Р Е Ш Е Н И Е

1780

гр. Русе, 11.12.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

 

                    Русенският районен съд, II-ри граждански състав в публично съдебно заседание на 28-ми ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:                                                                             

 

Председател: МИЛЕН ПЕТРОВ

 

 

                    при секретаря Т. ПЕТРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 751  по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази:      

Постъпила е искова молба от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, против Агенция „Пътна инфраструктура”, в която се твърди, че на 24.09.2015 г. И.И.В. управлявал т.а. „Фолксваген Пасат“ с рег.№ ... по главен път І-5, като се движел в посока от гр. София към гр.Русе. При спускане в долната част на „Мойсеев баир“, автомобилът преминал през необозначена неравност на пътното платно – дупка в асфалтовото покритие, пълна с вода, в резултат на което били увредени задна дясна и предна лява гуми. На 13.11.2014г. между ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” и собственика на увредения автомобил била сключена застраховка „Каско”. По подадено от водача заявление, ищцовото дружество образувало застрахователна преписка, извършило оглед на автомобила и заплатило застрахователно обезщетение в размер на 613,06 лв. на извършилия ремонта на МПС търговец. Съгласно разпоредбата на чл.30 ЗП Агенция „Пътна инфраструктура” осъществявала дейности по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища, а според разпоредбата на чл. 48, т.1, б. „а” от Правилника за прилагане на същият закон, организирането на дейности по поддържането на пътищата били задължение на  Национална агенция „Пътна инфраструктура” за републиканските пътища извън границите на урбанизираните територии. Предвид вида и мястото на процесното произшествие, следвало да се приеме, че Агенция „Пътна инфраструктура“ не била изпълнила задължението си да поддържа или поне да обезопаси по някакъв начин този пътен участък, който е част от републиканската пътна мрежа. Съгласно разпоредбата на чл. 213, ал.1 КЗ/отм./, с плащането на обезщетение на застрахования, ищцовото дружество встъпвало в неговите права и разполагало с право на регресен иск за изплатеното обезщетение. Поради това, с писмо получено на 23.08.2016г. поканило ответника да възстанови изплатеното застрахователното обезщетение. Тъй като това не било сторено, се иска да бъде постановено съдебно решение, с което да бъде осъдена Агенция „Пътна инфраструктура” да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” сумата от 613,06 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка „Каско” за причинени имуществени вреди на „Фолксваген Пасат“ с рег.№ .... при ПТП на 24.09.2015г. по главен път І-5, ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. Претендират се разноски.

Ответникът Агенция „Пътна инфраструктура“ оспорва иска по съображения, че не е доказан. Счита, че плащането на застрахователя е без основание, като е репариран непокрит застрахователен риск. Навежда доводи, че не се установява точното местоположение на дупката, съответно точното място на ПТП и липсвали данни на множество факти, които имат значение за отговорността за настъпилите вреди. Твърди, че водача е управлявал автомобила с несъобразена скорост и вина за настъпилото ПТП има изключително той, а не ответната агенция. Твърди, че агенцията е сключила договор за поддържане на участъка в който е възникнало ПТП с Консорциум „Пътно Поддържане Русе 2014“, което дружество е изпълнител по договор за обществена поръчка. Сочи, че в консорциума участват „Хидрострой“ АД-гр. София, ЕИК 103029862 и „Пътинженеринг“ АД- гр. Русе, ЕИК 202920330 и иска тези дружества да бъдат конституирани като трети лица-помагачи на ответника. Посочените дружества са конституиирани в производството, като  не вземат становище по иска.

Предявеният иск е с правно основание чл. 213, ал.2 КЗ /отм./, съгласно който с плащането на застрахователното обезщетение застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата - до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне.

От фактическа страна съдът намира за установено следното:

На 13.11.2014г. е бил сключен договор/л.5/ за застраховка „Каско Стандарт“  за лек автомобил „т.а. „Фолксваген Пасат“ с рег.№ .... между „Интерлийз Ауто“ ЕАД и ЗАД „Булстрад Виена Иншърънс Груп“ с действие на застраховката от 06.12.2014г. до 06.12.2015г. С Добавък 1 от 10.12.2014г. към посочената застрахователна полица/л.66/, страните са включили и Допълнително покритие „Гуми“. Пред „Булстрад Виена Иншърънс Груп“ е била депозирана декларация /л.6/ от И.И.В., че на 24.09.2015г.  по пътя гр.Бяла- гр.Русе, на „Мойсеев баир“, с МПС Фолксваген Пасат“ с рег.№ .... е настъпило ПТП, като автомобилът попаднал в дупка и били увредени задна дясна и предна лява гуми. На 12.10.2015г. застрахователят образувал преписка по щета/л.8/ за увредени задна дясна и предна лява гуми марка „ContiSportContact 3 225/45 R 18 95 W. След извършен оглед и оценка на щетите по автомобила, с платежно нареждане от 06.07.2016г./л.7/ застрахователното дружество изплатило на „Фулда-България“ ООД сумата от 613,06 лв. с ДДС, за извършения от дружеството ремонт на щетите по л.а. по издадена от търговеца данъчна фактура/л.11/.

С регресна покана до Областно пътно управление гр. Русе, връчена на 23.08.2016г., ищцовото дружество поканило ответника да му възстанови заплатеното застрахователно обезщетение в размер на 613,06 лв.

 

На 26.11.2014г. е бил сключен договор за възлагане на обществена поръчка по силата на който Агенция „Пътна инфраструктура“ възлага на Консорциум „Пътно Поддържане Русе 2014“ да извърши дейностите по поддържане на републиканските пътища на територията на Областно пътно управление Русе, като срокът на изпълнение е 48 месеца. Консорциумът е гражданско дружество, което се състои от „Хидрострой“ АД-гр. София, ЕИК 103029862 и „Пътинженеринг“ АД- гр. Русе, ЕИК 202920330.

В съдебно заседание на 03.10.2017г. са изслушани свидетелите М. К. и И.В., които са присъствали по време на инцидента. И двамата твърдят, че по време на движение с лек автомобил МПС Фолксваген Пасат“, с рег.№ ... през м.09. 2015 г. по пътя София-Русе, в участъка „Мойсеев баир“ автомобилът преминал през дупка при което се повредили задна дясна и предна лява гуми. Дупката била дълбока и липсвали знаци, които да обозначават препятствие на пътя.

Изслушан е и свидетеля Г.В., старши специалист в Агенция „Пътна инфраструктура“, който твърди, че състоянието на процесния участък към 24.09.2015г. е било като за след текущ ремонт, извършен в края на м.06.2015г. Този свидетел сочи и че на практика е възможно да се появи дупка на пътя след ремонта.

По делото е изслушано вещо лице, което дава заключение, че замяната на увредените гуми възлиза на 613, 06 лв. и че е възможно гумите да се увредят и при скорост над 40-50 км/ч. Вещото лице обяснява механизма на настъпването на увреждането на гумите в резултат на ударите при попадане на колелото в дупката.

Съдът кредитира заключението на вещото лице тъй като заключението кореспондира с останалите доказателства по делото и не са събрани доказателства, които да го опровергават или поставят под съмнение.

Предвид изложеното съдът приема, че МПС „Фолксваген Пасат“, с рег.№ ....  на 24.09.2015г. се е движил по републикански път I-5 по посока от София към Русе и че в участък „Мойсеев баир“ е преминал през необозначена неравност- дупка в асфалтовото покритие на средата на пътното платно вследствие на което били увредени задна дясна и предна лява гуми. Механизма на настъпване на ПТП се установява от показанията на свидетелите М. К. и И.В. и заключението на вещото лице. Съдът кредитира и показанията на свидетеля Василева, които се свеждат до установяване на факта, че състоянието на процесния участък към 24.09.2015г. е било, като за след текущ ремонт, извършен в края на м.06.2015г.  Това обаче не е достатъчно за да докаже, че към момента на ПТП не е имало неравност на пътя, а и както самия ответен свидетел сочи на практика е възможно да се появи дупка на пътя след ремонта.

 Агенция "Пътна инфраструктура" осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища съгласно чл. 30 ЗП. Чл. 48 от Правилника за прилагане на закона за пътищата съдържа сходна разпоредба- която възлага на Агенция "Пътна инфраструктура" дейностите по поддържане на републиканските пътища извън границите на урбанизираните територии. Цитираните два законови текста обосновават отговорността на агенцията ответник за вреди, които са резултат от недоброто поддържане на републиканските пътища.

Предвид изложеното съдът намира предявеният иск за основателен. Настъпило е пътнотранспортно произшествие от което е бил увреден лек автомобил „Фолксваген Пасат“, с рег.№ ...., собственост на „Интерлийз Ауто“ ЕАД. Вредите са в размер на 613, 06 лв., която сума е била изплатена от ЗАД „Булстрад Виена Иншърънс Груп“. Ответникът прави множество възражения, за недоказаност на различни факти, които възражения са неоснователни. Всички факти, които ползват ответника са в негова тежест на доказване и при липса на доказателства за тях съдът приема, че те не са се осъществили. Възражението, че застрахованият се е движил с несъобразена скорост не беше доказано. Попадането в ПТП не означава непременно, че страната се е движела с несъобразена скорост, а последното подлежи на доказване от страната, която черпи изгода от този факт. Неоснователни са възраженията на ответника за това, че е възложил задълженията по поддръжката на пътя на трето лице и съответно агенцията не носи отговорност. Отговорността за поддръжката на пътя е на Агенция "Пътна инфраструктура" и агенцията не може да се освободи от нея, като я прехвърли. Правоотношенията между ответника и лицата, на които е възложил поддръжката на пътя са самостоятелни и не влияят на отговорността на Агенция "Пътна инфраструктура" за задълженията, които са й възложени със закон. Налице е и Добавък 1 от 10.12.2014г./л.67/, видно от който страните са включили и Допълнително покритие „Гуми“ към договор за застраховка “Каско Стандарт” под формата на застрахователна полица №5С025755941 за „Фолксваген Пасат“, с рег.№ ... ТМ. Т.е. изцяло неоснователно е и възражението на ответната страна, че плащането на застрахователя е без основание, като е репариран непокрит застрахователен риск.

 По изложените съображения, предявеният регресен иск следва да бъде уважен до размера на щетите определен от вещото лице и безспорно заплатени от ищеца/вж. платежно нареждане от 06.07.2016г./л.7/ в размер на сумата от 613,06 лв., ведно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното изплащане.

 С оглед изхода на спора и на основание чл. 78, ал.1 ГПК, в полза на ищеца следва да се присъдят направените от него разноски за настоящото производство в размер на 610,00 лв., съгласно представения списък на разноските по чл.80 ГПК/л.113/. На основание чл.78, ал.10 ГПК на третото лице помагач не се присъждат разноски

Така мотивиран, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА Агенция “Пътна Инфраструктура”, Булстат:000695089- гр. София, представлявана от Д. С. А. да заплати на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”- гр.София, ЕИК: 000694286, представлявано от К. Р. и Н. Д. Ч. сумата от 613,06 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка „Каско” за причинени имуществени вреди на „Фолксваген Пасат“, с рег.№ .... .. при ПТП на 24.09.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.02.2017г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 610,00 лв.-разноски по делото.

 Решението е постановено при участието на трети лица помагачи на страната на ответника- „Хидрострой“ АД- гр. София, ЕИК 103029862 и „Пътинженеринг“ АД- гр. Русе, ЕИК 202920330.

 Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд - Русе в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                   Районен съдия: