Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                    111

                                           гр.Русе, 29.01.2018 г.

      

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд IV граждански състав

на 29 януари 2018 г.

в публично заседание  в състав :

                                                                  Председател : Виржиния Караджова   

 

при секретаря Василена Жекова      

в присъствието на прокурора ..........………........................

като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело

8879 по описа за 2017 г.,  за да се произнесе, съобрази следното:

         Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.                          ............................................................

         По изложените съображения, съдът

 

                                Р  Е  Ш  И :   

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между Д.Т.К., ЕГН **********,***, и М.К., роден на *** г.,  гражданин на ..., ..., двамата със съдебен адрес:***, чрез адв.Н.М. ***, ..., на 03.05.2012 г. с акт № 0222 от 19.06.2013 г. на Община–Русе.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51 ал.1 от СК , както следва :

1.Молителите  са  единодушни, че родителските  права  за роденото от брака им дете А.К., роден на *** г., ЕГН **********, се   предоставят на майката Д.Т.К..

2.Местоживеенето на детето А.К. ще бъде при неговата майка и в нейния дом, там където тя се намира и се е установила да живее сега или н бъдеще.

3.Майката се съгласява редовно (най-малко на половин година) да информира писмено другия родител за здравословното състояние, за резултатите в училище и за други особености на живеещото при нея дете. Сериозни произшествия, които се отнасят за детето, като например тежки заболявания, злополуки или промени в местоживеенето трябва да бъдат съобщени незабавно на другия родител.

4.Бащата М.К. има право на лични отношения с А.К., както следва: след навършване на 8 годишна възраст на детето- всеки месец от 1-во до 5-то число, след предварително уведомяване на майката за точната дата и мястото, където контактите ще бъдат осъществени на територията на Република България, като бащата се задължава да взима детето от дома на майката в 10 часа сутринта на първия ден и да върне детето на майката в нейния дом в 17 часа вечерта на последния ден; през Коледните и Новогодишните празници всяка четна година, като бащата ще взима детето от дома на майката на 26.12. в 10 часа и ще го връща на 04.01. в 17 часа; по 1 месец през лятото, несъвпадащ с годишната отпуска на майката-от 15.06. до 15.07, като през това време бащата ще има право да вземе детето и осъществява контактите на територията на Германия и Гърция.

До навършване на 8 годишна възраст на детето, бащата ще има право да го вижда и да осъществява режим на лични отношения с него, когато пожелае, като уведоми за това майката най-малко 48 часа по-рано.

5.Майката ще предостави декларация-съгласие на бащата детето да пътува с него след навършване на 8 годишна възраст в Германия и в Гърция за посоченото по-горе време през летния режим, а за другите държави-членки на Европейския съюз майката ще дава еднократни и за конкретен период съгласия за всеки отделен случай.

6. Бащата се задължава да даде съгласие за напускане на територията на Република България на детето, придружено от неговата майка, в държавите-членки на ЕС.

Ако даден личен контакт отпадне, защото бащата е възпрепятстван да посети местоживеенето на детето, от двете страни се търси приемлива алтернатива, съобразена с интересите и режима на живот на детето.

7. Бащата има възможност да осъществява режим на лични отношения със своето дете и в друго, различно от уговореното време, но след предварително писмено съгласуване с майката и без да се създават затруднения за детето, като режимът се осъществява по местоживеенето на детето.

8. Молителите по делото се споразумяват, че при възможност и с оглед интересите на Антони, бащата може да контактува извън уговорения режим с детето чрез телефонни разговори, по скайп или други електронни средства за комуникация, във време, съобразено с дневния режим на детето.

9. Бащата М.К. се задължава да плаща за своя син А.К. месечна издръжка от 350 (триста и петдесет) евро, чрез неговата майка и законен представител Д.Т.К..

Детската издръжка трябва се плаща до 10-о число на текущия месец под формата на превод по банкова сметка ***N: ***...: UNCRBGSF.

За всяка забавена вноска се дължи законна лихва от датата на падежа.

Издръжката се дължи от 01.04.2016 г. /вкл. и за минало време/ до настъпване на обстоятелства, които водят до нейната промяна или отпадане.

10.Всички лични и имуществени отношения между съпрузите са уредени.Семейно имущество и покъщнина същите нямат, както не притежават и не ползват семейно жилище, тъй като са разделени от четири години.

11.След прекратяване на брака молителите не си дължат един на друг издръжка.

12. След прекратяване на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име - К..

13. Всички  разходи   във  връзка   с   настоящото  дело   за адвокати и съдебни разноски  се поемат на половина от двете страни.

ОСЪЖДА Д.Т.К., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, чрез адв.Н.М. ***, да заплати по с/ка на РРС сумата от 10 лв.–допълнителна държавна такса за развода.

ОСЪЖДА М.К., роден на *** г.,  гражданин на ..., ..., със съдебен адрес:***, чрез адв.Н.М. ***, да заплати по с/ка на РРС сумата от 35 лв.–държавна такса за развода, сумата от 821,45 лв.–държавна такса за издръжката по споразумението и 15 лв.-държавна такса за уредените  отношение във връзка със задграничните пътувания на детето.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/