Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1816

 

гр.Русе, 15.12.2017год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, десети граждански състав, в публичното съдебно заседание на 15-ти ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИН ЙОРДАНОВ

 

при секретаря Ширин Сефер, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 2858 по описа за 2017год., за да се произнесе, съобрази следното:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК от Х.М.С. против ЕНЕРГО- ПРО ПРОДАЖБИ АД. Ищецът твърди, че е клиент на ответното дружество. На 20.01.2017 год. служители на ЕНЕРГО- ПРО МРЕЖИ АД извършили проверка на СТИ, което отчита потребената от него електроенергия. Впоследствие, на 24.03.2017 г., получил издадена от ответника фактура за служебно начислена ел. енергия на стойност 2 547,42 лв. за периода от 21.01.2016  г. до 20.01.2017 г. Било посочено, че е била извършена техническа проверка и съставен констативен протокол, какъвто той не бил получавал. Счита, че липсва нормативно основание за служебното начисляване на ел. енергия от ответника, защото Правилата за измерване на количеството ел. енергия /ПИКЕЕ/ били отменени от ВАС с изключение на разпоредбите на чл.48 – чл.51. Освен това нямал достъп до електромера/СТИ/ и не бил извършвал никакви виновни действия, които да водят до неточно отчитане и не бил присъствал при проверката на служителите на ответника. Счита, че не е потребил неотчетено количество ел. енергия от 17 597 квтч. Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че не му дължи служебно начислена ел. енергия на стойност 2 547,42 лв. за периода от 21.01.2016  г. до 20.01.2017 г. Претендира за присъждане на разноските по делото.

Ответникът оспорва предявения иск. Твърди, че при извършената метрологична експертиза от БИМ е констатирано, че през СТИ е преминала енергия на тарифа 3- 017597кВТч, която не е визуализирана на дисплея, че електромерът съответства на метрологични характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на електрическа енергия, но поради извършена външна намеса не е отчетена енергия в посоченото количество. Въз основа на този протокол е начислено оспорваното допълнително общо количество енергия.

 

Съдът, след като прецени събраните в процеса доказателства и въз основа на своето вътрешно убеждение, прие за установено от фактическа страна следното:

По делото не се спори, че ищецът е клиент на ответното дружество, като имотът му е присъединен към електрическата мрежа, регулирана от ответника, с клиентски № 1700016128, абонатен № 0102810073, с адрес: гр.Русе, бл.Афродита, вх.Д, ет.8, ап.14 със СТИ с фабричен № 1115 0314 0071 4787, като страните имат сключен договор за продажба и съответно за доставка на електрическа енергия при общи условия.

С Решение № 798/20.01.2017 год. на ВАС са отменени ОУ за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО- ПРО ПРОДАЖБИ АД, одобрени с решение ОУ- 06/21.07.2014 год. на ДКЕВР.

С Решение № 595/17.01.2017 год. са отменени ОУ за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО- ПРО МРЕЖИ АД, одобрени с решение ОУ- 05/21.07.2014 год. на ДКЕВР.

С Решение № 1500 от 6.02.2017 год. на ВАС поадм. д. № 2385/2016 год., 5-членен състав са отменени Правила за измерване на количеството електрическа енергия, с изключение на чл. 48, чл.49, чл.50 и чл.51 от този акт. С изключение на разпоредбите на чл. 48 – 51, ПИКЕЕ са отменени в останалата част поради съществено нарушение на процедура по тяхното приемане. Решението е обнародвано с ДВ бр.15/14.02.2017 год.

На 20.01.2017 год. служители на ЕНЕРГО- ПРО МРЕЖИ АД са извършили проверка на СТИ с фабричен № 1115 0314 0071 4787, отчитащо потребената в имота на ищеца електроенергия. За извършената проверка е съставен протокол № 1701121/20.01.2017 год., като е демонтирано СТИ и на негово място монтирано друго. При извършването на проверката не е открит собственика на имота и протокола е съставен в присъствието на двама свидетели, които са го подписали. При извършена впоследствие извънсъдебно метрологична експертиза от БИМ е констатирано, че при софтуерно четене е установена външна намеса в тарифната схема на електромера; установено е наличие на преминала енергия на тарифа 15.8.3 – 017597 квтч, която не е визуализирана на дисплея; електромерът съответства на метрологичните характеристики и отговаря на изискванията за точност при измерването на електрическата енергия; електромерът не съответства на техническите характеристики. За резултатите от експертизата е съставен констативен протокол № 218/10.03.2017 год. Въз основа на резултатите от тази експертиза ответникът е извършил корекция на сметката на ищеца на основание чл.50 от ПИКЕЕ за периода от 21.01.2016 год. до 20.01.2017 год., разпределена за подпериоди, общо за сумата 2 547,42 лева с ДДС. За тази парична сума е издадена фактура № 025258601/20.03.2017 год.

От заключението на приетата по делото съдебно- техническа експертиза се установява, че процесното СТИ е електромер с идентификационен № 1115 0314 0071 4787, който е статичен, еднофазен, за активна енергия, клас на точност 1 и се използва за измерване на консумираната електрическа енергия в мрежи с ниско напрежение, захранващи битови абонати. Регистрите на електромера са: 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4 и 1.8.0. В тях се записва следната информация: регистър 1- активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 1 тарифа, квтч. По нея се отчита активната електрическа енергия, консумирана по нощната тарифна зона; регистър 2- активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 2 тарифа, квтч. По нея се отчита активната електрическа енергия, консумирана по дневната тарифна зона; регистър 3- активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 3 тарифа, квтч. Тарифите за заплащане  на консумирана електрическа енергия от битовите абонати са две- нощна и дневна. Тъй като абонатът е битов, трета тарифа не се използва; регистър 4- активна енергия в права посока (черпена от мрежата) по 4 тарифа, квтч. По посочената по- горе причина, при битовите абонати четвърта тарифа също не се използва;регистър 0- активна енергия в права посока (черпена от мрежата), консумирана по определени тарифи, квтч. Нарича се още Тотал регистър. В него се записва сумата от енергиите по първа и втора тарифни зони.

Общото количество електроенергия, отчетено през периода от 21.01.2016 год. до 20.01.2017 год. е 647квтч- нощна Т1 и 3427квтч- дневна Т2, като вещото лице го е дало подробно в два подпериода. Налице е неотчетена електрическа енергия от 17597квтч, регистрирана от тарифния регистър 1.8.3 на тарифа Т3. Тази енергия не е заплащана. Отчетените са заплатени от ищеца.  Тази енергия, отнесена за едногодишен период, е разпределена пропорционално на броя дни през двата подпериода, съгласно действалите цени. Отчетената енергия от общо 4074квтч е фактурирана, като показанията на електромера са били снемани визуално от отчетниците по дисплея на електромера в момента на отчитането. Техният отчет не се отразява в регистрите. Няма данни за наличие на механични дефекти на кутията, клемите и клемния блок и за компрометиране на пломбите на електромера, от което следва извод, че не се касае за нарушаване работоспособността на СТИ, а за умишлено действие- препрограмиране на електромера, което е довело до невъзможност да се отчете цялата консумирана електроенергия от абоната.

При условие, че през процесното СТИ е преминала енергия, която не е визуализирана, съответно неотчетена, то не съответства на техническите характеристики, както е отбелязано в протокола на БИМ. Следователно е била нарушена функционалността на СТИ. За процесния период от  е начислена неотчетена електрическа енергия от 17597квтчна стойност 2 547,42 лв. лева с ДДС. Тя е регистрирана в регистър 1.8.3 /тарифа 3/ на електромера и е разпределена в 2 подпериода с различна цена на електрическата енергия – пропорционално на броя дни през съответния подпериод. Няма информация за точния момент на настъпване на еветуалната софтуерна намеса, но вещото лице конкретизира, че количеството 17 597квтч е реално потребено от абоната, както и че е реално измерено и отчетено от СТИ, само че в регистър 1.8.3, който не се визуализира на дисплея на електромера и не е бил отчитан от инкасаторите при ежемесечното отчитане. СТИ е работело в параметрите на съответния клас на точност, но поради тази неправомерна намеса част от доставената енергия е изписвана в регистър, който не се визуализира и така отклоненото количество не е било своевременно отчетено и дължимата за него цена не е била фактурирана ежемесечно.

Свидетелят Д.Ю. установи обстоятелствата, при която е била извършена проверката на 20.01.2017 год. с негово участие, както и какво са констатирали при отчитането на потребената електроенергия и кое е наложило подмяната на електромера.

Съдът, след преценка на доводите на страните и събраните в производството доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от правна страна следното:

Предявеният иск е с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК. Условия за надлежното му упражняване е наличието на извънсъдебен спор между страните за дължимостта на процесните суми, без да е необходимо по отношение на същите да е инициирано принудително събиране. В настоящия случай интересът на ищеца произтича от качеството му на потребител и обвързан с Общите условия на ответника, регламентиращи възможност за едностранното коригиране на сметката за потребена електроенергия в имота му. По изложените съображения предявеният отрицателен установителен иск е процесуално допустим и съдът дължи произнасяне по същество на спора.

Периодът, за който е извършена едностранната корекция на сметката на ищцата е след измененията на чл. 98а от Закона за енергетиката (ДВ, бр.54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г.) и след приемане на Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013 г. (обн. ДВ, бр.98/12.11.2013 г., в сила от 16.11.2013 г.).

Съгласно решение № 111/17.07.2015 г. по т. д. № 1650/2014 г., ВКС, I отделение, с изменението на Закона за енергетиката /ДВ, бр. 54/2012 г./ съществува законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно отчитане на потребената ел. енергия, ако е изпълнил задължението си: 1/ по чл. 98а, ал. 2, т. 6 и2/по чл.83, ал. 1,т. 6 ЗЕ за предвиждане в общите условия на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка и на правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, вкл. за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена ел. енергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената ел. енергия. С изменението на ЗЕ /ДВ, бр. 54/2012 г./ е изрично предвидена възможността за провеждане корекционна процедура.

“Корекцията” има отношение към измерването на ел. енергията и е специфичен способ за допълнително установяване и измерване на доставено количество ел. енергия. Спецификата на допълнителното измерване и коригиране на доставената ел. енергия се налага от спецификата на “вещта” , която се продава - ел. енергия.

Извършената едностранна корекция от страна на ответника в конкретния случай се основава на разпоредбите на чл. 98а, ал. 2, т. 6 и чл. 104а, ал. 2, т. 5 ЗЕ във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ, чл. 47 - 51 Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), приети с решение на ДКЕВР от 14.10.2013 г. (в сила от 16.11.2013 г.).

С Решение № 1500 от 6.02.2017 г. на ВАС по адм. д. № 2385/2016 г., 5-членен състав са отменени Правила за измерване на количеството електрическа енергия, с изключение на чл. 48, чл. 49, чл. 50 и чл. 51 от този акт. С изключение на разпоредбите на чл. 48 - 51, ПИКЕЕ са отменени в останалата част поради съществено нарушение на процедура по тяхното приемане. Решението е обнародвано с ДВ бр. 15/14.02.2017 г. Съгласно чл. 195, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизане в сила на съдебното решение, т. е. занапред. В ТР № 2/27.06.2016 г. на ВАС е разяснено, че съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконов нормативен акт, няма обратно действие. За периода от приемане на подзаконовия нормативен акт до неговата отмяна актът се счита за законосъобразен и поражда валидни правни последици. Съгласно чл. 195, ал. 2 от АПК правните последици от акта се уреждат от компетентния орган /в случая КЕВР/ в срок до три месеца от влизане в сила на съдебното решение. В тълкувателния акт е посочено, че предметното съдържание на понятието "правни последици" по смисъла на чл. 195, ал. 2 АПК включва преценка за правата, придобити, изменени или погасени въз основа на отметения акт. Към настоящия момент КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ. Поради това и с оглед действието занапред на решението на Петчленния състав на ВАС относно извършената на 20.01.2017 год. проверка на средството за търговско измерване ПИКЕЕ /обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г./ съставляват приложим материален закон. Относно разграничението на действието на отменен подзаконов нормативен акт и отменен индивидуален административен акт и тълкуването на чл. 195 АПК виж решение № 212/23.12.2015 г. по т.д. № 2956/2014 г. на ВКС, І т. о., решение № 104/27.06.2016 г. по т. д. № 1610/2015 г. на II т. о. на ВКС, решение № 28/28.04.2016 г. по т. д. № 353/2013 г. на на II т. о. на ВКС, решение № 7/26.04.2016 г. по т. д. № 3196/2014 г. на на II т. о. на ВКС, решение № 157/11.01.2016 г. по т. д. № 3018/2014 г. на II т. о. на ВКС, решение № 1326/16.08.2016 г. по т. д. № 1592/2015 г. на I т. о. на ВКС и др.

Ефектът на решението на административния съд е преустановяване занапред действието на отменените правни норми поради отричане на юридическата им сила. В конкретния случай, към момента на съставяне на констативния протокол и предложението за корекция, ПИКЕЕ, в частта относно процедурата по чл. 47 са действали, а към настоящия момент приложение относно изчислението намират чл. 48 - 51 от ПИКЕЕ, като ВАС в мотивите си приема, че същите не са нищожни, поради което намират приложение до момента, в който същите не бъдат отменени (чл. 195, ал. 1 от АПК). Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗНА, ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт. Настоящият състав счита, че не е налице противоречие между разпоредби на подзаконовия нормативен акт (ПИКЕЕ) и такива на нормативен акт от по-висока степен (ЗЕ), обосноваващо прилагане на цитираните текстове от ЗНА. В рамките на проверката по чл. 15, ал. 3 ЗНА, ПИКЕЕ са приети в изпълнение и в рамките на законовата делегация по чл. 83, ал.1, т.6 от ЗЕ от компетентния държавен орган по чл. 83, ал. 2 от ЗЕ.

В ПИКЕЕ в сила от 16.11.2013 г. е създадена нова правна уредба, която регламентира нормативен ред за измерване на количеството ел. енергия и в случаите на неточно отчитане или неотчитане на доставена ел. енергия, без да е доказано виновно поведение от страна на потребителя, довело като резултат до неточното измерена или неотчетена ел. енергия, /такова не се изисква от нормата на чл. 48 от ПИКЕЕ/, като корекцията на задълженията на потребителя във връзка с това е ограничена за период до 90 дни назад, от датата на установяване на повредата или неточността на електромера /чл. 49, ал. 2 от ПИКЕЕ/. В договорните отношения между страните по принцип важи правилото на чл. 81 от ЗЗД /за виновния характер на договорната отговорност/, освен в случаите, когато приложението му е нормативно изключено и е предвидена обективна /безвиновна/ отговорност, каквато е тази, регламентирана с нормата на чл. 48 от ПИКЕЕ.

В чл. 47-51 от ПИККЕ са регламентирани случаите, в които е допустимо извършването на корекции на сметки на потребителите при неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия и начините, по които следва да бъде извършено преизчислението на количеството потребена такава. Тези случаи като цяло се свеждат до две групи – 1./ на констатирано обективно неизмерване, неправилно или неточно измерване и 2./ на субективно въздействие върху измервателната система.

С първата, е въведена обективна отговорност на потребителя, като изключение от общото правило за наличие на вина при ангажиране отговорността за вреди - корекция се допуска при липса на средство за търговско измерване или при установено несъответствие на метрологичните и/или техническите характеристики на средството за търговско измерване /СТИ/ със заложените нормативи /т.е. при отчитане на грешки извън допустимите/.

Втората група случаи обхваща тези, при които при извършена проверка е констатирано нарушение целостта и/или функционалността на измервателната система, добавяне на чужд елемент - обстоятелства, предполагащи намеса на субективен фактор, при която се променя схемата на свързване, водещо до неотчитане или неправилно отчитане на потребената електроенергия. И в двата случая се съставя констативен протокол, подписан от представител на оператора и потребителя /или от заместващи го две независими лица, присъстващи като свидетели/ - чл.48, ал. 2 ПИКЕЕ, което в случая е било спазено като изискване. За защита, както на обществения, така и на личния интерес на всяка от страните по договора за продажба на електроенергия с правилата е предвиден съответен, гарантиращ обективното установяване наличието на обстоятелствата, водещи до ангажиране отговорността на потребителя. Тази гаранция е постигната с участието на независим орган. В случаи на нерегламентирано вмешателство в измервателната система, доколкото то е свързано с посегателство върху собственост на оператора на съответната електроразпределителна мрежа, която и се владее и стопанисва от самия него, за да се гарантира обективност на извършените действия, наличието на неправомерното действие следва да бъде удостоверено с подписа на представител на полицията, който задължително присъства на проверката, съгласно чл. 47, ал. 3 и чл. 48 ал. 2 ПИКЕЕ / относно предпоставките за извършване на корекция на сметки виж решение № 104 от 16.08. 2016 г. т.д.№1671/15г.,1 т. о., ВКС/.

Съдът счита, че ответното дружество е изпълнило и задълженията си по чл. 98а, ал.2, т.6 от ЗЕ, а именно да предвиди в общите условия на договорите си ред за уведомяване на клиента при наличие на основание за корекция въз основа на наличните правила за измерване на количеството (ПИКЕЕ).

Тъй като с Решение № 798/20.01.2017 год. на ВАС са отменени ОУ за продажба на електрическа енергия на ЕНЕРГО- ПРО ПРОДАЖБИ АД, одобрени с решение ОУ- 06/21.07.2014 год. на ДКЕВР, а с Решение № 595/17.01.2017 год. са отменени ОУ за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО- ПРО МРЕЖИ АД, одобрени с решение ОУ- 05/21.07.2014 год. на ДКЕВР, приложими за процесния период 06.01.2016 год.- 05.01.2017 год. са цитираните общи условия. Чл. 25 и 26 от ОУ предвиждат конкретен ред за уведомяване за корекцията. Тази процедура е спазена, за което има данни и в подадената от самия ищец жалба с вх. № 4455822/30.03.2017 год. (лист 11 от делото).

Ответникът е изпълнил и третата предпоставка, за да е налице законово основание крайният снабдител да коригира сметката на клиент при доказано неточно измерване на потребената електроенергия -спазването на правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване. Съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 3 ПИКЕЕ при отсъствие на клиента при съставянето на констативния протокол или при отказ да го подпише, констативния протокол се подписва от двама свидетели, които не са служители на оператора на съответната мрежа. От представения констативен протокол се установява, че съшият е подписан от двама свидетели при условията на чл.47, ал.3 от ПИКЕЕ.

По делото е приета съдебно-техническа експертиза, според заключението на която отразеното в протокола за проверка състояние на средството за измерване- препрограмиране на електромера, води до невъзможност да се отчете цялата консумирана от абоната електрическа енергия. Изчислението на стойностите на определеното задължение за плащане, е извършено правилно според методиката, заложена в чл. 48, ал. 1, б. „А“ от ПИКЕЕ.

Предвид горните констатации, съдът намира, че ответното дружество е провело успешно пълно и главно доказване на твърденията си, че е извършило правомерно и при спазване на всички изисквания на ПИКЕЕ корекция на сметката на ищеца. По тази причина неоснователно е възражението на ищеца за липсата на законово основание за извършване на оспорената корекция. Налице са всички елементи от фактическия състав на чл.50 от ПИКЕЕ. Корекцията е извършена за предвидения в правилата едногодишен период. Както беше посочено, от заключението на вещото лице става ясно, че през процесния период няма неотчетена електрическа енергия като цялото количество енергия, пренесено към потребителя, е отчетено в регистри 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3. Точността на измерването се потвърждава и от факта, че енергията, отчетена по регистър тотал 1.8.0 съответства на сбор от количествата енергия по трите използвани в страната тарифни планове 15.8.1, 15.8.2, 15.8.3 и енергията, предмет на корекцията е отчетена по регистър 1.8.3. В случая не се касае до повреда в средството за търговско измерване и то измерва преминалото през него количество електрическа енергия с точност, съответстваща на класа му. Налице е неправомерно въздействие върху софтуера на средството за търговско измерване, вследствие на което е променен тарифния му план като е включена трета тарифа /по регистър 1.8.4/, която не се използва от битови абонати, поради което тя не се визуализира на дисплея на средството за търговско измерване. Липсата на визуализация на дисплея на показанията на количеството енергия, отчетено по този регистър, води до неотразяване на това количество от отчетника, респективно до неначисляване на дължимата за нея цена. Съдът намира за ирелевантно обстоятелството кой е извършил това неправомерно въздействие и дали това е ищецът, щом в крайна сметка именно той е ползвал отклоненото по регистър 1.8.3 количество електрическа енергия. Както беше посочено, тук не се касае за определяне по изчислителен път на доставеното за минал период количество енергия на ищеца. Цялата консумирана от последния електрическа енергия е правилно измерена и отчетена от средството за търговско измерване, като част от нея /тази по регистър 1.8.3/ единствено не е била визуализирана на дисплея, за да бъде възприета от отчетника и включена в сметката за дължимата за нея цена. В случая не се касае за неточно измерване на енергията и нейната корекция, а за фактическото установяване на правилно записани в паметта на електромера данни в границите на предвидения в закона /чл.50 от ПИКЕЕ/ едногодишен срок.

Поради гореизложеното съдът намира, че предявеният отрицателен установителен иск се явява изцяло неоснователен и като такъв следва да се отхвърли.

На основание чл.78, ал.3 от ГПК и предвид отхвърлянето на предявения иск, ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 1182 лева – заплатени разноски на свидетел, възнаграждения на вещи лица и възнаграждение на редовно упълномощения адвокат.

Мотивиран така и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.М.С., ЕГН:********** иск да бъде признато за установено по отношение на ЕНЕРГО- ПРО ПРОДАЖБИ АД със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул.Владислав Варненчик № 258, Варна тауърс, кула Г, ЕИК 103533691, че не дължи сумата 2 547,42 лева по издадена фактура № 025258601/20.03.2017 год., обективираща стойност на начислена електроенергия по корекционна процедура за периода  от 21.01.2016 год. до 20.01.2017 год.

ОСЪЖДА Х.М.С., ЕГН:**********да заплати на ЕНЕРГО- ПРО ПРОДАЖБИ АД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна тауърс, кула Г, ЕИК 103533691сумата 1182 лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: