Р Е Ш Е Н И Е

№ 1851

гр. Русе, 20.12.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенски районен съд, ХI - ти граждански състав в публично заседание на осемнадесети декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

Председател: Тихомира Казасова

 

при секретаря Станка Иванова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8503 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

.......................................................

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между Р.Й.П., ЕГН ********** и В.Ц.П., ЕГН **********сключен на 17.04.1986г. в с.Р., община Сливо поле, област Русе с акт №2 от същата дата.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

            1. Семейното жилище – къща в с.Р., област Русе, улица „Т.№........., собственост на родителите на Р.Й.П., след прекратяване на брака ще се ползва от мъжа.

            2. След прекратяване на брака, съпругата ще запази брачното фамилно име П..

            3. Молителите заявяват, че нямат взаимни претенции за издръжка след прекратяване на брака.

            4. Молителите декларират, че нямат придобити в режим на СИО недвижими имоти и движими вещи.

            5. Разноските, свързани с настоящото производство ще се поемат от страните поравно.

 

ОСЪЖДАРАДОСЛАВ Й.П., ЕГН **********да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лева.

ОСЪЖДАВАЛЕНТИНА Ц.П., ЕГН **********да заплати по сметка на РРС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лева.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: