РЕШЕНИЕ

гр. Русе, 7.06.2017г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, III гр. състав, в публично заседание на девети май през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                             Съдия: МАЙЯ ЙОНЧЕВА

 

при секретаря           ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА                                         и в присъствието на

прокурора                                                                   като разгледа докладваното от съдията гр. дело №3443 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

         Исковете са с правно основание по чл.50 във вр. с чл.45 ЗЗД и по чл.109 ЗС.

         Ищецът ЕТ “Иванка Саркисян”, представляван от И А С, в исковата молба, допълнена с молба вх. №39366/10.10.2016г., чрез процесуалния си представител твърди, че е собственик на недвижим имот, находящ се на партерен етаж в жилищно-търговска сграда в гр. Русе, ул. “Неофит Рилски” №48 със застроена площ 20.46 кв.м, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията гр. Русе с вх. рег. №4270/9.05.2002г., акт №157, том VІІІ, дело №1933/2002г., парт. кн. стр. 287, 288, Разрешение за строеж №704/4.12.2002г. на Гл. архитект на Община Русе за промяна предназначението на имота и Разрешение за ползване №17/24.01.2003г., издадено от ДНСК. В имота упражнява професията си на фризьор от 2003г. Фризьорският салон се намира непосредствено под открита тераса към апартамента, в който живее ответникът и който е придобил съгласно нотариален акт за прехвърляне право на строеж от 23.04.2003г. и нотариален акт за поправка на нотариален акт от 20.12.2013г. Апартаментът на ответника - №А-1 и две тераси към него се намира на втория етаж в сградата по ул. “Неофит Рилски” №48 в гр. Русе. През 2004 - 2005 г. след ремонт ответникът се нанесъл в апартамента, като на мястото на изпълнените от строителя на сградата цветарници на западната тераса поставил голямо количество пръст, засадил декоративни дръвчета, направил затревяване и монтирал водосточна тръба над частичен покрив на терасата. През 2014г. ответникът извършил голям ремонт в апартамента си, като обновил и западната си тераса. След ремонта по тавана на фризьорския салон се появил теч, като водата се оттичала по трегер над витрината и колоната над витрината, които в момента са подкожушени със следи от карбонатни соли. Стените и таванът също са мокри. Нееднократно цялото й помещение е било наводнявано от ответника. В резултат на незаинтересоваността и бездействието на ответника в помещението й има значителни щети: намокрени и набъбнали силикатни мазилки по част от стена и колона, както и намокрени таван и стени в санитарното помещение, боядисани с латексова боя над фаянсова облицовка. Сигнализирала Община Русе, за да извърши проверка на строителството върху терасата, прилежаща към апартамента, собственост на ответника, при която било констатирано наличие на течове, не само във фризьорския й салон, но и в съседното помещение - аптека. Във връзка с проверката в апартамента на ответника и направените констатации е представено становище от арх. Цв. Русинов, в качеството му на проектант и упражняващ авторски надзор по време на строителството, според което строителят е предал сградата на собствениците с изпълнени цветарници. Твърди, че ремонтните дейности, извършени от ответника през 2004 - 2005 г. и направените летни градини са провокирали съществуващия теч и настъпилите щети, обстоятелства, които не са отчетени от общинската администрация. Счита, че между осъществените ремонтни дейности и нанесените вреди на имота му съществува причинно-следствена връзка. Направил предложение на ответника за доброволно уреждане на отношенията, което той отказал. Необходимите средства за отстраняване на нанесените му вреди включват  очукване на мазилка, измиване на стена, шприцоване на стена, изкърпване мазилка по стена и колона, шпакловане на стена, стъргане на таван трегер, измиване таван, шпакловане таван, грундиране с латекс, измиване стени в салон, направа нова силикатна мазилка фина, латексово боядисване тавани и стени, почистване витрина от силикатни следи или общо на стойност 882.62 лв, плюс 10 % печалба - 88.26 лв и плюс 20 % ДДС - 182.18 лв, всичко на стойност 1093.06 лв или 1100 лв кръгло. Моли съдът да осъди ответника да му заплати сумата 1100 лв обезщетение за имуществени вреди от виновно противоправно поведение на ответника, заедно със законната лихва върху сумата от предявяване на иска. Моли още съдът да го осъди да приведе в изправност стопанисвания от него имот, за да се прекрати проникването на вода в притежаваното от него помещение - фризьорски салон на ул. “Неофит Рилски” №48 в гр. Русе. Претендира за разноските по делото.

         С втора писмена молба-уточнение вх. №13060/30.03.2017г. ищецът е формулирал петитума на иска по чл.109 ЗС така: моли съдът да осъди ответника да приведе в изправност западната тераса, на която се излиза от детската стая и спалнята на апартамента му №1, ет.2, вх.1 по ул. “Неофит Рилски” №48 в гр. Русе, като премахне намиращите се там растителност и пръст на озеленяването и да ремонтира частта от терасата, на която е разположено озеленяването (вж. протокола от съдебното заседание на 27.04.2017г.).  

         Ответникът В.Г.И. оспорва исковете по основание и размер. Възразява срещу твърдението на ищеца, че ремонтът на собствения му апартамент през 2014г. е причина за наличието на влага във фризьорския салон. По повод влага и наводняване от терасите в неговия апартамент извършил основен ремонт на помещението, граничещо с терасата и разположено над фризьорския салон и оттогава няма наводняване, нито влага, нито конденз, които да са причинили проникване на вода в обекта на ищеца. Възразява, че не е налице причинна връзка между описаните течове във фризьорския салон на ищеца и ремонта на собствения му апартамент. Цветарниците на първия етаж, с които граничат терасите му, са обща част и за тяхната поддръжка и ремонт отговаря и ищецът. Възразява още, че липсата на допълнителна изолация на преминаващата през фризьорския салон водосточна тръба и липсата на достатъчна вентилация на това помещение са допринесли за наличието на влага. Оспорва размера на претендираните вреди, размерът на които не е ясно как е образуван. Възразява, че ищецът е допринесъл за настъпването им поради съпричиняване.

         В съдебно заседание на 13.10.2016г. процесуалният представител на ответника поддържа изразеното в отговора на исковата молба оспорване на исковете по основание и размер. Претендира присъждане на разноски.

         По делото са представени писмени доказателства, назначена е техническа експертиза, разпитани са свидетели.

         За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

         Установено е, че ищецът  е собственик на недвижим имот, находящ се на партерен етаж в жилищно-търговска сграда в гр. Русе, ул. “Неофит Рилски” №48, със застроена площ 20.46 кв.м,, при граници: запад - паркинг на бл. “Неофит Рилски”, север - магазин №1, изток - ресторант, юг - гараж №9, заедно с 0.875 % ид.ч. от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху терена (нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №85, том ІІІ, рег. №4268, дело №335/2002г. на русенския нотариус Р П, вписан в СВ гр. Русе с вх. рег. №4270/9.05.2002г., акт №157, том VІІІ, дело №1933/2002г., парт. кн. стр. 287, 288, Разрешение за строеж №704/4.12.2002г. на гл. архитект на Община Русе за промяна предназначението на имота (от гараж на фризьорски салон) и Разрешение за ползване №17/24.01.2003г., издадено от РДНСК - Русе).

Видно от нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №167/23.04.2003г., том ІІІ, рег. №4248, дело №406/2003г., нотариален акт за поправка на нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж №58/20.12.2013г., том ІІ, рег. №12435, дело №802/2013г., двата на русенския нотариус Р П и нотариален акт за собственост на недвижим имот №177/24.04.2017г., том І, рег. №2237, дело №141/2017г. на русенския нотариус А А, ответникът притежава в режим на СИО с Д К И апартамент №А-1 на втория етаж на жилищна сграда с магазини и заведение за обществена хранене по ул. “Неофит Рилски” №48, гр. Русе, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, две тераси с площ 37.95 кв.м., при граници: на изток стълбище, на север ул. “Неофит Рилски”, на юг ап. №А-2, на запад - покривно озеленяване, съобразно одобрен инвестиционен проект от 24.02.2014г. за пристройка към ап. №А-1 и паркинг, с прилежащо избено помещение №1 с площ 7.42 кв.м., при граници: на север ул. “Неофит Рилски”, на изток изба №2, на юг коридор, на запад паркинг, заедно с 5.308 % ид. ч. от общите части на сградата и от правото на собственост върху УПИ ІV-3720 в кв.380 по плана за регулация на гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.165.1.3, адрес на имота гр. Русе, кв. Възраждане, ул. “Неофит Рилски” №48, вход 1, етаж 1, ап. А-1, намиращ се в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 63427.1.165, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ 122.91 кв.м., прилежащи части: изба 1, тераса - 37.95 кв.м. и 5.308 % ид. ч. от общите части на сградата, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 63427.1.165.1.2, под обекта 63427.1.165.1.19, 63427.1.165.1.18, 63427.1.165.1.21, 63427.1.165.1.22, над обекта 63427.1.165.1.6, заедно с 6.678 % ид. ч. от ПИ с идентификатор 63427.1.165.

          По делото няма спор, че след промяна предназначението на имота му от гараж във фризьорски салон - от 2003г. ищецът упражнява в него професията си на фризьор, както и че същият се намира под открита тераса към апартамента, собственост на ответника. От заключението на техническата експертиза, потвърдено и допълнено устно от вещото лице инж. А.С.М. в съдебно заседание на 9.03.2017г., се установява, че на същата са изградени открити терасовидни градини (цветарници) с две височини: първата е с около 35 см пръст, а във втората пръста е по-високо и стига ниво почти над парапета. Същите са озеленени, има и насаждения с декоративни храсти (л.51-53). Според заключението, около 7 кв.м. от покривното озеленяване попада над фризьорския салон на ищеца.

         Свидетелят М Н Г, дългогодишен клиент на ищеца, установява, че от 2003г., от когато ищецът работи в салона до 2014г. в него не е имало течове и ищецът не е имал такива оплаквания. След 2014г., когато ответникът направил ”огромен“ ремонт в жилището си, във фризьорския салон се появила влага, както и течове по трегера от вътрешната страна на салона, в тоалетната. Свидетелят забелязал наличие на влага по тавана на помещението и стичаща се вода по стъклото на витрината. Заявява още, че по времето, когато ответникът се нанасял в апартамента си, негови работници качвали пръст и строителни материали над фризьорския салон.

          Свидетелката С.П.К., съседка, заявява, че ”държи” аптеката на ул. “Неофит Рилски” №48 - от салона на ищеца я дели една стена, а ответникът е над нея. През 2006г. видяла самосвали с пръст, която качвали на терасата, …която е над мен, собственост на ответника. През 2014г. той отново правил ремонт на апартамента си и оттогава се появили големи течове, също и в аптеката. Ищецът я повикал и й показал течовете в салона: вода се стичала по стъклата, капела и отгоре, трегерът целият бил във влага.

          Свидетелят С.Й.С., председател на УС на Етажната собственост на блок “Неофит Рилски”, установява, че озеленяването на външната част на терасата на ответника съществува, откакто етажните собственици били въведени в жилищата си, но не знае кой го е направил. Не е влизал в апартамента на ответника, не се е качвал на терасата му, виждал озеленяването само от улицата и че до това озеленяване няма друг достъп, освен от неговия апартамент. Заявява, че ЕС не поддържа озеленените площи на блока.

         Свидетелят Е.Н.П., приятел на ответника, установява, че през лятото на 2014г. ответникът предприел ремонт на апартамента си, тъй като нивото на процесната тераса било малко по-високо от това на жилището, което създавало проблеми - поява на мухъл и влага в жилищните помещения. След успешно извършените ремонтни дейности, описани подробно от свидетеля, влагата в жилището му била отстранена. Увеличила се площта на апартамента на ответника, като били намалени откритите площи на терасата. Заявява, че при ремонта …цветарниците не са бутани.

         Свидетелят П.П.Д., съсед, установява, че от нанасянето му през 2005г. в жилище в сградата на ул. ”Неофит Рилски” №48 до момента не е забелязал разлика в местоположението и състоянието на покривното озеленяване на етажа на ответника. През 2014г. ответникът ремонтирал процесната тераса, която станала жилищна площ. Относно озеленяването, което е над фризьорския салон на ищеца, не знае как става напояването му, но е чувал да се говори за капково напояване. Към същата тераса с озеленяването над фризьорския салон няма друг достъп, освен от апартамента на ответника. Заявява, че е посещавал много пъти фризьорския салон и е виждал, че точно по стъклото му има най-много наводняване, което през първите години го е нямало. Заявява, че не знае кога точно се е появило наводняването, знае само, че го е имало.

         От приетото и неоспорено от страните писмено и устно заключение на техническата експертиза се установява, че по трегера над витрината и по колоната вляво от входа на фризьорския салон има силно изразени видими нарушения на мазилката и на боядисването. По тавана се наблюдават петна от плесен, мухъл и соли. По витрината има следи от течове. Според вещото лице посочените увреждания може да са от проникваща вода от терасата на ответника, която е над имота на ищеца, в резултат на не добре изпълнена хидроизолация. В устното си заключение допълва, че наводнение във фризьорския салон не е имало, но следите, които видяла, …са явно от теч. В санитарния възел няма течове, а овлажняването около водосточната тръба е от конденз.

Вещото лице посочва, че необходимите строително-монтажни работи за отстраняване уврежданията във фризьорския салон, без извършване на такива в санитарния възел, който “не е засегнат“ са: очукване мазилка по колони - 6.76 лв, измиване стена - 1.75 лв, шприцоване стена - 6.01 лв, изкърпване мазилка по стена и колона - 17.19 лв, шпакловка по стена - 13.26 лв, стъргане таван трегер - 2.48 лв, измиване стени в салон - 43.29 лв, почистване витрина от силикатни следи - 51 лв (т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 и 13). Предвидената в т.11 направа на нова силикатна мазилка фина при ремонт е предвидена за цялото помещение, вкл. и за санитарния възел от 14 кв.м.

При така установеното съдът намира, че искът по чл.50 ЗЗД е частично основателен.

Предпоставките за предявяването му са наличие на причинени имуществени вреди, вредите да са произлезли от вещ (движима или недвижима), вещта да е собственост на лицето, от което се търси отговорност, бездействие от страна на собственика и причинна връзка между бездействието и настъпването на вредите, които трябва да са пряка и непосредствена последица от това, че собственикът не е предотвратил възможността неговата вещ да причини вредите.

В случая тези предпоставки са налице. По делото е установено от свидетелските показания и заключението на експертизата, че щетите в обекта на ищеца са произлезли от проникваща вода от терасата на ответника, вследствие нарушаване хидроизолацията на терасовидните градини от кореновата система на растенията или лошото й изпълнение и че ответникът е този, на когото принадлежи собствеността върху вещта (”Квадратурата на апартамента на ответника, заедно с терасите, отговаря на закупеното по време на сделката.” - вж. устното заключение на вещото лице, отразено в протокола от 9.03.2017г.).

От заключението на техническата експертиза се установява, че от средствата, необходими за отстраняване на уврежданията в салона на ищеца, следва да се изключат тези, отнасящи се за санитарния възел, тъй като няма данни за настъпили там увреждания, предизвикани от проникваща вода от терасата на ответника. В т. см. предвидените средства по т.11 следва да се намалят със сумата 224.56 лв (14 кв.м. х 16.04 лв), при което общо предвидената сума - 882.62 лв следва да се намали със сумата 311.96 лв (1.87 + 14.14 + 4.05 + 67.34 + 224.56) или остават общо 570.66 лв. Върху същата следва да се прибавят, съгласно заключението, 10 % печалба (57.07 лв) и 20 % ДДС (114.13 лв), в резултат на което средствата за извършване на необходимите строително монтажни работи за репариране на уврежданията в имота на ищеца възлизат общо на сумата 741.86 лв или на 742 лв кръгло. До този размер искът е основателен и следва да бъде уважен със законната лихва от предявяването му - 10.06.2016г., а за разликата до 1100 лв искът следва да се отхвърли.

Възражението на ответника за съпричиняване на вредоносните последици от ищеца е неоснователно. Липсата на изградена вентилация във фризьрския салон не може да се вмени във вина на ищеца, след като в Проекта за промяна предназначението на части от първия етап на жилищна сграда с магазини и заведение за обществено хранене: два магазина за промишлени стоки в кафе- аперитив, два гаража в магазин за промишлени стоки и фризьорски салон, магазин за промишлени стоки в аптека и магазин за промишлени стоки в магазин за хранителни стоки и в част ОВ проект, не е предвидена вентилация на помещението. Освен това в случая става дума за наличие на следи от теч и за провокирани от него увреждания, както вече се посочи, а не за овлажняване на помещението.

Неоснователно е и възражението за намаляване размера на обезщетението с ½, тъй като имотът на ответника е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, която до прекратяването й по предвидените в закона начини, е бездялова.

По иска с правно основание в чл.109 ЗС.

Предявеният иск от ищеца е осъдителен негаторен иск за преустановяване неоснователно въздействие върху собствения му имот от ответника, който да бъде осъден да приведе в изправност западната тераса, на която се излиза от детската стая и спалнята на апартамента му №1, ет.2, вх.1 по ул. “Неофит Рилски” №48 в гр. Русе, като премахне намиращите се там растителност и пръст на озеленяването и да ремонтира частта от терасата, на която е разположено озеленяването. За да се уважи този иск ищецът трябва да докаже, освен че притежава правото на собственост върху имота, но и че ответникът, без да има основание за това, е извършил действия, с които е предизвикал създаването на такова състояние в този имот, с което му пречи да упражнява спокойно и пълноценно правото си на собственост. От данните по делото е видно, че ищецът не е доказал второто обстоятелство.

Установено е от фактическа страна, че строителят е предал сградата на ул. “Неофит Рилски” №48 на собствениците с изпълнени цветарници, “…като описаните градини са предвидени по градоустройствени съображения в първоначалния архитектурен проект, а натоварването на конструкцията е предвидено в конструктивния проект.“ - вж. приложеното на л.19 писмо от Община Русе). Свидетелите С.С. и П.Д. на свой ред установяват, че терасовидните градини (цветарници) са съществували към момента на нанасянето на съсобствениците в сградата. Липсват данни по делото ответникът да е оказал неоснователно въздействие и вредно отражение над обекта на ищеца. От заключението на експертизата е установено, че щетите в имота на ищеца не са от извършения през 2014г. ремонт от ответника, при който стените на покривното озеленяване не са засегнати. Ремонтираната част от терасата се намира в задната част на фризьорския салон, откъдето няма течове.

При това положение съдът приема, че не са налице предпоставките по чл.109 ЗС за уважаване на предявения иск и ищецът не може да защити правото си на собственост по този ред. Искът следва да бъде отхвърлен. В т.см. е даденото тълкуване на закона в Тълк. решение №31/1984г. по гр. д. №10/1984г., ВС, ОСГК.

Съгласно чл.78, ал.1 ГПК, ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски в размер на 208 лв, съобразно частично уважения (2/3) иск по чл.50 ЗЗД и изцяло отхвърления иск по чл.109 ЗС.

Съгласно чл.78, ал.3 ГПК, ищецът следва да заплати на ответника направените от него разноски в размер на 576 лв, съобразно частично отхвърления (1/3) иск по чл.50 ЗЗД и изцяло отхвърления иск по чл.109 ЗС.

По изложените съображения съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА В.Г.И. ***, ЕГН ********** да заплати на ЕТ “Иванка Саркисян”, ЕИК 117507468, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. “Капитан Маринов” №2, бл. “МНО-1”, вх.Г, ет.5, представляван от И А С, сумата 742 лв обезщетение за имуществени вреди, заедно със законната лихва, считано от 10.06.2016г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ същия иск за разликата до предявения размер от 1100 лв обезщетение.

ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ “Иванка Саркисян”, ЕИК 117507468, със седалище и адрес на управление в гр. Русе, ул. “Капитан Маринов” №2, бл. “МНО-1”, вх.Г, ет.5, представляван от И А С, срещу В.Г.И. ***, ЕГН **********, иск с правно основание по чл.109 ЗС да приведе в изправност западната тераса, на която се излиза от детската стая и спалнята на апартамента му №1, ет.2, вх.1 по ул. “Неофит Рилски” №48 в гр. Русе, като премахне намиращите се там растителност и пръст на озеленяването и да ремонтира частта от терасата, на която е разположено озеленяването.

ОСЪЖДА В.Г.И. да заплати на ЕТ “Иванка Саркисян”, ЕИК 117507468, представляван от И А С сумата 208 лв разноски по делото.

ОСЪЖДА ЕТ “Иванка Саркисян”, ЕИК 117507468, представляван от И А С да заплати на В.Г.И. сумата 576 лв разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                       Съдия: