Р Е Ш Е Н И Е  

град Р у с е, 02.05.2018 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

                   Русенският районен съд, втори наказателен състав, в публично

                   заседание на 08.03.2018 год, в състав:

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: СВЕТЛАНА НЕЙЧЕВА

                   при секретаря ВИОЛЕТА ЦВЕТКОВА,

                   разгледа докладваното от съдията АНД N201

                   по описа за 2018 год. на Русенски районен съд

                   и за да се произнесе съобрази:

 

          Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

          Постъпила е жалба от Г.А.Г., ЕГН: **********, в качеството му на кмет на Община - гр.Ветово срещу наказателно постановление № 11-01-276/2017 г. на директора на АДФИ – гр.София, с което за нарушение на разпоредбата на 128 от ЗПФ му е наложено  административно наказание глоба в размер на 200 лв.    Жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно, като се сочат доводи за необоснованост и неправилно приложение на материалния закон.

          Представителят на Наказващия орган счита жалбата за неоснователна.

          РРП не взема становище по жалбата.

          След преценка на събраните по делото доказателства съдът приема за установено:

          Жалб.Г. е обвинен в това, че на 27.07.2016 г. в Община Ветово, в качеството си на кмет на Община Ветово и първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на чл. 11, ал. 3 ЗПФ, сключил Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство с "Дием Мрамор и Гранит" ЕООД, с.Смирненски с предмет: "Текущ ремонт на санитарни възли в ОУ "П. Славейков", с.Смирненски, на стойност 11 079.30 лева с ДДС, с който договор е поел ангажимент за разход за 2016 г. на стойност 11 079.30 лева с ДДС, без същият да е предвиден в Годишния бюджет на Община Ветово за 2016 г. - нарушение по  чл. 128 ЗПФ. За посоченото нарушение св.К. съставила акт, подписан с бланкетно възражение от наказаното лице и надлежно връчен. Въз основа на него било издадено и оспореното наказателното постановление, с фактическо описание и правна квалификация на деянието, идентични с тези съдържащи се в АУАН, като на жалбоподателя, на основание 128 от ЗПФ, му било наложено  административно наказание глоба в размер на 200 лв.          Изложената фактическа обстановка се установява от приложените по делото писмени и гласни доказателства.

          Съдът, след като прецени допустимостта и наведените в жалбата основания, прави следните правни изводи:

          Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима, по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

На първо място съдът констатира, че при издаване на НП е допуснато съществено процесуално нарушение на чл.57, т.6 от ЗАНН, изразяващо се в следното:

Атакуваното Наказателното постановление е издадено на 20.12.2017 г., като с него жпод.Г. е санкциониран за нарушена норма на  чл. 128 ЗПФ. Съдът отбелязва, че с ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г., посочената за нарушена норма е изменена, като законодателят е предвидил в нея четири отделни хипотези, съставляващи самостоятелни състави на административно нарушение. Настоящото НП е издадено след изменението на  чл. 128 ЗПФ, като в същото Наказващият орган не е съобразил новите изменения на закона и не е посочил, в коя хипотеза попада процесното деяние. Допуснатото прави обвинението от юридическа страна неясно, което  нарушава правото на защита на жпод.Г. и е основание за отмяната му.

Отделно от гореизложеното, самостоятелно основание за отмяна на наказателно постановление се явява липсата на обективен признак от състава на нарушението: Чл. 128 ЗПФ / ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г/ не допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината, в конкретния случай Община Ветово. Т.е. за да е налице нарушение следва Община Ветово да има надлежно приет бюджет за 2016год., в който посочения разход да не е предвиден. Съдът намира, че към датата на сключване на договора – 27.07.2016 г., годишният бюджет на Община Ветово за 2016 г., не бил надлежно приет: Последният бил приет с Решение № 173 по Протокол № 15/29.07.2016 г. на заседание на Общински съвет – Ветово, което е било проведено на 29.07.2016 г. Със Заповед № 4-95-00-522/15.08.2016 г. на Областен управител, получена в Община Ветово на 16.08.2016 г., било върнато за ново обсъждане взетото от Общински съвет Ветово решение.

Липсват доказателства за това да е проведено ново обсъждане и да е взето ново решение от Общински съвет Ветово.

Изложеното навежда на извода, че към датата на сключване на договора – 27.07.2016 г. Решението, с което е приет Годишния бюджет на Община Ветово за 2016 г. не е било влязло в сила.

След като областния управител, в изпълнение на правомощията му по чл. 45, ал. 4 ЗМСМА, е върнал за ново обсъждане в общинския съвет Решение № 173 по Протокол № 15/29.07.2016 г., относно приемане на бюджета на Община Ветово за 2016 г., е започнал да тече 14-дневният срок по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА за разглеждане от общинския съвет на върнатото решение. Този срок е изтекъл на 30.08.2016 г. От този момент е започнал да тече 7-дневния срок по чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, в който областният управител би могъл да оспори пред съда решението, като този срок изтекъл на 07.09.2016 г. Съобразявайки посочените законоустановени срокове се налага извода, че Решението е влязло в сила на 08.09.2016 г., след като е изтекъл срокът за обжалване по чл. 45, ал. 8 ЗМСМА.

Тълкуване на нормата на  чл. 128 ЗПФ, забраняваща извършването на разходи и поемане на ангажимент, които не са предвидени в годишния бюджет на общината,  норма намираща се в раздел "Изпълнение на общинския бюджет", налага на категоричния извод, че за да бъде съставомерно деянието на жпод.Г. следва да е налице надлежно приет Бюджет на Община Ветово за 2016 г. И след като такъв липсва то е налице неправилно приложение на материалния закон, което прави наказателното постановление незаконосъобразно и като такова подлежащо на отмяна.

Съдът отбелязва, че полученото писмо от СП, отдел първи „Антикорупция” е ирелевантно за процесното административнонаказателно производство, по причина на това, че в него се сочи образуване на наказателно производство от 15.03.2018год., след приключване на процесното съдебното заседание и в конкретния случай може да намери приложение чл.70 ал.1, т.”д” от ЗАНН.

Водим от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН‚ съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление 11-01-276/2017 г. на директора на АДФИ – гр.София, с което за нарушение на разпоредбата на 128 от ЗПФ, на Г.А.Г., ЕГН: **********, в качеството му на кмет на Община - гр.Ветово, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 200лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Русенски административен съд по  реда на АПК в 14 –дневен срок от съобщаването му до страните.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………………………………………