Р Е Ш Е Н И Е

                                              

 

                                  гр.Русе, 22.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, седми граждански състав, в публично съдебно заседание на двадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

при секретаря ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 7741 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Ищцата Д.С.П., ЕГН **********,*** е предявила молба за съдействие по чл. 531 от ГПК, с правно основание – чл. 19 от ЗГР, с която иска да бъде допусната промяна на личното й име на Д*, с което твърди, че е известна в Обществото и записана с него в много дипломи и официални документи.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от Община Русе, с който не възразява срещу постановяване на решение, с което да се уважи искането за промяна на името.

В съдебно заседание молителката се явява лично и с адв. Николай Денев, който моли да се уважи молбата и да се допусне исканата промяна на личното име на молителката, тъй като са налице важни причини, които налагат промяната.

         В съдебно заседание заинтересованите страни Община Русе се представлява от юрк. Владислав Нанов, който счита, че молбата е основателна и следва да се уважи.

От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от представените по делото писмени доказателства в копие: Диплома за завършено висше образование № * изд. * г.; Свидетелство за специализация рег. № */* г., ведно с Приложение; Диплома за кандидат на науките № */* г.;  Свидетелство за научно звание № */* г.; трудова книжка №* и продължение на трудовата книжка, се установява, че в една голяма част от своите лични документи молителката е записана с имената Д.С.П., с които е известна.

От събраните по делото гласни доказателства на св. И. С. Г.-С., колежка на молителката, се установи, че тя е известна в обществото с името Д.С.П.. Представя се като доцент Д.П.. Никой не я нарича с името Д..

Горните факти съдът установи след преценка на всички събрани по делото доказателства, съобразно доказателствената сила, която им придава ГПК.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прави следните правни изводи:

Правото на име е субективно, лично и неотчуждимо право, свързано с определен гражданскоправен субект. Юридически то е уредено с императивни правни норми. Името представлява постоянно словесно обозначение на физическото лице, което служи за неговата индивидуализация, идентификация и отличаване от останалите физически лица. Законът допуска да бъде променяно само по изключение - когато са налице предпоставките визирани в чл. 19 ЗГР - въз основа на писмена молба на заинтересувания, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо, както и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това. Промяната на името е регламентирана като потестативно право, което възниква при точно определени от закона основания и се упражнява по предвиден в ГПК ред. В закона не са посочени примерно какви обстоятелства трябва да се преценяват като важни, за да са основание за промяна на името. Важни обстоятелства по смисъла на чл. 19 ЗГР ще са такива обстоятелства, които са направили лично и обществено неудобно и неподходящо за ищеца носеното на името в частта, в която се иска промяна.

В настоящия случай, видно от събраните по делото писмени доказателства: Диплома за завършено висше образование № * изд. 1972 г.; Свидетелство за специализация рег. № */* г., ведно с Приложение; Диплома за кандидат на науките № */* г.;  Свидетелство за научно звание № */* г.; трудова книжка №* и продължение на трудовата книжка, свидетелство за съдимост рег.№*/*г., удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт №*/* г., лична карта, свидетелство за завършено средно образование №*, издадено на * г. гр. Пловдив, удостоверение за сключен граждански брак, издадено въз основа на акт №*/* г., се установява, че в една голяма част от своите лични документи молителката е записана с имената Д.С.П., с които е известна.

В обществото, където живее и сред близки, познати, приятели, работодатели се ползва с имената Д.С.П., което се установява и от показанията на разпитаният по делото свидетел.

Изложената фактическа обстановка налага извод за основателност на молбата. Доказаните по делото факти сочат на важни по разума на закона обстоятелства, налагащи промяна в имената по претендирания начин. Касае се за необходимост едно фактическо положение да бъде юридически закрепено. Тази нужда произтича не само от желанието на молителката, но и от съображения за правна сигурност, щом в обществото е известна с име, което понастоящем в личната й карта и регистрите на населението е друго. Съдът намира, че е налице предпоставката на закона, а именно важни обстоятелства, които налагат промяната, поради което молбата следва да се уважи и се допусне промяната в акта за раждане и личната карта на молителката от Д.С.П. да се променят имената й на Д.С.П..

По изложените съображения, съдът

 

                                               Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА, по реда на чл. 19 от Закона за гражданската регистрация, промяна на собственото име на Д.С.П., ЕГН **********,***, родена на *** ***, с ЕГН **********, с адрес ***, с които е записана в удостоверение за раждане изд. въз основа на Акт за раждане № */* г. от Селски общински народен съвет Ц*, П* окръг и лична карта № *, изд. на *г. от МВР Русе, като постановява да носи имената Д.С.П..

Делото е разгледано и решението - постановено, при участие на заинтересовани лица - Община Русе.

След влизане в сила на решението, заверен препис от него да се изпрати на Община Русе и Община с. Цалапица, област Пловдив, Служба "Гражданско състояние", за нанасяне на новите имена по актовете за гражданско състояние.

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: