Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                                  1622  

                                         гр. Русе, 17.11.2017 г.

 

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Русенски районен съд IV граждански състав

на 8 ноември 2017 г.

в публично заседание в състав:

                                                        Председател: Виржиния Караджова

 

при секретаря Василена Жекова 

в присъствието на прокурора ……….…………………..

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело

2188 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 145 и чл.86 от ЗЗД.

         Ищцата Г.И.Д. твърди, че на 26.05.2011 г. заедно с ответника подписали договор за поръчителство с цел обезпечаване изпълнение на задълженията на лицето В.Р.И., кредитополучател по Договори за кредит за текущо потребление №№ 11/14652034 от 16.10.2007 г. (за 10 000 лв.) и 11/18468412 от 15.10.2007 г. (за 545,99 лв.), сключени  с “БАНКА ДСК” ЕАД.

С договор за обединяване на кредити от 28.05.2011 г., гореописаните заеми били преструктурирани от страна на кредитора, като неиздължените от кредитополучателя остатъци по тях били обединени в едно задължение на стойност от 10 074 лв. със срок на издължаване от 85 месеца.Като поръчители, страните по делото поели задължение да отговарят солидарно с главния длъжник за погасяване на кредита.

Твърди, че през 2012 г. В.Р.И. преустановил плащанията към банката.В резултат на това и в съответствие с чл.19.1. и 19.2. от Общите условия за предоставяне на кредити за текущо потребление, представляващи неразделна част от Договора за обединяване на кредити от 28.05.2011 г., целият кредит бил обявен за предсрочно изискуем.

На 20.12.2012 г. ищцата и ответника внесли 1670 лв., равняващи се на 15 % от наличния към него момент дълг-11 107,61 лв., от които главница-9 469,99 лв., лихва 267,27 лв., наказателна лихва-1 043,87 лв., както и начислена такса изискуемост от 60 лв.

За  събиране на остатъка от вземането си, банката се снабдила с изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК за сумата от 11 246, 34 лв. солидарно спрямо тях и срещу главния длъжник.

С цел да избегнат насочване на принудително изпълнение,  на 10.01.2013 г. ищцата и ответникът сключили извънсъдебно споразумение с “БАНКА ДСК” ЕАД, с което се задължили към кредитора те двамата по равно да погасят разсрочено пелия дълг, произтичащ от Договора от 28.05.2011 г. Към датата на сключване на споразумението, остатъкът от кредита бил в размер на 9 490,60 лв.За погасяване задължението на кредитополучателя, с ответника се съгласили всеки месец, считано от 10.01.2013 г., да внасят по кредитната сметка на Веселин Иванов сума в общ размер от 250 лв. с първа вноска до 30.01.2013 г.В периода 28.01.2013 г.-06.01.2014 г. всеки от тях внасял по 125 лв. месечно.

Твърди, че от 29.01.2014 г. ответникът преустановил плащанията, извън няколко инцидентни погасявания, като заявил, че няма финансова възможност.Оттогава само ищцата внасяла определената й месечна вноска от 125 лв.

На 10.07.2014 г. между страните и банката било сключено ново споразумение.Към този момент остатъчният размер на задълженията на кредитополучателя възлизало в общ размер на 6 916,88 лв., от които 6 502,26 лв.–главница, 3,62 лв.-законна лихва върху главницата и 411 лв.-присъдени на банката такси и разноски.Съгласно уговореното, ищцата и ответникът се задължили за срок от 20 месеца до 10.03.2016 г. всеки от тях да заплаща на кредитора до 30-то число на всеки месец по 125 лв., като сумите следвало да се превеждат по сметка на банката с отбелязване имената на вносителя и вътрешнобанковия номер на кредита.

Ищцата твърди, че ответникът, в качеството му на съпоръчител, не изпълнил задължението си за плащане съобразно подписаното споразумение.Така в периода 10.07.2014 г.-25.02.2016 г., единствено тя внасяла по сметка на банката определената й вноска.С оглед  бездействието на насрещната страна, на 12.04.2016 г. ищцата била принудена да преведа по сметка на кредитора сумата от 1 892 лв., а на 24.02.2017 г.-още 3 534,39 лв.С това дългът бил окончателно погасен.Твърди, че общата стойност на преведените от нея суми към кредитора се равнява на 8 676,39 лв.

За едноличното изпълнение на задължението, ищцата  надлежно уведомила другия поръчител.Счита, че се суброгира в правата на удовлетворения кредитор.Иска ответникът да бъде осъден да й заплати сумата от 3 965,70 лв., представляваща припадащата му се част като поръчител от общо платената от нея сума на “БАНКА ДСК” ЕАД по Договор за поръчителство от 28.05.2011 г. във връзка с Договор за обединяване на кредити от 28.05.2011 г., ведно със законната лихва от завеждане на делото, както и обезщетение за забава от 45,16 лв. за периода 24.02.-04.04.2017 г.Търсят се разноски по делото.

Ответникът В.Е.Х. признава исковете .

         След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

         Представен е Договор за поръчителство от 26.05.2011 г., сключен между ” Банка ДСК” ЕАД и страните по делото.Видно от документа,  двамата се съгласили да обезпечат изпълнение на задълженията на лицето В.Р.И., кредитополучател по Договори за кредит за текущо потребление №№ 11/14652034 от 16.10.2007 г. (за 10 000 лв.) и 11/18468412 от 15.10.2007 г. (за 545,99 лв.).

С договор за обединяване на кредити от 28.05.2011 г., гореописаните заеми били преструктурирани от страна на кредитора, като неиздължените от кредитополучателя остатъци по тях били обединени в едно задължение на стойност от 10 074 лв. със срок на издължаване от 85 месеца.Като поръчители, страните по делото поели задължение да отговарят солидарно с главния длъжник за погасяване на кредита.

По делото няма спор, че през 2012 г. В.Р.И. преустановил плащанията към банката и в съответствие с чл.19.1. и 19.2. от Общите условия (л.13-л.17) целият кредит бил обявен за предсрочно изискуем.Страните погасили част от задълженията на кредитополучателя.

За  събиране на остатъка от вземането си, банката се снабдила с изпълнителен лист, издаден въз основа на заповед за изпълнение по реда на чл.417 от ГПК за сумата от 11 246, 34 лв. солидарно спрямо поръчителите и срещу В.Р.И..

На 10.01.2013 г. страните сключили извънсъдебно споразумение с “БАНКА ДСК” ЕАД, с което се задължили към кредитора двамата по равно да погасят разсрочено пелия дълг, произтичащ от договора от 28.05.2011 г.Поетите ангажименти били спазени до 29.01.2014 г.След тази дата ответникът преустановил плащанията, като заявил, че няма финансова възможност.

На 10.07.2014 г. между страните и банката било сключено ново споразумение, съгласно което поръчителите следвало да погасят остатъка от кредита за срок от 20 месеца до 10.03.2016 г. на равин вноски от по 125 лева, платими до 30-то число.

По делото няма спор, че до 24.02.2017 г. ищцата еднолично погасила целия остатък от дълга, за което ответникът бил надлежно уведомен предсрочно на 16.02.2017 г.

Назначената по делото счетоводна експертиза, след запознаване с представените в производството доказателства и извършена проверка при кредитора, се е произнесла, че припадащата се част на ответника от главницата по кредита възлиза на 3 965,70 лв., а лихвата за забава за времето 24.02.-04.04.2017 г.-45,16 лв.

Ответникът е заявил съгласие с исковите претенции.Съдът, като взе предвид, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК–признанието изхожда от надлежна страна, то не противоречи на закона и на добрите нрави, счита, че следва да уважи исковете така, както са предявени.В полза на ищеца следва да се присъдят и разноските за това производство.

         По изложените съображения, съдът

                  

Р     Е     Ш     И     :

        

ОСЪЖДА В.Е.Х., ЕГН **********,***, да заплати на Г.И.Д., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, чрез адв. Н.С. и мл.адв.В.М.,***, на основание чл.143 и чл.86 от ЗЗД, сумата от 3965,70 лeвa, представляваща припадащата му се част от погасената от нея главница, платена в полза на ”Банка ДСК” ЕАД, като поръчител по договор от 26.05.2011 г. във връзка с Договор за обединяване на кредити от 28.05.2011 г. на лицето В.Р.И., ЕГН **********,  ведно със законната лихва върху нея от 05.04.2017 г., с обезщетение за забава от 45,16 лв. за периода 24.02.-04.04.2017 г., както и 948,63 лв.– разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред Русенски окръжен съд в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

                  

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ: /п/

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ищецът твърди,че по силата на договор от 20.04.99 г. отпуснал в заем на ответника сумата от 1000 щ.долара и 1 200 000/стари/ лева,които той се задължил да