Р Е Ш Е Н И Е

                                                

 

гр.Русе, 19.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд, V-ти гр.състав, в публично заседание на двадесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                Председател: ТАТЯНА ИЛИЕВА

 

при секретаря Миглена Кънева, като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гр.дело 4100 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

        Производството е за делба във фазата по извършване.

С решение № 1294/02.10.2017 г. съдът е допуснал съдебна делба на недвижим имот, представляващ апартамент № 21 в гр.Русе, по бул.“Л.“62, вх.3, ет.8, състоящ се от две стаи, кухня, баня-клозет, дрешник, две антрета и два балкона, със застроена площ 67.79 кв.м., с изложение-северно и южно, при граници: на север-терен на комплекса, на изток-стълбище и ап.№ 9, от юг-ап.№ 9 и терен на комплекса и от запад-ап.№ 7, с избено помещение № 21 от 3,41 кв.м., при граници: от север-изба № 20, от изток-изба № 18, от юг-терен на комплекса и от запад-коридор, заедно с 0.696 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж с решение № 15/21.10.1969 г. на ИК на ГНС-Русе в кв.650 от 2951 кв.м., съгласно нот.акт № 29/30.11.1970 г. за собственост на жилище в ГС „Ангел Главчев“ по ул.“Ангел Гецов-Русе, т.9, н.д.№ 3922/1970 г. по описа на РН, а съгласно Схема № 15-235726/22.05.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК-Русе, имотът е с идентификатор 63427.7.160.1.77, с предназначение-жилище, апартамент, с брой нива на обекта-1, с посочена в документа площ 67.79 кв.м., с прилежащи площи-изба 21 и 0.696 % ид.части от общите части на сградата, ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-63427.7.160.1.51 и 63427.7.160.1.76, под обекта-63427.7.160.1.74, над обекта-няма, при права: ¾ ид.части за К.Й.А. и ¼ ид.части за М.К.А.. 

        Ищецът е направил искане за възлагане в дял на жилищния имот на основание чл.349 от ГПК.

        Ответникът, чрез процесуалния си представител, не възразява срещу направеното искане.

        ПО ИСКАНЕТО ЗА ПОСТАВЯНЕ В ДЯЛ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ.

        Искът е с правна квалификация чл.349, ал.2 от ГПК.

        По делото е изслушано и прието заключението на съдебно-техническа експертиза, установяваща, че пазарната стойност на процесния недвижим имот към настоящия момент е 62 013 лв., като частта на ищеца е в размер на 46 509.75 лв., а тази на ответника – 15 503.25 лв., както и че процесният имот е реално неподеляем на два самостоятелни дяла.

Съдът, като съобразява вида на недвижимия имот, местоположението му в населеното място, инфраструктурата и комуникациите, намира, че посочената пазарна цена съответства на пазара на недвижими имоти към момента, както и че същата е действителната стойност на имота съобразно разпоредбата на чл.349, ал.4 от ГПК.

        При така установените фактически положения, съдът намира, че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.349, ал.2 от ГПК, тъй като имотът е неподеляем, за ищеца е бил и СИО преди прекратяване на брака му със смъртта на неговата съпруга и наследодателка на страните в.д.а.. Няма спор, че при откриване на наследството К.А. е живял в това жилище. Същият представя декларация, от която е видно, че не притежава друг жилищен имот и в съответствие с упоменатата разпоредба, своевременно е направил искането да му бъде поставен в дял процесният апартамент.

Предвид основателността на претенцията за възлагане, ищецът, получавайки делбения апартамент в свой дял, следва да заплати на ответника за уравнение паричната сума, съобразно заключението на вещото лице, при условията на чл.349, ал.5 от ГПК – в 6-месечен срок от влизане в сила на решението за възлагане, ведно със законната лихва.

        В тежест на всеки от съделителите е държавната такса по делото – 4 % върху стойността на дела им, която възлиза на 1860.39 лв. за ищеца и 620.13 лв. за ответника. В тежест на ищеца е местния данък по сметка на Община Русе върху получавания от нея уголемен дял от недвижимия имот – 341.07 лв.

        Мотивиран така, съдът

 

Р       Е        Ш         И     :

 

        ПОСТАВЯ В ДЯЛ на основание чл.349, ал.2 ГПК на К.Й.А., с ЕГН **********,***, следния недвижим имот: АПАРТАМЕНТ № 21 в гр.Русе, по бул.“Л.“62, вх.3, ет.8, състоящ се от две стаи, кухня, баня-клозет, дрешник, две антрета и два балкона, със застроена площ 67.79 кв.м., с изложение-северно и южно, при граници: на север-терен на комплекса, на изток-стълбище и ап.№ 9, от юг-ап.№ 9 и терен на комплекса и от запад-ап.№ 7, с избено помещение № 21 от 3,41 кв.м., при граници: от север-изба № 20, от изток-изба № 18, от юг-терен на комплекса и от запад-коридор, заедно с 0.696 % ид.части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж с решение № 15/21.10.1969 г. на ИК на ГНС-Русе в кв.650 от 2951 кв.м., съгласно нот.акт № 29/30.11.1970 г. за собственост на жилище в ГС „Ангел Главчев“ по ул.“Ангел Гецов-Русе, т.9, н.д.№ 3922/1970 г. по описа на РН, а съгласно Схема № 15-235726/22.05.2017 г. на самостоятелен обект в сграда, издадена от СГКК-Русе, имотът е с идентификатор 63427.7.160.1.77, с предназначение-жилище, апартамент, с брой нива на обекта-1, с посочена в документа площ 67.79 кв.м., с прилежащи площи-изба 21 и 0.696 % ид.части от общите части на сградата, ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-63427.7.160.1.51 и 63427.7.160.1.76, под обекта-63427.7.160.1.74, над обекта-няма, с пазарна стойност 62 013 лв.

        ОСЪЖДА К.Й.А., ЕГН **********,***, да заплати на М.К.А., ЕГН **********,***, сумата 15 503.25 лв. за уравнение на дяловете в шестмесечен срок, ведно със законната лихва, считано от влизане на решението в сила.

При неплащане в посочения срок на присъдената сума за уравнение на дела, решението по възлагане се обезсилва по право.

        ОСЪЖДА К.Й.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметката на РРС сумата от 1860.39 лв. държавна такса и по сметката на Община Русе сумата 341.07 лв. местен данък.

        ОСЪЖДА М.К.А., ЕГН **********,***, да заплати по сметката на РРС сумата от 620.13 лв. държавна такса.

        РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Окръжен съд Русе в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                               

       

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: