Р Е Ш Е Н И Е

№524

гр.Русе, 30.11.2017г

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Русенският Окръжен съд.....гражданска колегия ....в открито заседание на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година....... в състав:

                                               Председател: Искра Блъскова     

                                                      Членове:  Татяна Черкезова

                                                                     Галина Магардичиян

                                                                   

при секретаря Ева Димитрова и в присъствието на прокурора ..........като разгледа докладваното от съдия Г.Магардичиян в.гр.д.№ 682 по описа за 2017г, за да се произнесе, съобрази:

         Производството е по реда на чл.258 и сл ГПК.

         ЕТ”Иванка Саркисян” със седалище гр.Русе, представляван от Иванка Саркисян обжалва Решение от 07.06.2017г, постановено по гр.д.№ 3443/16 по описа на РРС в частта, в която е отхвърлен предявеният от ЕТ иск срещу В.Г.И. с правно основание чл.109 ЗС, с който се иска ответникът да бъде осъден да приведе в изправност западната тераса, на която се излиза от детската стая и скпалня на собственият му апартамент № 1, ет.2,вх.1 по ул.Неофит Рилски № 48 в гр.Русе и съдът да го задължи да премахне, намиращата се там растителност и пръст на озеленяването и да извърши ремонт на частта на терасата, на която е разположено озеленяването, за да се преустанови проникването на вода в притежаваният от ЕТ имот-фризьорски сало, намиращ се в гр.Русе, ул.Неофит Рилски № 48, партерен етаж. Излага оплаквания за неправилност на съдебното решение в обжалваната част като счита,че изводите на съда, че по делото не са събрани доказателства ответникът да е извършил неоснователни дейстивя, с които да пречи на ищеца да упражнява правото си на собственост. Иска отмяна на решението в обжалваната част и постановяване на друго, с което искът с правно основание чл.109 ЗС да се уважи като основателен и доказан. Претендира направените по делото разноски.

         Ответникът по въззивната жалба В.И. в съдебно заседание оспорва основателността на жалбата.

         В.Г.И. обжалва  Решение № 709 от 07.06.2017г, постановено по гр.д.№ 3443/16 по описа на РРС в частта, в която е уважен искът с правно основание чл.50 ЗЗД и е осъден да заплати сумата от 742лв, представляваща обезщетение за имуществени вреди и разноски в размер на 208лв. Излага оплаквания за неправилност на решението в обжалваната част като постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.Иска отмяна на решението в обжалваната част и постановяване на друго, с което искът с правно основание чл.50 ЗЗД да се отхвърли като неоснователен.  Претендира направените в двете съдебни инстанции разноски.

         Ответникът по въззивната жалба ЕТ”Иванка Саркисян”-Русе счита подадената от В.И. жалба за неоснователна, а постановеното решение по отношение на предявеният иск с правно основание чл.50 ЗЗД за правилно.    

         Въззивният съд намира жалбите за допустими - подадени са от страни по спора в законоустановения срок срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. По същество на жалбите намира следното:

         ЕТ”Иванка Саркисян” е собственик на фризьорски сало,  находящ се на партерен етаж в жилищно-търговска сграда по ул.Неофит Рилски № 48 в гр.Русе. Ответникът е собственик на апартамент,находящ се в гр.Русе, кв.Възраждане, ул.Неофит Рилски № 48,вх.1, ет.1, ап.А-1 с площ 122.91кв.м. и прилежащи части- изба 1 , тераса 37.95кв.м. и 5.308% идеални части от общите части на сградата. По делото не се спори, а и това се установява от доказателствата по делото, че една от терасите на апартамента на В.И. се намира над фризьорския апартамент на ищеца. Не е спорно, че във външната част на терасата на апартамента е налице озеленяване. Според заключението на назначената в първата инстанция експертиза около 7кв.м. от цветарника попада над фризьорския салон.

         Жилищната сграда, в която се намират собствените на страните в процеса имоти, е с разрешение за ползване от 23.03.2004г. От показанията на св.С.С. се установява, че от въвеждане на блока в експлоатация е налице озеленяване и от тогава до настоящият момент не е налице промяна в местоположението на това озеленяване. Свидетелят установява, че достъп до това озеленяване има единствено от апартамента на В.И..

         Според св. Мирослав Гатев и св. С.К. през 2006г видели да се качва пръст и строителни материали и да се пълнят цветарниците пред терасата на И..

         Според гласните доказателства, а и представените писмени такива, през 2014 В.И. е правил ремонт на апартамента и терасата си, находяща се над фризьорския салон, собственост на ЕТ.Ремонтът, според св.Е.П., бил необходим, тъй като в апартамента на И. имало влага- били се подкожусили мазилки, имало мухъл и влага. Същият свидетел подробно установява в какво се е изразявал ремонта на терасата на И., както и че този ремонт не е включвал цветарниците пред терасата.  Пак тогава  И. направил преустройство, с което увеличил площта на апартамента си, като са намалени откритите площи на терасата. Била поставена и козирка на партерния етаж. Св.П.Д. също участвал в ремонта на тесата през 2014г, при която част от терасата станала покрита.  Според същият свидетел в целият вход А има течове.

         Според показанията на св.Мирослав Гатев течовете във фризьорския салон на ищцата са започнали след 2014г. Имало теч на трегер от вътрешната страна на салона, по стъкловото се считала вода и капела от самият трегер. По-късно и в тоалетната имало теч. Същото се потвърдава и от св.С.К.. Св.П.Д. твърди, че след 2010 се е появила наводняване на стъклото на фризьорския салон. Според заключението на вещото лице А.М. след ремонта през 2014г недостатъците в апартамента на И. са отстранени и ремонта е извършен много добре. Ремонтирана е и част от терасата на ответника, която е разположена между спалнята и озелената част. Върху нея е направена хидроизолация. Вещото лице е установило, че след извършеното преустройство на апартамента откритите покривни пространства на първия етаж са намалели и на два от обектите по ул.Неофит Рилски течовете са спрели, тъй като вещото лице е установило, че течове има не само във фризьорския салон на ЕТ, но и в други търговски обекти на партерния етаж.

         Според вещото лице е въжможно теча във фризьорския салон да е предизвикан терасата-обща част на етажната собственост. Възможното е при нарушаване на хидроизолацията от кореновата система на растенията или нейното лошо изпълнение вредите да се от проникващата вода от тези градини. От друга страна вещото лице е установила, в санитарния възел на фризьорския салон има вентилация, но такава липсва в самия фризьорски салон.Вещото лице не е установило проект за вентилация при промяна предназначението на гаража във фризьорски салон. Според вещото лице помещението не може да се вентилира чрез дограмата. Според вещото лице течовете около водосточната тръба се дължат на конденз и липса на достатъчна вентилация.

         При така установената фактическа обстановка, въззивният съд намира, че от доказателствата по делото се установява, че извършеният през 2014г ремонт на апартамента на ответника В.И., в това число и на терасата му чрез частичното й покриване, поставянето на навес и поставянето на нова хидроизолация на терасата на ответника, е извършен качествено, включително и по отношение на хидроизолацията. По делото не е установено по време на този ремонт, ответникът да е извършвал каквото и да било по цветарниците.

         Според по делото е въпроса чия собственост са тези цветарници и дали са част от апартамента, собственост на В.И.. Въззивният съд намира от събраните по делото доказателства, че тези “цветарници” не са част от апартамента на И.. Същите не са част от терасите към апартамента му. Това е видно от НА за покупко-продажба на право на строеж № 167,т.ІІІ, рег № 4248, д.№ 406 от 23.04.2003г на Нотариус с № 217 на НК с район на действие РРС, ведно с НА за поправка на нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж № 58, т.VІІІ, рег № 12435, д.№ 802 от 20.12.2013г на същия нотариус, както и от НА за собственост на недвижим имот № 177,т.І, рег № 2237,д.№ 141/ 24.04.2017г на Нотариус с рег № 304 на НК с район на действие РРС.

         Действително, според представените екзекутиви от 2002 терасата и покривното озеленяване не са разположени по начина, по който са изпълнени на място, което е установено и от вещото лице, но според устното заключение на вещото лице цветарниците се предвидени по проект и за изпълнени след завършване на блока. Според писмо на    Община-Русе  от 14.10.15г  строителят е предал сградата на собствениците с изпълнени цветарници, като описаните градини са предвидени от градоустройствени съображения в първоначалния архитектурен проект. Свидетелите по делото също установиха, че цветарниците съществуват от въвеждане на блока в експлоатация – от 2003г и тяхното местоположение не е променяно. Тогава същите са се пълнили с пръст. Свидетелите обаче не сочат кой е носел тази пръст, респективно кой е извършил озеленяването. Обстоятелството, че по същото време и ответникът се е нанасял в апартамента си, не води до извода, че той е изграждал цветарниците към него. При тези доказателства по делото, съдът намира, че цветарниците, които се намират пред терасата на ответника, не са част от тази тераса, респективно не са част от апартамента, негова собственост. Същите представляват общи части на сградата. Обстоятелството, че след повреда на капковото им напояване/ каквото е налице според писмото на Община-Русе/, озеленяването се поддържа от дъждовете и евентуално/ тъй като не е установено по категоричен начин по делото/ се полива от ответника, не променя изводите относно собствеността върху тези цветарници. По същият начин се отнася и факта, че до цветарника се стига само през апартамента на ответника, както и от съседен апартамент. При това положение, дори и да се приеме, че течовете, който според вещото лице не са течове, а конденз, във фризьорския салон на ищеца, се дължат на тези цветарници, то същото не може да се вмени във вина на ответника по делото. Респективно последният нито има задължение да премахне това озеленяване, нито пък носи отговорност за причинените във фризьорския салон увреждания чрез заплащане на обезщетение.

         По делото категорично се установи, че ремонта на апартамента на ответника през 2014, в това число и на терасата му, не е причина за появилите си течове във фризьорския салон на ищцата. При този ремонт по никакъв начин ответникът не е въздействал върху цветарниците, в това число върху тяхната изолация. От заключението на вещото лице се установява, че гаранцията на хидроизолацията на цветарниците към 2014г вече е била изтегла / същата е 10-годишна/, а освен това за периода от 2003 когато е поставено озеленяването до 2014 кореновата система на растенията значително е нарастнала и е възможно да е нарушила хидроизолацията. Освен това от документацията, свързана със строителството и приемането на блока, в който се намират апартамента на ответника и фризьорския салон на ищцата, не може да се установи по какъв начин е извършена тази хидроизолация, а освен това в целият вход А са налице различни по вид течове. От друга страна вещото лице е установило, че увреждането във фризьорския салон на ищцата е по-скоро конденз, а не течове, както заявяват свидетелите по делото, както и че във фризьорския салон липсва вентилация,а ефективното вентилиране не може да се извърши от дограмата.

         С оглед изложеното въззивният съд намира, че ответникът не е собственик на тъй наречените цветарници, поради което същият не може да бъде осъден да премахне растителността и пръстта на озеленяването и да извърши ремонт на терасата, на която е разположено озеленяването. След като същият не е собственик на тези цветарници, същият не носи отговорност и за вредите, които евентуално са нанесени от тях във фризьорския салон на ЕТ.По тези съображения въззивният съд намира, че и двата иска, предявени от ЕТ, с правно основание чл.50 ЗЗД и чл.109 ЗС,  следва да се отхвърлят като неоснователни. Като е стигнал до обратният извод по отношение на иска по чл.50 ЗЗД съдът е постановил неправилно решение, което следва да се отмени и вместо него този иск да се отхвърли. Решението в частта ,в която искът с правно основание чл.109 ЗС е отхвърлен е правилно и следва да се потвърди. С оглед изхода на спора решението в частта за разноските, които В.И. е осъден да заплати на ЕТ също следва да се отмени.

         С оглед изхода на спора ищецът, на основание чл. 78, ал.3 ГПК, следва да заплати изцяло направените от ответника разноски в първата инстанция в размер на 864лв, съобразно представен списък за разноски и доказателства за извършването им. С решението ЕТ е осъден да заплати разноски в размер на 576лв,т.е ищецът дължи още разноски за първата инстанция в размер на 288лв.

С оглед изхода на спора ЕТ дължи на И. и 625лв разноски във въззивната инстанция, съборазно представеният списък за разноски и доказателство за извършването им.

По изложените съображения, Окръжният съд

        

                            Р Е Ш И :

        

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 709 от 07.06.2017г, постановено по гр.д.№ 3443/ 16 по описа на РРС в частта, в която предявеният от ЕТ “Иванка Саркисян” срещу В.Г.И. иск с правно основание чл.109 ЗС е отхвърлен, както и в частта, в която ЕТ”Иванка Саркисян” е осъден да заплати на И. разноски за първата инстанция в размер на 576лв.

ОТМЕНЯ Решение № 709 от 07.06.2017г, постановено по гр.д.№ 3443/ 16 по описа на РРС в частта, в която предявеният от ЕТ “Иванка Саркисян” срещу В.Г.И. иск с правно основание чл.50 ЗЗД за сумата от 742лв обезщетение за имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 10.06.16 до окончателно плащане, както и в частта, в която В.И. е осъден да заплати разноски в размер на 208лв и разноски в размер на 66.66лв по Определение от 04.08.2017г, постановено по реда на чл.248 ГПК и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявеният от ЕТ”Иванка Саркисян” срещу В.Г.И. иск с правно основание чл.50 ЗЗД.

Решението в частта, в която предявеният иск с правно основание чл.50 ЗЗД е отхвърлен над сумата от 742лв до 1100лв като необжалвано от страните е влязло в сила.

ОСЪЖДА ЕТ”Иванка Саркисян”,ЕИК 117507468 със седалище и адрес на управление гр.Русе,ул.Капитан Маринов № 2,бл.МНО-1,вх.О, ет.5, представлявано от Иванка Ангелова Саркисян да плати на В.Г.И., ЕГН ********** *** сумата от 288лв допълнително разноски за първата инстанция, както и 625лв, направени разноски във въззивната инстанция.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 1-месечен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                  Председател :     

 

 

 

                                                                         Членове :