществила от обективна страна състава на административното нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.06г. на МФ.

Извършеното нарушение е формално, за което отговорността на Дружеството е обективна и безвиновна. Единствено и достатъчно за ангажиране на административнонаказателната отговорност е установяване на поведение, което да представлява нарушение на законови задължения. В процесният случай е налице неизпълнение на задължението на „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе, като дружество стопанисващо процесният търговски обект, да осигури условия и осъществява контрол по отразяване всяка промяна на касовата наличност, съобразно изискванията на закона.

От друга страна, това деяние с оглед липсата на вредни последици и смекчаващите отговорността обстоятелства е с незначителна обществена опасност и представлява маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК, респективно, налице са предпоставките на чл.28, Б.”а” от ЗАНН.

На първо място, настоящият случай очевидно разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други сходни случаи на нарушенията по чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.06г. на МФ, тъй като от доказателствата по делото става ясно, че не е налице извършването на касови операции без съответната отчетност и произтичащата от това възможност за укриване на данъчни задължения.

На второ място, касае се за неотразяване в касовата наличност на незначителна парична сума - около девет лв.

Не на последно място, с оглед отразеното в НП и предвид обстоятелството, че в административнонаказателната преписка липсват данни за предходни нарушения, се установява, че нарушението извършено от „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе е първо до настоящия момент.

Поради изложеното дотук Съдът намира, че в конкретния случай административнонаказващия орган е допуснал нарушение на материалния закон, като не приложил разпоредбата на чл.28, Б.”а” от ЗАНН, макар предпоставките за това да били налице. В този смисъл е и задължителното за прилагане Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 г., на ВКС.

Предвид това Съдът намира, че жалбата е основателна, а обжалваното наказателно постановление незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено.

Поради изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН Съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 304806/07.12.2017г. на Директора на ТД на НАП Варна, с което на осн. чл.185, ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС на „Бохем 2016“ЕООД, гр.Русе, ЕИК 203982032, била наложена “Имуществена санкция“ в размер на 500.00лв., за извършено нарушение по чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/2006г. на МФ.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Русе.

 

Районен съдия: