Р Е Ш Е Н И Е

№91

гр. Русе,25.01.2018 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Русенски районен съд, ХI - ти граждански състав в публично заседание на седемнадесети януари, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря Теодора Петрова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело №6611 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Адв.Д.Б., пълномощник на ЗАД „ДАЛЛБОГГ: Живот и здраве“ АД заявява, че в периода 19.02.2016г. – 06.09.2016г. представляваното от нея дружество сключило с „Дангер“ ЕООД застрахователни договори, обективирани в следните застрахователни полици:

застрахователна полица №BG/30/116000634686 със срок на валидност от 21.02.2016г. до 20.02.2017г. за лек автомобил “RENAULT ESPACE” с рег.№Р ......... ВК с рама №................

застрахователна полица №BG/30/116001182300 със срок на валидност от 20.04.2016г. до 19.04.2017г. за лек автомобил “VOLKSWAGEN POLO” с рег.№............... ВB с рама №........................

застрахователна полица №BG/30/116002045384 със срок на валидност от 28.07.2016г. до 28.07.2017г. за лек автомобил “OPEL ASTRA” с рег.№....................... ВК с рама ................................;

застрахователна полица №BG/30/116002281355 със срок на валидност от 26.08.2016г. до 25.08.2017г. за лек автомобил “VOLVO V40” с рег.№Р ........................ ВК с рама №...............................

застрахователна полица №BG/30/116002353377 със срок на валидност от 16.09.2016г. до 15.09.2017г. за лек автомобил “BMW 320I” с рег.№...................... ВК с рама №........................................

Пояснява, че във всяка полица като застрахован собственик е визирано ответното дружество, а като обичаен водач румънски граждани. Впоследствие застрахователят получил информация за настъпили застрахователни събития в периода на действие на процесните пет договора.

Непосредствено след сключване на процесния договор, автомобилите, предмет на застрахователните правоотношения, напуснали територията на Република България. Нямало данни, които индикират по какъвто и да е начин, че привидно застрахованото българско дружество е действителния собственик на МПС-то, нито, че е упражнявало каквато и да било фактическа власт върху автомобилите. Ответникът демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактически статус на „формално“ притежаваните от него превозни средства. Извод за това, молителят прави от извадка с данни за огромния брой застраховани автомобили в периода 2015 – 2017г. Предполага, че „Дангер“ ЕООД  сключва застрахователни полици на МПС по занятие, без да ги ползва и  управлява и без реално да е техен собственик. Приема, че ответникът сключва застрахователни договори „Гражданска отговорност на автомобилистите“ с цел извличане на неправомерни облаги от действителните собственици на съответните автомобили. Предвид факта, че „Дангер“ ЕООД не е обявявало нито веднъж годишен финансов отчет от датата на вписването му през 2012г., с оглед множеството застрахователни полици, които е сключило, ищецът счита, че дружеството е фиктивно и е създадено като „параван“ за сключване на застрахователни договори по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на български автомобили и последващото им предаване на румънски водачи, като не отчита никаква икономическа и счетоводна дейност.

Твърди, че ответникът извършва следната забранена и заобикаляща закона „услуга“: изнасянето в Румъния на застрахован румънски автомобил, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност“ целяло избягване на много по-високи по размер премии и еко-такси в северната ни съседка, като това се осъществявало посредством серия от привидни и прикрити сделки, препястващи установяването на действителните собственици. Чрез дейността си, „Дангер“ ЕООД неправомерно извличало облага, чрез абсолютно симулативно придобиване на собственост, прикривайки действителните правоимащи лица – граждани на други държави, реални собственици на автомобилите, които спестявали разходи и такси в Румъния при регистриране на съответното превозно средство. Тази порочна практика увреждала не само застрахователните дружества, но и фискалните интереси на България и Румъния като цяло.

Молителят поддържа, че процесните полици, ако се приеме, че са надлежно сключени или лично от ответника (привидно застрахован) или чрез пълномощник, действащ от негово име и за сметка на ползвателя, последният – фактически собственик на автомобила, то това е станало без знанието и упълномощаване от страна на формалния собственик на автомобила по документи.

Счита, че е налице правен интерес от предявяване иск за прогласяване нищожността на полицата, тъй като ако същата продължи да съществува в правния мир, това би означавало, че при евентуално настъпване на застрахователно събитие, застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователно обезщетение, което несъмнено ще доведе до засягане неговия патримониум, чрез увеличаване на пасива.

Развива правни доводи, досежно прилагане отделните хипотези на чл.26 ЗЗД.

Моли съда да постанови решение, с което да прогласи нищожността на застрахователни договори, обективирани в застрахователни полици:

застрахователна полица №BG/30/116000634686 със срок на валидност от 21.02.2016г. до 20.02.2017г. за лек автомобил “RENAULT ESPACE” с рег.№Р ......... ВК с рама №................

застрахователна полица №BG/30/116001182300 със срок на валидност от 20.04.2016г. до 19.04.2017г. за лек автомобил “VOLKSWAGEN POLO” с рег.№............... ВB с рама №........................

застрахователна полица №BG/30/116002045384 със срок на валидност от 28.07.2016г. до 28.07.2017г. за лек автомобил “OPEL ASTRA” с рег.№....................... ВК с рама ................................;

застрахователна полица №BG/30/116002281355 със срок на валидност от 26.08.2016г. до 25.08.2017г. за лек автомобил “VOLVO V40” с рег.№Р ........................ ВК с рама №...............................

застрахователна полица №BG/30/116002353377 със срок на валидност от 16.09.2016г. до 15.09.2017г. за лек автомобил “BMW 320I” с рег.№...................... ВК с рама №........................................

на основание чл.26, ал.2, пр.2 ЗЗД – поради липса на съгласие, в условията на евентуалност: да се прогласи нищожността на полицата поради заобикаляне на закона или поради противоречие с добрите нрави или поради липса на основание или поради липса на застрахователен интерес или поради привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация или да бъде обявен за унищожаемпроцесния договор поради извършване на измамливи и заблуждаващи застрахователя действия с цел извличане на облаги и причиняване на вреди, като правните последици бъдат заличени с обратна сила, считано от 17.09.2016г.

Претендира направените по делото разноски.

В срока от чл.131 от ГПК ответникът „Дангер“ ЕООД не е депозирал отговор на исковата молба, не ангажира доказателства.

 

Съобразявайки събраните по делото доказателства по вътрешно убеждение и  приложимия закон, съдът прие за установено от фактическа и правна страна, следното:

В периода 19.02.2016г. – 06.09.2016г. ЗАД „ДАЛЛБОГГ: Живот и здраве“ АД сключило с „Дангер“ ЕООД застрахователни договори, обективирани в следните застрахователни полици:

застрахователна полица №BG/30/116000634686 със срок на валидност от 21.02.2016г. до 20.02.2017г. за лек автомобил “RENAULT ESPACE” с рег.№Р ......... ВК с рама №................

застрахователна полица №BG/30/116001182300 със срок на валидност от 20.04.2016г. до 19.04.2017г. за лек автомобил “VOLKSWAGEN POLO” с рег.№............... ВB с рама №........................

застрахователна полица №BG/30/116002045384 със срок на валидност от 28.07.2016г. до 28.07.2017г. за лек автомобил “OPEL ASTRA” с рег.№....................... ВК с рама ................................;

застрахователна полица №BG/30/116002281355 със срок на валидност от 26.08.2016г. до 25.08.2017г. за лек автомобил “VOLVO V40” с рег.№Р ........................ ВК с рама №...............................

застрахователна полица №BG/30/116002353377 със срок на валидност от 16.09.2016г. до 15.09.2017г. за лек автомобил “BMW 320I” с рег.№...................... ВК с рама №........................................

Представена е справка, от която е видно, че в периода 09.01.2015г. – 01.03.2017г. ответникът е сключил множество застрахователни договора.

Предвид изложените в исковата молба обстоятелства и формулиран петитум, съдът приема, че е сезиран с обективно,евентуално съединени искове за прогласяване нищожността на процесния застрахователен договор с правно основание чл. 26, ал. 2, пр.2, вр. чл. 42 от ЗЗД- поради липса на съгласие; чл. 26, ал. 1, пр.1, 2 и 3 от ЗЗД- поради противоречие и заобикаляне на закона, противоречие с добрите нрави; чл. 26, ал. 2, пр.4 от ЗЗД- поради липса на основание; чл. 26, ал.2, пр. 3 от ЗЗД- поради липса на предписана от закона форма; чл. 26, ал. 2, пр.5 от ЗЗД- поради привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация (подставено лице), чл. 29, ал. 1 от ЗЗД- унищожаване на договора.

Ищцовото дружество, чрез процесуалния си представител, в първото открито съдебно заседание, в което е даден ход на делото е направило искане за постановяване на неприсъствено решение.

  Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.238 и сл. от ГПК:

  В срока по чл.131, ал.1 от ГПК ответникът не е представил писмен отговор на исковата молба, не се е явил в първото открито съдебно заседание, не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, като с разпореждане от 21.09.2017г. са му указани последиците по чл.239, ал.1, т.1 от ГПК.

  Налице са и предпоставките, визирани в чл.239, ал.1, т.2 ГПК. Предвид представените по делото писмени доказателства, с оглед факта, че ответникът не оспорва твърденията на ищцовото дружество относно обстоятелството, че полицата е подписана без знанието и упълномощаване от страна на действителния собственик на автомобила, може да се направи извод за вероятната основателност на иска.

На основание чл.78, ал.1 ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените по делото разноски в размер на 225 лева – заплатена държавна такса и възнаграждение за процесуално представителство.

Мотивиран така, съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРОГЛАСЯВА нищожността на застрахователни договори, обективирани в застрахователни полици:

застрахователна полица №BG/30/116000634686 със срок на валидност от 21.02.2016г. до 20.02.2017г. за лек автомобил “RENAULT ESPACE” с рег.№Р ......... ВК с рама №................

застрахователна полица №BG/30/116001182300 със срок на валидност от 20.04.2016г. до 19.04.2017г. за лек автомобил “VOLKSWAGEN POLO” с рег.№............... ВB с рама №........................

застрахователна полица №BG/30/116002045384 със срок на валидност от 28.07.2016г. до 28.07.2017г. за лек автомобил “OPEL ASTRA” с рег.№....................... ВК с рама ................................;

застрахователна полица №BG/30/116002281355 със срок на валидност от 26.08.2016г. до 25.08.2017г. за лек автомобил “VOLVO V40” с рег.№Р ........................ ВК с рама №...............................

застрахователна полица №BG/30/116002353377 със срок на валидност от 16.09.2016г. до 15.09.2017г. за лек автомобил “BMW 320I” с рег.№...................... ВК с рама №........................................

издадени от ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, ЕИК 200299615с посочен застрахован „ДАНГЕР“ ЕООД, ЕИК 202375061, относно застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, поради липса на представителна власт за сключването му от страна на ответника по предявени искове от ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, ЕИК 200299615, седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Г.М.Димитров“№1, представлявано от Росен Младенов и Бисер Иванов - изпълнителни директори срещу „ДАНГЕР“ ЕООД, ЕИК 202375061, седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул.“Липник“№131, представлявано от управителя Йон Соаре.

ОСЪЖДА„ДАНГЕР“ ЕООД, ЕИК 202375061 да заплати на ЗАД „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД, ЕИК 200299615 направените по делото разноски в размер на 225 лева.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Препис от същото да се връчи на страните по делото, за сведение.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: