Р Е Ш Е Н И Е 

гр.Русе, 11.05.2018 г.

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Русенският Районен съд, ПЪРВИ наказателен състав в публично заседание на седемнадесети април, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                   

Председател: Явор Влахов

 

при секретаря Албена Соколова, като разгледа  докладваното от съдията АНДело № 244/2018г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

         

Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от “Мобилтел” ЕАД гр. Русе, до Русенския Районен съд против Наказателно постановление № 210/15.12.2017 г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, с което на осн. чл.334б, ал.1, т.5 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/, за извършено нарушение по чл. 6д, §4, ал.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза / Регламент (ЕС) № 531/2012/, на Дружеството била наложена “Имуществена санкция” в размер на 25 000.00 лв. Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно и неправилно, алтернативно моли да бъде намален размера на наложената санкция.

          Ответникът по жалбата, редовно призовани, изпращат процесуален представител, който моли Съда да потвърди наказателното постановление, като правилно и законосъобразно.

Русенската Районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

За жалбоподателят, редовно призован, се явява упълномощен процесуален представител, който моли Съда да отмени наказателното постановление, поради липса на елементи от обективната страна на състава на нарушението, а алтернативно, размера на санкцията да бъде намален до законовия минимум.

 

          Съдът след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

          На 30.07.2017г., в офис на „Мобилтел“ЕАД в гр.Русе – МОЛ-Русе, И.П.С.сключил с дружеството индивидуален договор № 501434558 за мобилни телефонни услуги, предоставяни чрез номер 088 89 56 489, при условията на национален план „Мтел без граници XL“, с включен допълнителен пакет „Екстра нет+“ за мобилни данни. Месечната абонаментна такса за тарифният план „Мтел без граници XL“ била 24.99 лв. с ДДС, а на пакет „Екстра нет+“ – 2.99 лв. с ДДС, като и двете такси били с отстъпка от 15 %.

При сключване на договора, абонатът Стефанов не е избирал алтернативна роуминг услуга, поради което била приложена стандартната тарифа за роуминг -„Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ“

При сключване на договора И.П.С.изрично запитал служителката в офиса на „Мобилтел“ЕАД какво количество мобилни данни може да използва в роуминг и му било отговорено категорично, че може да използва 3000 МВ. След пристигането си в чужбина, Стефанов получил СМС, че разполага само с 300 МВ интернет.

Поради това, на 01.08.2017 г. И.П.С.подал по електронен път жалба до Комисията за регулиране на съобщенията.

Проверката по жалбата била възложена на свид. Д.М. – инспектор в Комисията за регулиране на съобщенията. В хода на проверката си, свид.М. установила изложената по-горе фактическа обстановка, при което преценила, че „Мобилтел“ЕАД е извършило нарушение по чл. 6д, §4, ал.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) № 531/2012, тъй като на 30.07.2017г., при сключване на договора с И.П.С.не е посочило нито в договора, нито в приложенията към него, наложените ограничения върху потреблението на регулираната услуга за роуминг на данни  на дребно, предоставяна на приложимата национална цена на дребно при условията на „Национални условия за Роуминг в ЕС/ЕИЗ“, по-специално количествена информация за начина, по-който се прилага политиката за справедливо ползване по отношение обема на предоставяната услуга за роуминг на данни на дребно.

За това нарушение, свид. М. съставила против „Мобилтел“ ЕАД акт за установяване на нарушението.

Въз основа на така съставения АУАН, Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията издал обжалваното наказателно постановление, с което на осн. чл.334б, ал.1, т.5 от ЗЕС, на „Мобилтел“ ЕАД била наложена “Имуществена санкция” в размер на 25 000.00 лв.

Тази фактическа обстановка Съдът приема за установена от събраните в хода на  настоящото производство  доказателства.

Жалбата е подадена в срока на чл.59, ал.2 от ЗАНН, от легитимното за това действие лице и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна, само досежно твърдяната несправедливост при определяне размера на имуществената санкция.

При съставяне на АУАН и издаване на Наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са предпоставка за отмяна на НП само на това основание.

В акта, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението било описано пълно и ясно, като били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, била осигурена възможност на нарушителя да разбере за извършването на какви конкретни нарушения е ангажирана административнонаказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което в крайна сметка той сторил, в развилото се съдебно производство.

От събраните по делото доказателствата се установи по несъмнен начин, че състава на нарушението е осъществен от обективна страна от „Мобилтел“ЕАД.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 6д, § 4, ал.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) № 531/2012, доставчиците на роуминг гарантират, че в договор, който включва какъвто и да е вид регулирана роуминг услуга на дребно, се посочват основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, включително по-специално наложени ограничения върху потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, по-специално количествена информация за начина, по който се прилага политиката за справедливо ползване по отношение на основното ценообразуване, обема или други параметри на предоставяната конкретна регулирана роуминг услуга на дребно.

Логическият и граматически анализът на тази правна норма, съчетани с духа на целия Регламент (ЕС) № 531/2012 налага извода, че волята на европейския законодател била да се предостави на потребителя на мобилна услуга ясна, разбираема и в лесно достъпна форма информация, отразена в договора, за основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, и особено на наложените ограничения върху потреблението на тази услуга.

 От доказателствата по делото става ясно, че в настоящият случай „Мобилтел“ЕАД, в качеството си на доставчик на роуминг, не изпълнило задължението си да предостави на клиента си И.П.С.по достатъчно ясен, достъпен и разбираем начин, информация за това, с какъв обем мобилни данни разполага в роуминг, по сключеният от него  договор № 501434558 от 30.07.2017 г.

В описаната в Приложение № 3, страница 4 от Договора, система за изчисляване на предоставените мобилни данни за използване в роуминг, се съдържат съществени неясноти и непълноти, които водят до значителни, до степен непреодолими затруднения за установяване обема мобилни данни, с които абоната Стефанов разполага в роуминг. Така например, за посочената, приложима, според жалбоподателя, формула (A/B) x 2 = C е посочено, че „А“ е месечната абонаментна такса за периода на фактуриране без ДДС, съгласно б.“б“ от предходната точка. Цитираната буква, започва с израза: „в случай, че приложимият тарифен план е определен като „отворен пакет на данни“…“ В настоящият случай, никъде в договора не посочено изрично, че приложима за обема мобилни данни, с които разполага абоната в роуминг е именно б.“б“, респективно, че пакет „Екстра нет+“ избран от него е „отворен пакет на данни“, а тарифен план „Мтел без граници XL“ - не. Никъде в договора не било отразено и, че за тарифирането на мобилният интернет в конкретният случай е изключено приложението на б.“а“ от същата точка. Не било изрично посочено и обстоятелството, че „месечната абонаментна такса“ е таксата само на пакет „Екстра нет+“. Освен това, посочено е, че константата „В“ е регулирана максимална цена на едро, определена от ЕК, без да е отразено, за цена на какво се отнася и каква е стойността на тази цена, към момента на сключването на договора. От изложеното става ясно, че при така формулираната от доставчика на роуминг – „Мобилтел“ЕАД, система за установяване на основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, и особено на наложените ограничения върху потреблението на тази услуга, се създава съществено, до степен непреодолимо затруднение у потребителя на услугата да разбере с какъв обем мобилни данни разполага в роуминг.

От изложеното в жалбата срещу наказателното постановление става ясно, че „Мобилтел“ЕАД явно разполагало с константните стойности на включените във формулата елементи, обозначени с буквите „А“ и „В“, към момента на сключването на договора с потребителя Стефанов /л.5/. При това положение буди недоумение обстоятелството, че изчислението, направено в жалбата, не било включено по същият ясен и разбираем начин в договорните условия, респективно, не бил посочен и крайният резултат от това изчисление – точната стойност на обема мобилни данни, с които разполага в роуминг абоната Ивайло Стефанов. Неясно е, защо при такова непълно и усложнено описание на механизма за пресмятане на обема мобилни данни, с които разполага абоната в роуминг, на него било предоставено да достигне до крайният резултат /при съмнителен успех/, а същият, макар да бил известен на доставчика при подписване на договора, не бил вписан с точната си и непроменлива стойност, а именно 300МВ /след съответното закръгляне в полза на абоната/.

От изложеното дотук става ясно, че „Мобилтел“ЕАД е осъществило от обективна страна състава на нарушението по чл.6д, §4, ал.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) № 531/2012, като при сключването на договор № 501434558 от 30.07.2017г. с абоната Ивайло Стефанов, в който е включена регулирана роуминг услуга, не посочило основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, включително по-специално наложените ограничения върху потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, по-специално количествена информация за начина, по който се прилага политиката за справедливо ползване по отношение на основното ценообразуване, обема или други параметри на предоставяната конкретна регулирана роуминг услуга на дребно.

В никакъв случай не може да се приеме, че с описаният в Приложение № 3 към договор № 501434558 от 30.07.2017 г. механизъм и формула за изчисляване на предоставените мобилни данни за използване в роуминг, „Мобилтел“ЕАД е изпълнил задължението си по чл. 6д, §4, ал.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) № 531/2012, който несъмнено гарантира информираният избор на всеки потребител на мобилни услуги.

С оглед на това Съдът намира, че административнонаказващият орган правилно ангажирал отговорността на дружеството за това нарушение и законосъобразно приложил санкционната норма на чл. 334б, ал.1, т.5 от ЗЕС.

Съдът не споделя убеждението на жалбоподателя, изложено в жалбата, че в случая са налице предпоставките деянието да бъде преценено като маловажен случай на нарушение, по смисъла на чл.28 от ЗАНН, вр. чл.93, т.9 от НК.

Това е така, тъй като степента на обществена опасност на процесното нарушение не е значително по-ниска в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този тип. В тази насока Съдът отчита и обстоятелството, че в периода към датата на нарушението, с практиката си да формулира договорните условия по изложеният по-горе начин, дружество явно е засегнало правото на информиран избор на значителен кръг свои потребители.

 Извършвайки тази преценка, настоящият състав намира, че конкретното деяние не разкрива белезите на маловажност, предвид обсъдените по-горе обективни негови признаци.

В същото време обаче, Съдът намира, че определената на „Мобилтел“ЕАД гр.София имуществена санкция за това нарушение, в размер между минимума и средата, се явява несправедлива и не съответства на тежестта на нарушението. По делото не бяха представени доказателства, че към датата на нарушението „Мобилтел“ЕАД е било наказвано, с влязло в сила наказателно постановление за същото по вид нарушение. Не се установяват и други отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което размера на санкцията се явява необосновано завишен и следва да бъде намален до минимума на предвиденото в санкционната норма, а именно в размер на 10 000.00 лв.

Мотивиран така и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН Съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 210/15.12.2017 г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, с което на осн. чл. 334 б, ал.1, т.5 от Закона за електронните съобщения, за извършено нарушение по чл. 6д, §4, ал.1, б.“б“ от Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза, на „Мобилтел“ЕАД София, ЕИК131468980, била наложена “Имуществена санкция” в размер на 25 000.00 лв., като

НАМАЛЯВА имуществената санкция на 10 000.00 лв.,

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №210/15.12.2017г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията в останалата му част.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр.Русе.

     

Районен съдия: