РЕШЕНИЕ

гр.Русе, 13.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IX гр. състав, в публично заседание на пети декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

        Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

 

при секретаря Дарина Великова  като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5734 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази:     

Ищеца Община Русе твърди на 08.10.2016г. в гр. Русе, около 01,15 часа А. М. С.управлявала  по бул. „Липник“ лек автомобил „Мерцедес 200ЦЕ“ с ДКН Р....ВС, при което в района на спирката на завод „Н. Киров“ губи контрол над управлявания автомобил и блъска 2 броя пътни знаци, бетонно кошче и електронен указател с метална стойка и ел. система. В следствие на настъпилото ПТП са нанесени щети по електронния указател с метална стойка и ел. система, като последните не подлежат на ремонт, а следва да се заменят с нови. Автомобила с който са причинени щетите бил с валидна застраховка гражданска отговорност/ полица № 02116000196595 със срок на валидност 05.01.2016-04.01.2017г. сключена с ответника ЗК „Бул Инс“ АД. На 04.04.2017г. ищецът предявява писмена претенция за заплащане на обезщетение за увредената метална стойка и предоставя на застрахователя поисканата допълнителна информация, но обезщетението не е изплатено.

Металната стойка била възстановена от дружеството с което Община Русе има договор по Закона за обществените поръчки- „Медиком“ ООД, за което била издадена фактура на 12.07.2017г.

Ищеца претендира обезщетение за вредата изразяваща се в платената цена за изработката на нова метална стойка в размер на 2681,13 лева. 

Ответника оспорва предявеният иск. Оспорва размера на претърпените вреди, като счита, че заплатената сума за отстраняване на вредата е завишена. Признава съществуването на застраховка „Гражданска отговорност“ по отношение на лекият автомобил марка „Мерцедес 200ЦЕ“ с ДКН Р....ВС.

Предявеният иск е с правно основание чл. 432 ал.1 от Кодекса на застраховането във връзка с чл. 45 от ЗЗД -  пряк иск на увредения срещу застрахователя на гражданската отговорност на причинителя на вредата.

От събраните по делото доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

От представения  констативен протокол за ПТП 1587449/08.10.2016г. (л.8), съставен от служител на ПП КАТ - гр.Русе, се установява, че на 08.10.2016г. в 01,15 часа, в гр.Русе по и бул. „Липник“ до завод „Н. Киров“, е възникнало пътно-транспортно произшествие при което лек автомобил с марка „Мерцедес 200 ЦЕ”, рег. № Р 1615 ВС управляван от А. М. С.(посочена в протокола като участник 1), излиза от платното за движение и блъска обекти на тротоара като причинява материални щети увреждайки разпределителна кутия на метален стълб, пътен знак, бетонно кошче с метална стойка и електронен указател с метална стойка. Посочено е, че за управлявания автомобил е имало сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с ответника ЗК „Бул Инс“ АД. 

Община Русе изпратила до ЗК „Бул Инс“ АД претенция за обезщетение по чл. 489 във връзка с чл. 380 от КЗ за вредите от ПТП на 08.10.2016г. Приложен е констативен протокол (л.11) в който се сочи, че конструкцията за монтаж на електронно информационно табло, захранващия кабел, кабелната кутия, автоматичен предпазител и захранващото оборудване не подлежат на надежден ремонт. За увредените компонент е съставен акт за брак (л.12). При последвалата кореспонденция между страните по делото Община Русе е предоставила на ЗК „Бул Инс“ АД фактура за извършени СМР, протокол за приемане на извършени СМР , калкулация на стойността на вредите от изпълнителя на ремонта, копие от застрахователна полица, снимков материал от настъпилото застрахователно събитие, договор и др.

На 12.07.2017г. е била издадена фактура № 04000031480 от „МЕДИКОМ“ ООД за сумата 5362,26 лева представляваи цената на извършени СМР за ремонт на информационни табла на спирка „Найден Киров“ на бул. „Липник“ и на спирка училище „Алеко Константинов“ на бул. България

По делото е изготвена съдебнотехническа експертиза по която вещото лице дава заключение, че е налице причиноследствена връзка между процесното ПТП на 08.10.2016г. и щетите, чието обезщетяване се претендира. Необходимите разходи за възстановяване на щетите са 2416,45 лева с ДДС. Съдът кредитира заключението на вещото лице, тъй като същото не е оспорено и по делото не са събрани доказателлства, които да го опровергават или поставят под съмнение.

При така събраните доказателства съдът приема за установено, че на 08.10.2016г. в гр. Русе е настъпило ПТП при което при управлението на лек автомобил „Мерцедес 200ЦЕ“ с ДКН Р....ВС е било увредено имущество собственост на Община Русе, като по отношение на лекия автомобил е имало действаща застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ по която застраховател е ответното дружество ЗК „Бул Инс“ АД. Настъпването на ПТП и увреденото имущество се установяват от протокола за ПТП, който е официален документ със съответната доказателствена сила. По отношение на вида и обема на настъпилите щети са представени множество писмени доказателства касаещи отстраняването на щетите. Повечето от тези доказателства са частни документи с по-ниска доказателствена стойност (доказват обвързващо само, че съответните изявления са направени, но не и че отговарят на действителното фактическо положение), но тези документи кореспондират помежду си, както и с официалния документ (протокол за ПТП) поради което всички в тяхната съвкупност установяват по несъмнен начин настъпването на вредата, нейния вид и обем. По отношение стойността на увреденото имущество има изготвена съдебнотехническа експертиза, чието заключение съдът възприема изцяло, поради което намира предявеният иск за основателен до размера  2416,45 лева, като до този размер искът следва да се уважи, а над него да се отхвърли. Обезщетението се дължи със законната лихва на основание чл. 86 от ЗЗД.

Разноски:

Ищеца предявява един иск за 2681,13 лева, който е уважен до размера 2416,45 лева. При направени от ищеца разноски  в размер на 557,25 лева и при този изход на делото му се дължат разноски в размер на 502,24 лева. Ответника също претендира разноски- в размер на 350 лева и предвид изхода на делото му се дължат 34,55 лева. След насрещна компенсация на задълженията за разноски на ищеца следва да се присъдят 467,69  лева.  Мотивиран така съдът

РЕШИ:

 

ОСЪЖДА  ЗД "БУЛ ИНС" АД, ЕИК 831830482 със седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Джеймс Баучер" № 87 да заплати на Община Русе, Булстат 000530632 с адрес гр.Русе, пл."Свобода" № 6 сумата 2416,45 лева представляваща застрахователно обезщетение по договор за застраховка „Гражданска отговорност” действаща в периода 05.01.2016г. до 04.01.2017г. относно лек автомобил „Мерцедес 200ЦЕ“ с ДКН Р....ВС, което обезщетение е за претърпените имуществени вреди настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие настъпило на 08.10.2016г. в гр. Русе, по бул. „Липник“ в района на спирката на завод „Н. Киров“, което пътно-транспортно произшествие е причинено виновно от водача на лек автомобил „Мерцедес 200ЦЕ“ с ДКН Р....ВС, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 23.08.2017г. до окончателното изплащане, както и сумата от 467,69 лева  разноски след насрещна компенсация, като ОТХВЪРЛЯ ИСКА за обезщетение за имуществени вреди до пълния предявен размер от 2681,13 лева.

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Русенски окръжен съд.

                                    

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/