РЕШЕНИЕ №

гр. Русе, 22.01.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, VІІ гр.с, в публично заседание на двадесети декември през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: М. ДИМИТРОВА

при участието на секретаря ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 7300 по описа за 2017 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е за развод с правно основание чл. 50 от СК във вр. с чл. 321 ал. 5 от ГПК.

**************************************

                                                      Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие бракът между Б.Е.Б., ЕГН: **********,*** и П.К.Б.,  ЕГН: **********, с настоящ адрес: ***, сключен на 20.05.20017г., в гр. Русе, с акт за сключен граждански брак № 0191 от 20.05.2017 г., на Община Русе.

УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение, както следва:

1. ПРЕКРАТЯВА СЕ брака на  П.К.Б.,  ЕГН: ********** и Б.Е.Б., ЕГН: ********** с развод по взаимно съгласие.

2. РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху малолетното им дете К, роден на *** г. се предоставят на майката. Местоживеенето на детето се определя при майката на нейния адрес в гр.Русе.

На бащата се определя следния режим на лични отношения с детето:

- до навършване на 7 г. възраст –  всяка първа седмица от месеца – от първата неделя на съответния месец в 12 ч. до следващата неделя 12 ч. с преспиване, половината от Коледните, Новогодишните и Великденски празници, 2 ч. на рождения ден на детето /04.07/ и 2 ч. на рождения ден на бащата /21.07./

- след навършване на 7 г. възраст, считано от 15-ти септември на същата година – през седмица от 18 ч. в петък до 18 ч. в неделя и половината от всички ваканции през учебната година, половината от Коледните, Новогодишните и Великденски празници, 2 ч. на рождения ден на детето /04.07/ и 2 ч. на рождения ден на бащата /21.07./ През лятото - през м.юли и август от 1-во до 15-то число с преспиване при бащата.

3. Б.Е.Б., ЕГН: ********** ще заплаща ежемесечна издръжка за К, чрез неговата майка и законен представител П.К.Б., в размер на 120 лв. по банкова сметка ***, считано от влизане на решението за развод в сила – 22.01.2018 г., заедно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до промяна или отпадане на основанията за плащането й предвидени в закона. 

4. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ в гр.********* , е собственост на родителите на Б.Б. и остава да се ползва от него. П.Б. декларира, че няма никакви претенции за ползването на имота.

5. Съпрузите заявяват, че не си дължат издръжка един на друг след развода.

6. След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име М.

7.  Страните декларират, че нямат придобити в СИО недвижими имоти, парични влогове и други ценности, подлежащи на подялба.

8.  Всички съдебни и деловодни разноски за прекратяването на брака ще бъдат заплатени от страните по равно, а държавната такса върху размера на издръжката от дължащия издръжката. Всеки заплаща адвокатския хонорар на ангажирания от него адвокат.

С това споразумение страните заявяват, че уреждат окончателно помежду си всички лични и имуществени отношения, произтичащи от брака им.

ОСЪЖДА Б.Е.Б., ЕГН: **********,*** и П.К.Б.,  ЕГН: **********, с настоящ адрес: ***, да заплатят в полза на Бюджета на Съдебната власт по сметка на Русенския районен съд всеки по 7,50 лв. допълнителна държавна такса за развода, като определя окончателния й размер на 40 лв.

ОСЪЖДА Б.Е.Б., ЕГН: **********,*** да заплати по сметка на Русенския районен съд 86,40 лв. държавна такса по споразумението за издръжката. Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: