О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. Русе, 29 януари 2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Русенският окръжен съд, гражданско и търговско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: Йордан Дамаскинов

Членове:         Антоанета Атанасова

                       Атанас Димитров     

като разгледа докладваното от съдия Дамаскинов въззивно частно търговско дело № 304 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Е.И.Н. *** подава частна жалба против определение № 2945 от 20.06.2017г. по гр. д. № 1409/2017г. на Русенски районен съд, с което е отменено определението за даване ход по същество и е оставен без разглеждане предявения иск против А.И.Ю.. Жалбоподателят счита определението за неправилно и незаконосъобразно и иска от окръжния съд да го отмени. Жалбоподателят твърди, че по ч. гр. дело № 87/2013г. липсва разпореждане за обезсилване на заповедта за изпълнение, тъй като разпореждането по ч. гр. дело № 87/2017г. е нищожно.

          А.И.Ю. не е подал писмен отговор на частната жалба.

          Окръжният съд прецени доводите на жалбоподателя и данните по делото и прие следното:

          Русенският районен съд с определение № 2945 от 20.06.2017г. по гражданско дело № 1409 по описа за 2017г. отменя свое определение от 14.06.2017г., с което е даден ход по същество, и оставя без разглеждане предявения от Е.И.Н. *** против А.И.Ю. *** положителен установителен иск по чл. 422 от ГПК, с който се иска от съда да        признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищцата сумата от 400 лв. въз основа на запис на заповед, издаден на 30.12.2010г., по заповед за незабавно изпълнение на парично задължение по ч. гр. дело № 87/2013г. като процесуално недопустим. В мотивите към определението Русенският районен съд посочва, че с разпореждане от 28.02.2017г. по ч. гр. дело № 87/2013г. по описа на Русенски районен съд е била обезсилена издадената по делото заповед за изпълнение и така е отпаднал правния интерес на ищцата да поддържа установителен иск.

          Русенският районен съд по гражданско дело № 87 по описа за 2013г. издава заповед за изпълнение № 42 от 10.01.2013г. С разпореждане от 28.02.2017г. Русенски районен съд обезсилва издадената на 10.01.2017г. заповед за изпълнение № 42 по гр. дело № 87/17г. по описа на РРС и прекратява производството по гр. дело № 87/17г. по описа на РРС. Разпореждането е потвърдено с определение № 227 от 10.05.2017г. на Русенски окръжен съд по в. ч. т. дело № 125 по описа за 2017г. Русенският районен съд с определение № 5255 от 31.10.2017г. по гр. д. № 87 по описа за 2013г. допуска поправка на очевидна фактическа грешка в разпореждането от 28.02.2017г. като отразената навсякъде в разпореждането година на производството да се чете 2013г. вместо грешно посоченото 2017г.

          Доводите в частната жалба на Е.И.Н., предмет на настоящото производство, са изградени изключително върху грешката в разпореждането за обезсилване на заповедта за изпълнение, направена по отношение на годината на образуване на делото. Сега грешката е отстранена. Поправеното разпореждане важи с поправеното съдържание от деня, когато е постановено, а не от деня на поправката. Тя само е премахнала несъответствието между волята на съда и нейния външен израз. Следователно, считано от 28.02.2017г. заповед за изпълнение № 42 от 10.01.2013г.  по гр. д. № 87 по описа за 2013г. е обезсилена, а производството по делото – прекратено.

          Ищцата Е.И.Н. няма правен интерес да поддържа иск по чл. 422 от ГПК за установяване съществуването на парично задължение по обезсилена заповед за изпълнение. В първото съдебно заседание на 14.06.2017г. по гр. д. № 1409 по описа за 2017г. гр. д. № 87/2013г. (заповедното производство) вече е било приложено заедно с разпореждането за обезсилване на заповедта от 28.02.2017г., потвърдено от окръжния съд на 10.05.2017г. Фактът с правно значение на обезсилване на заповедта за изпълнение не е включен в доклада по делото. Страните също не са възразили срещу доклада и не са обсъждали този факт в устните състезания. Правилното процесуално действие на ищеца е било да премине към осъдителен иск и да доплати държавна такса, но ищецът не е предприел такова действие. Първоинстанционният съд няма нормативно задължение да напътва страната към изменение на иска, тъй като това би увредило интересите на противната страна. Гражданският процесуален кодекс посочва изчерпателно указанията, които съдът може да дава, в чл. 145 и чл. 146, ал. 2, но между тях не е предвидено указание за необходимост от изменение на иска от установителен към осъдителен.

Обжалваното определение е законосъобразно, не е нищожно и Русенският окръжен съд го потвърждава.

          Мотивиран така Русенският окръжен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 2945 от 20.06.2017г. на Русенски районен съд, постановено по гр. дело № 1409 по описа за 2017г.

          Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

                   Председател:                           Членове: