Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ………

 

гр. Русе, 21.12.2017 год.

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд в публично заседание на двадесет и осми декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 

при секретаря Борянка Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 4146 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл. 415 от ГПК от ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД против ЕТ КОНЕЦОК- КОЛЮ ЦОКЕВ за установяване на дължими от него 70.58 лева по 3 броя фактури за периода от 01.01.2017 год. до 31.03.2017 год., представляващи неплатена цена за доставена и разпределена топлинна енергия, както и мораторна лихва в размер на 1.38 лева. Претендира се и законна лихва от  датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 25.05.2017 год. до окончателно изплащане на задължението, както и направените в заповедното и исковото производство разноски.

Ответникът в законовоопределения срок е дал писмен отговор. Оспорва иска като неоснователен поради липса на пасивна процесуална легитимация. Заявява, че нито е собственик, нито ползвател на обект в бл. А*по ул. П** в гр. Р* в исковия период.         Твърди, че преди време действително е бил собственик на три магазина в този жилищен блок, но и трите са били продадени от ЧСИ Хаджииванов на различни физически лица чрез публични продани и възложени съответно на 30.10.2013 год. на И* Г* У* (магазин № 1), на 26.03.2014 год. на Е* О* П* (магазин № 2) и на 26.03.2014 год. на В* П. И* (магазин № 3). Постановленията на ЧСИ са вписани в АВ- Р*.

         В молба вх. № 37500/15.09.2017 год. ищецът уточнява, че претендира вземането си от обект на ответника с идентификационен номер 63427.1.133.1.194.

 

Съдът, след като прецени събраните в процеса писмени  доказателства и гласни доказателствени средства, поотделно и в съвкупност, и въз основа на своето вътрешно убеждение, прие за установено от фактическа страна следното:

Видно от справка по лице в СВ- Р*, представена от ищеца, ЕТ КОНЕЦОК- КОЛЮ ЦОКЕВ е придобил право на собственост върху магазин № 12 в бл. А*на ул. П* в гр. Р* въз основа на приватизационна продажба от имуществото на Плодекс ЕООД на 15.09.2004 год. Този магазин е разделен на 5 и на 30.06. 2009 год. ЕТ КОНЕЦОК- КОЛЮ ЦОКЕВ се е снабдил с 5 констативни нотариални акта, издадени по документи за новообособените магазини с идентификатори съответно 63427.1.133.1.195, 63427.1.133.1.196, 63427.1.133.1.197,  63427.1.133.1.198 и 63427.1.133.1.199. Два от магазините с идентификатори 63427.1.133.1.198 и 63427.1.133.1.199, е продал на 30.06.2009 год. на Д*Л* Л*. Останалите три магазина са продадени на публична продан съответно на 14.11.2013 год. този с идентификатор 63427.1.133.1.195, на 11.04.2014 год. този с идентификатор  63427.1.133.1.197 и на 15.04.2014 год. този с идентификатор 63427.1.133.1.196. Тези три имота са възложени на И*Г*У*, Е*О*П* и В* П. И*.

Според вещото лице арх. П. някои имоти са записвани и отразени в Кадастъра с техните светли площи, което е натрупало грешки и се е появил допълнителен обект с идентификатор 63427.1.133.1.194, какъвто на място не съществува. В действителното разположение на обектите в бл. А*няма обект с този номер на мястото, показано в схемата от Кадастъра. В постановленията за възлагане на ЧСИ Иван Хаджииванов погрешно са записани съседните имоти. На мястото, посочено в схемата от кадастъра за обект 63427.1.133.1.194, се намира обект 63427.1.133.1.195, собственост на И* Г* У*, съгласно Постановление за възлагане на ЧСИ от 30.10.2013 год., вписан в СВ вх. Рег. 16126, № 122, т. 41, дв. вх. рег. 15814 от 14.11.2013 год.

 

Съдът, след преценка на доводите на страните и събраните в производството доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от правна страна следното:

Предявен е положителен установителен иск, по който ищецът цели да установи, че ответникът му дължи парични суми за доставена и разпределена топлинна енергия по 3 броя фактури за периода от 01.01.2017 год. до 31.03.2017 год. въз основа на издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, лихва за забава в размер на 1.38 лева и законна лихва върху главницата от 25.05.2017 год. до изплащане на задължението. Предявеният иск е процесуално допустим, тъй като е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 3266/2017 по описа на РРС, срещу която длъжникът е подал възражение в законоустановения срок за недължимост на сумите. Разгледан по същество, същият се явява неоснователен.

         При разглеждане на такъв иск, съобразно дадените указания при разпределяне на доказателствената тежест, ищецът следва да докаже, че спорното право е възникнало, а ответникът следва да доказва фактите, които го погасяват, изключват или унищожават. Предвид изложеното, съдът приема, че в конкретния случай ищецът следва да доказва своето вземане по основание и размер, което е предмет на издадената заповед за изпълнение. Ищецът в нарочна молба е уточнил, че претендира сумите от ответника в качеството му на собственик на имот с идентификатор 63427.1.133.1.194 в бл. А*по ул. П* в гр. Р*.

С разпоредбата на чл. 153, ал. 1 ЗЕ всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, която е присъединена към абонатна станция или нейно самостоятелно отклонение, са обявени за потребители на топлинна енергия и като такива са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3. Цитираната правна норма сочи, че с факта на придобиване на правото на собственост, респ. на ограниченото вещно право на ползване върху топлофициран недвижим имот, собственикът или ползвателят по силата на закона придобиват качеството на потребители на топлинна енергия, поради което от момента на придобиване на вещното право върху недвижимия имот се дължи  заплащане на цената за доставена топлинна енергия в него.  Придобиването на вещното право- на собственост или на ползване, е юридическият факт, от който за собственика или ползвателя възниква задължението да заплаща цената на доставената в имота топлинна енергия. В случая ответникът никога не е придобивал право на собственост върху имот с идентификатор 63427.1.133.1.194 по кадастралната карта на гр. Р*. Установено бе, че на мястото, посочено в кадастралната схема за обект 63427.1.133.1.194 се намира обект 63427.1.133.1.195, а негов собственик и не ответникът, а И* Г* У*. Предвид липсата на пасивна легитимация, предявеният иск е неоснователен.

Страните претендират разноски. С оглед изхода от спора, ищецът следва да заплати направените от ответника разноски в исковото производство в общ размер 511.60 лева за адвокатско възнаграждение и депозит за изготвяне на експертиза.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                               Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Р*, ТЕЦ Изток, представлявано от изпълнителния директор С*Ж* Ж*, ЕИК 117005106 иск да бъде признато за установено, че ЕТ КОНЕЦОК- КОЛЮ ЦОКЕВ, ЕИК 030136860, седалище и адрес на управление: гр. Р*, ул. В* П* № *, представляван от К* Н* Ц* му дължи сумата 70.58 лева по 3 броя фактури за периода от 01.01.2017 год. до 31.03.2017 год., представляваща неплатена цена за доставена и разпределена топлинна енергия, мораторна лихва в размер на 1.38 лева и законна лихва от  датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение- 25.05.2017 год. до окончателно изплащане на задължението, което вземане е материализирано в заповед за изпълнение № 2041/26.05.2017 год., издадена по ч.гр.д. № 3266/2017 год. по описа на РРС.

ОСЪЖДА ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД, седалище и адрес на управление: гр. Р*, ТЕЦ И*, представлявано от изпълнителния директор С* Ж* Ж*, ЕИК 117005106 да заплати на ЕТ КОНЕЦОК- КОЛЮ ЦОКЕВ, ЕИК 030136860, седалище и адрес на управление: гр. Р*, ул. В* П*№ *, представляван от К*Н* Ц* сумата 511.60 лева, представляваща разноски в исковото производство.

Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: