Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 89

гр.Русе, 24.01.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд ІV граждански състав

на 24 януари 2018 г.

в публично заседание в състав:

                                     

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виржиния Караджова

 

при секретаря Василена Жекова

като разгледа докладваното от съдията гр.дело

№ 6984 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

         Предявени са обективно съединени искове от ”ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ”АД-София срещу ”ПРОСПЕР МБА” ЕООД-Русе за прогласяване нищожността на застрахователен договор “Гражданска отговорност на автомобилистите”, обективиран в Застрахователна полица № ВG/30/117000493752 от 08.02.2017 г. на основание чл.26 ал.2 предл.2 във вр. чл.42 от ЗЗД- поради липса на съгласие във връзка с липса на представителна власт,в условия на евентуалност-чл.26 ал.1 предложения 1,2,3 от ЗЗД-поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и противоречие с добрите нрави, в условия не евентуалност-чл.26 ал.2 предл.4 от ЗЗД във вр. с чл. 289 от ТЗ и чл.8 ал.2 от ЗЗД-липса на основание, в условия на евентуалност-чл.349 ал.1, 2 и 3 от КЗ (нов)- поради липса на застрахователен интерес, в условия на евентуалност-чл.26 ал.2 пр.5 от ЗЗД-поради привидност при условията на персонална симулация, в условия на евентуалност се иска унищожаване на контракта на основание чл.29 ал.1 от ЗЗД-поради измама.Претендират разноски за производството.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.239 ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.Искане в тази насока е направило  ищцовото дружество.

С актовете на съда по чл.131 и чл.140 ГПК на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжата и от неявяването им в съдебно заседание.Ответникът не представя в предвидения в ГПК срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото.Няма и искане производството да се гледа в негово отсъствие.С оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените по делото писмени доказателства, чиято истинност ответникът не е оспорил, съдът намира, че следва да уважи претенцията така, както е предявена.В тежест на ответника са направените от насрещната страна разноски по делото.

По изложените съображения, съдът

 

Р   Е   Ш   И    :

 

ПРОГЛАСЯВА нищожността на основание чл.26 ал.2 пр.2 от ЗЗД на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица № ВG/30/117000493752, издадена на 08.02.2017 г., със страни: ”ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД, ЕИК 200299615, и ”ПРОСПЕР МБА” ЕООД, ЕИК 202074371, поради липса на съгласие.

ОСЪЖДА ”ПРОСПЕР МБА” ЕООД, ЕИК 202074371, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.“Стефан Караджа” № 10, ет. партерен, офис 4, представлявано от управителя М.Р.В., да заплати на ”ЗАД ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Г.М.Димитров“ № 1, представлявано от изп.директори Р.М. и Б.И., сумата 155 лв.- разноски по делото.

Решението е окончателно. 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/