РЕШЕНИЕ №

                                        гр.Русе, 08.05.2018 г.

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенският районен съд…..Х наказателен състав…….в публично заседание на двадесет и седми март през двехиляди и  осемнадесета  година в състав:

                                                                   Председател: Ралица Русева

При  секретаря Олга Петрова и в присъствието на прокурора……., като разгледа докладваното от съдията  АНД № 80  по описа за 2018 г., за да се произнесе, съобрази:

    Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

    Постъпила е жалба от И.Д.С. ***, против Наказателно постановление № 11-01- 267/19.12.2017 г. на Директор АДФИ София, с което за административно нарушение по чл.186 вр. чл.20 ал.3 т.1 от Закона за обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 720 лв.Жалбоподателят моли съда да отмени постановлението като незаконосъобразно поради неправилно приложение на закона.

    Ответникът по жалбата поддържа становище за неоснователност на същата.

    Русенска районна прокуратура, редовно призована, не изпраща представител, и не взема становище по жалбата.

    Съдът, след преценка на събраните доказателства, приема за установени следните фактически обстоятелства:

     През м.юли 2016 г. И.С. изпълнявал функциите на кмет на Община Ветово, за което бил успълномощен със Заповед № 401/15.07.2016 г. на кмета на общината.На 15.03.2017 г. със Заповед № ФК- 10 -236 на Директор АДФК била възложена финансова инспекция на Община Ветово по 15 броя обществени поръчки, възложени пред 2016 г.Проверката била възложена на св. А.К.- държавен финансов инспектор, която на 16.05.2017 г. съставила констативен протокол, в който обобщила резултатите.Св.К. приела, че жалб.С., в качеството си на изпълняващ длъжността кмет на Община Ветово е извършил административно нарушение по чл.186 вр. чл.20 ал.3 и чл.3 ал.1 от ЗОП, тъй като  не  спазил разпоредбите на глава 26 от ЗОП за възлагане на обществени поръчки.Конкретно този извод бил отнесен към обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява за строителство- извършване на  текущи ремонти на училище и детска градина /второстепенни разпоредители с бюджет в община Ветово/ през 2016 г., на обща стойност 59965,25 лева без ДДС.По тези констатации бил съставен АУАН № 11- 01- 267/30.06.2017 г., предявен, лично връчен и подписан с възражения.Въз основа на акта е издадено обжалваното наказателно постановление с наложеното административно наказание.

      В производството пред въззивната инстанция жалбоподателят възразява срещу законосъобразността на постановлението, като твърди, че е налице неправилно приложение на закона,  включително и в частта на индивидуализираното административно наказание.Жалбоподателят развива аргументи, че при липса на приет бюджет за Общината за 2016 г., кметът има право да  направи необходимите разходи съобразно разпоредбите на ЗПФ. В представена писмена защита от страна на жалбоподателя са приложени подробни съображения във връзка с приложението на Закона за обществените поръчки по отношение на конкретни такива, които  се вменяват като незаконосъобразно възложени.

      Изложеното се установява от приложените по делото писмени доказателства и доказателствени средства- АУАН № 11-01-267/30.06.2017 г., Заповед № ФК- 10-236 от 15.03.2017 г., Заповед № ФК- 10- 345 от 11.04.2017 г., Заповед № ФК- 10- 452/15.05.2017 г., Заповед № ФК- 10- 553 от 15.06.2017 г., справки от Община Ветово, Заповед № 401/15.07.2016 г., писмо, докладна записка, договори за възлагане на обществена поръчка, справки и таблици за извършени разходи, констативен протокол от 16.05.2017 г.Приетите за установени факти се доказват и от показанията на св.А.К., св.И.К. и св.Ахмед С..По същество чрез тези гласни доказателства се потвърждава извода за извършената проверка, а преди това- възложените чрез обществени поръчки дейности, като и двата факта не се оспорват в производството.

      Правни изводи:

      Жалбата е допустима, а по същество-   основателна.

      В производството по установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание  са допуснати съществени процесуални нарушения, които влияят негативно върху обосноваността и законосъобразността на постановените актове.Основателни са и възраженията относно неправилно приложение на закона.

       На първо място, видно от съдържанието на акта и постановлението, спрямо соченото като нарушител лице е вменено извършено административно нарушение по чл.186 вр. чл.20 ал.3 т.1 от ЗОП.

       Нормата на чл.186 не регламентира състав на административно нарушение, а сочи предметния обхват на глава 26 от закона- част от процедурата по възлагане на обществена поръчка, а именно- събиране на оферти с обява и покана до определени лица.Привръзките, които са посочени /чл.20 ал.3 т.1/ детайлизират вида на поръчката по критерий стойност, за които процедурата по глава 26 на ЗОП е задължителна.От посоченото се налага извод, че като цяло тази норма /чл.186/ е бланкетна и е било задължително посочването на конкретно неспазените разпоредби, с които е нарушена процедурата.

        Именно непосочването на последните е породило множество спорове по същество за приложение на материалния закон, които са видни от противопоставената от жалбоподателя аргументация.

         Съобразявайки доводите на страните и събраните по делото доказателства, съдът намира, че аргументите на жалбоподателя за липса на осъществено от обективна и субективна страна административно нарушение са основателни.

          По делото не се спори, че към момента на възлагането на обществена поръчка за извършване на текущи ремонти в училище и детска градина, на обща стойност  59 965.2 лева без ДДС, бюджета на Община Ветово за 2016 г. не е бил приет. Това е така поради следната безспорно установена хронология:

          Първоначално с Решение № 173/29.07.2016 г. по Протокол № 15 от заседанието на Общински съвет- Ветово, проведено на 29.07.2016 г. е приет годишния бюджет на Община Ветово за 2016 г.В изпълнение на правомощията си, със Заповед № 4- 94- 00- 522/15.08.2016 г. Областен управител на Област Русе е върнал бюджета за ново обсъждане от Общинския съвет.До 30.08.2016 г. такова обсъждане не се е състояло.Съгласно нормата на чл.45 ал.8 от ЗМСМА този мълчалив отказ за непроизнасяне в 14- дневния посочен срок, подлежи на обжалване в 7- дневен срок пред съответния административен съд, като в случая този срок изтича на 06.09.2016 г.Едва с изтичането на срока следва да се приеме, че гласуваният бюджет влиза в сила.Съответно, до датата на влизане в сила финансирането на общината се извършва при условията на чл.98 ал.2 от Закона за публичните финанси.Т.е. за периода до приемането на бюджета на общината от Общинския съвет, разходите за местни дейности се извършват в размери не по- големи от размера на разходите за същия период на предходната година.При посоченото, нарушение би могло хипотетично да се мотивира и съответно- да се квалифицира по надлежен ред, само ако се докаже, че извършеният разход не е съобразен с разходите за същия период на предходната година.ЗПФ /чл.128/ сочи, че се забранява извършването на разходи и поемане на ангажимент, когато не са предвидени в годишния бюджет на общината.Нормата се намира в раздел 3- „Изпълнение на общинския бюджет” на глава 7- „Изпълнение на бюджетите” в ЗПФ.При това положение, явно към датата на сключване на договора за възлагане на ремонтите като обществена поръчка, не е имало приет бюджет на Община Ветово за 2016 г. и така необосновано и незаконосъобразно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за нарушение на ЗОП- неспазване на процедура при наличие на съответен общински бюджет.

      Не на последно място съдът намира обжалваното постановление за необосновано и като съобразява основанието, на което е наложено административното наказание.Санкцията е индивидуализирана в хипотезата на чл.256 от ЗОП.Според тази норма възложител, който възложи поръчката при по- облекчен ред от предвидения в закона съобразно нейната стойност, се наказва с глоба в размер 1 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, а когато няма писмен договор- глобата е 1 на сто от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но във всички случаи не повече от 10 000 лева. Фактически наказващият орган е въвел ново обвинение спрямо соченото като нарушител лице, тъй като никъде в обстоятелствената част на постановлението не е обоснована такава фактическа обстановка- възлагане на обществена поръчка по облекчен ред. Обстоятелствата на нарушението следва детайлно да бъдат посочени и точно правно квалифицирани, което конкретно не е сторено и този съществен пропуск в процесуалните правила е довел до постановяване на необоснован акт и неправилно приложение на закона.

      По изложените съображения съдът намира обжалваното постановление за незаконосъобразно, и на основание чл.63 от ЗАНН

               

                                                       РЕШИ:

 

       ОТМЕНЯ  НП № 11- 01-267 от 19.12.2017 г. на Директор АДФИ София, с което на И.Д.С. с ЕГН **********,***,  за нарушение по чл.186 вр. чл.20 ал.3 т.1  и чл.3 ал.1 т.1 от ЗОП, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер 720 /седемстотин и двадесет/ лева.

       РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14- дневен срок от известяването му на страните, пред Русенски административен съд.

 

                                                     Районен съдия: