Р Е Ш Е Н И Е

    

  гр.Русе, 11.12.2017 г.

 В ИМЕТО НА НАРОДА

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, XIII - ти граждански състав, в открито заседание на двадесет и втори ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Йосифов

при секретаря Дарина Илиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7407 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

        Производството е по чл.28 вр.чл.26 от Закона за закрила на детето.

        ****

        Мотивиран така, съдът

     Р     Е     Ш     И   :

НАЛАГА спрямо детето А.С.И., с ЕГН **********, мярка за закрила по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗДт, като го НАСТАНЯВА в семейството на неговия дядо по майчина линия Г.П.Л., с ЕГН **********, със срок до навършване на пълнолетие или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст или до промяна в обстоятелствата, довели до настаняването.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред  Русенския окръжен съд в  7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, съгласно чл.28, ал.4 от ЗЗДт.

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П/