Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр.Русе, 11.12.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, осми граждански състав, в публичното съдебно заседание на шести декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ИВАНОВ

 

при секретаря Теодора Петрова, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 8346 по описа за 2017г., за да се произнесе, съобрази следното:

            Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.

            ………………………………………..

            Предвид изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между Ц.А. ***, с ЕГН: ********** и В.В.А. ***, с ЕГН: **********, сключен на 08.06.2000г. в гр.Русе, с акт за граждански брак № 341 от с.дата на длъжностното лице по гражданско състояние при Община – гр.Русе.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

            І. ПО ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕЦАТА И РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ:

1. Родителските права спрямо роденото от брака непълнолетно дете А.Ц.А., роден на ***г., с ЕГН: **********, се предоставят за упражняване на майката В.В.А., с ЕГН: **********, като за бащата Ц.А.А., с ЕГН: **********, се определя режим на лични отношения и контакти с детето – да го вижда и взема при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя и 20 дни през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и по всяко друго време по взаимно споразумение между родителите и с оглед възможностите на децата.

2. Родителските права спрямо роденото от брака малолетно дете К.Ц.А., родена на ***г., с ЕГН: **********,се предоставят за упражняване на бащата Ц.А.А., с ЕГН: **********, като за майката В.В.А., с ЕГН: **********, се определя режим на лични отношения и контакти с детето – да го вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя и 20 дни през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, както и по всяко друго време по взаимно споразумение между родителите и с оглед възможностите на децата.

3. Бащата Ц.А.А., с ЕГН: **********, ще заплаща месечна издръжка на непълнолетното си дете А.Ц.А., роден на ***г., с ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител В.В.А., с ЕГН: **********, в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева, считано от 01.01.2018г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване. Издръжката ще се заплаща в брой срещу разписка на майката.

4. Майката В.В.А., с ЕГН: **********, ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете К.Ц.А., родена на ***г., с ЕГН: **********, чрез нейния баща и законен представител Ц.А.А., с ЕГН: **********, в размер на 115.00 /сто и петнадесет/ лева, считано от 01.01.2018г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпване на обстоятелства водещи до нейното изменение или прекратяване. Издръжката ще се заплаща в брой срещу разписка на бащата.

            ІІ. МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА:

1. Детето А.Ц.А., роден на ***г., с ЕГН: **********, ще е с местоживеене при майката В.В.А., с ЕГН: **********, на адреса й по местоживеене:***. Детето дете К.Ц.А., родена на ***г., с ЕГН: **********, ще е с местоживеене при бащата Ц.А.А., с ЕГН: **********, на адреса му по местоживеене:***.

ІІІ. ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

            Семейното жилище, представляващо апартамент на адрес:гр.Русе, кв.”Дружба 1”, ул.”Казанлък” № 11, бл.21, вх.Б, ет.4, което е съпружеска имуществена общност, след прекратяване на брака се предоставя за ползване на мъжа Ц.А.А., с ЕГН: **********, който ще живее там с детето К.Ц.А., родена на ***г., с ЕГН: **********. Майката В.В.А., с ЕГН: ********** и детето А.Ц.А., роден на ***г., с ЕГН: **********, са освободили жилището към момента на подписване на споразумението по чл.51, ал.1 от СК.

            ІV. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

Имотите и вещите придобити по време на брака остават в съсобственост и са предмет на друго споразумение за делба.

V. ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

            Страните заявяват, че след прекратяване на брака им, няма да си дължат издръжка един на друг.

            VІ. ФАМИЛНО ИМЕ:

            След прекратяването на брака жената В.В.А., ще носи предбрачното си фамилно име – Г..

            VІІ. РАЗНОСКИ:

            Дължимите държавни такси за развода се поемат от съпругата В.В.А..

            С това споразумение страните окончателно уреждат всички въпроси свързани с прекратяването на брака им.

ОСЪЖДА В.В.А. ***, с ЕГН: **********, да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе, сумата от 102.80 лева /сто и два лева и осемдесет стотинки/ - допълнителна държавна такса за производството по делото и държавна такса върху договорената издръжка на малолетното дете Кристияна А..

            ОСЪЖДА Ц.А. ***, с ЕГН: **********, да заплати по бюджетната сметка на Районен съд – гр.Русе, сумата от 82.80 лева /осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/ - държавна такса върху договорената издръжка на непълнолетното дете Александър А..

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: