Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е    

№ 7

 

гр.Русе, 04.01.2018 г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД Х-ти граждански състав  в  публично заседание  на 04-ти декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАРИН ЙОРДАНОВ

при  секретаря  Ширин Сефер,

като  разгледа  докладваното  от  съдията Йорданов  гр.дело № 7767 по описа за 2016 година,  за  да  се  произнесе,  съобрази  следното: 

Предявен е иск за пряко заплащане от застрахователя на неимуществени вреди от непозволено увреждане с правно основание 226, ал.1 от КЗ/отм./

Претенцията на ищеца „ДОРН ПЛЮС“ЕООД-Русе се основава на твърдения, че дружеството е собственик на  лекотоварен автомобил Пежо Боксер с рег. ****. На 11.11.2015 г. автомобилът претърпял ПТП в гр.Русе като е бил ударен от маневриращ товарен автомобил на паркинг на бул. ****. Автомобилът на дружеството бил паркиран и не е бил в движение. Произшествието било посетено от екип на ПП КАТ. Съставен бил двустранен констативен протокол и било подадено уведомление за щета към застрахователя. Протоколът бил съставен в офис на ответника, тъй като автомобилът управляван от виновния водач имал застраховка Гражданска отговорност /ГО/ в ответното дружество. Оформен бил съобразно указания на застрахователната компания. На 01.02.2016 г. дружеството получило отказ за заплащане на застрахователно обезщетение с аргумент, че не е нарисувана подробна скица на произшествието, не било посочено име на пострадал и така нататък. Цитира се кореспонденция с Комисия по застрахователен надзор, към която се обърнал ищеца. Счита доводите на застрахователя за неоснователни. Счита, че отразената в протокола скица е достатъчно подробна, още повече че техният автомобил бил паркиран. Посочва, че няма как да се посочат елементи от пътната сигнализация, тъй като такива липсват на паркинга. Освен това от служителят на дружеството, който бил паркирал автомобила попълнил протокола единствено в частта за превозно средство „Б”,. На него не бил предоставен екземпляр от протокола,  поради което счита, че дори и да е налице неправилно попълване на протокола, вината не може да бъде прехвърлена на техния служител. Освен това агент на ответното дружество е проверил протокола и е заявил, че попълването е правилно и коректно. Останалите части от протокола, за които ответника се позовава, че не са попълнени следвало да бъдат попълнени от виновният водач. Освен това отговора на ответното дружество за отказ бил подаден извън предвидения срок за това. От дружеството не били изискани допълнителни доказателства и се стигнало до ситуация, при която застрахователят неоснователно отказал да заплати застрахователно обезщетение, включително и след изтичане на определените срокове за това. Ремонтът на автомобила собственост на дружеството бил на стойност 4372,94 лв. и от датата на произшествието той не бил в движение, тъй като се изчаквало решение на застрахователното дружество. С оглед на изложеното се претендира за осъждане на ответника да плати 2500 лв. застрахователно обезщетение по щета, заведена под посочения в исковата молба номер, ведно със законната лихва и разноските по делото.

Ответникът ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“АД-София оспорват иска. Заявявта, че оспорват механизма на произшествието описан от ищеца в исковата молба. Считат, че от отразената в протокола за ПТП схема не е ясна причината за произшествието, не е ясно къде е станал ударът между двете моторни превозни средства, нито каква е била пътната маркировка на мястото на произшествието. Заявяват, че оспорват представения двустранен констативен протокол. Оспорва твърденията, че същият е съставен под диктовка на служител на компанията. Оспорват твърденията на ищеца, че щетите по неговия автомобил са в резултат на произшествието и счита, че част от тях не са в резултат на произшествието. Оспорват претендирания размер на обезщетение и считат, че искът е завишен и калкулацията на София Франс Ауто не отговаря на действителните щети. Считат, че е неотносима към правния спор, тъй като е издадена една година след произшествието. Счита, че не следва да се определя обезщетение по цени на официален сервиз, тъй като автомобила бил на 7 години към момента на произшествието. Оспорва изцяло иска за присъждане на законна лихва.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

От представения по делото препис от двустранно подписан протокол за ПТП и от показанията на разпитаните по делото свидетели се установява по категоричен начин, че на 11.11.2015 г. в гр.Русе, на паркинг на бул. **** е настъпило ПТП, при което паркиран автомобил Пежо Боксер с рег. ****, собственост на ищцовото дружество е бил ударен от маневриращ товарен автомобил, управляван от св. М.. Както от схемата на произшествието в протокола, така и от признанията на св. М. е видно, че същият е виновен за произшествието, което е причинил при маневра и несъобразяване на дистанция от паркирания автомобил на ищцовото дружество. По делото са представени многобройни писмени доказателства, от които е видно, че за управлявания от М. товарен автомобил е имало сключена застраховка ГО при ответното застрахователно дружество. По делото е приета и съдебна автотехническа е-за, която установява, че причината за произшествието е неспазване на странична дистанция от водача на товарния автомобил при извършване на маневра, че уврежданията по л.а. Пежо Боксер на ищеца могат да се получат при ПТП с такъв механизъм на настъпване, а разходите за ремонта са 2904,26 лв. с ДДС при съобразяване на овехтяването на частите и 3 644,12 лв. с ДДС при ремонт с нови части. При така установеното съдът счита, че са налице предпоставките за ангажиране на отговорността на ответника на осн. чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ за причинените на ищеца имуществени вреди от настъпило застрахователно събитие по застраховката ГО на автомобилистите. С оглед установените по делото обстоятелства във връзка с настъпилите имуществени вреди за ищеца съдът счита, че искът е доказан и по размер, т.к. се претендира сума по-малка от стойността на ремонта с отчетено овехтяване на частите за ремонт. С оглед на изложеното искът следва да се уважи изцяло – за претендираната сума от 2500 лв.

По изложените съображения съдът

 

                                Р   Е   Ш   И  : 

 

ОСЪЖДА, на осн. чл.226, ал.1 от КЗ/отм./, ЗАД „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“АД-София с ЕИК 121265177 да заплати на „ДОРН ПЛЮС“ЕООД-Русе, ЕИК 202892977 сумата от 2 500 лв., обезщетение за имуществени вреди по лекотоварен автомобил Пежо Боксер с рег. ****, причинени при ПТП, настъпило на 11.11.2015 г. в гр.Русе, ведно със законната лихва забава върху сумата считано от 29.12.2016 г. г. до окончателното плащане, както и сумата от 640 лв. – разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването на препис на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: