Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                    1783

                                           гр.Русе , 11.12.2017 г.

      

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Русенски районен съд IV граждански състав

на 11 декември 2017 г.

в публично заседание  в състав :

                                                                  Председател : Виржиния Караджова   

 

при секретаря Василена Жекова      

в присъствието на прокурора ..........………........................

като разгледа докладваното от съдията гражданско  дело

8246 по описа за 2017 г. ,  за да се произнесе , съобрази следното :

         Молбата е за развод с правно основание чл.50 от СК.                          .............................................................

         По изложените съображения, съдът

 

                                Р  Е  Ш  И :   

 

         ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ гражданския брак между В.П.М., ЕГН **********, и Б.Н.М., ЕГН **********, двамата от гр.Русе, със съдебен адрес:***, чрез адв.И.П. *** , сключен в гр.Перник на 22.11.1998 г. с акт № 465 от същата дата на Община – Перник .

         УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51 ал.1 от СК , както следва :

1.Местоживеенето на детето Н.Б.М., ЕГН **********, ще бъде при майката В.П.М. ***.

2. Упражняването на родителските права  по отношение на детето Н.Б.М. се предоставя на майката В.П.М..

3. Бащата   Б.   Н.   М.   ще   осъществява   режим   на лични отношения с непълнолетното си дете Н.Б.М. в следните периоди:

а/ Всеки петък от 18:30 часа до 21:00 часа;

б/ Всяка първа и трета седмица от 18:00 часа в събота до 12:00 часа в неделя с едно преспиване;

в/ 10 дни през лятната ваканция на учениците в Република България, в период, когато майката В.П.М. не е в платен годишен отпуск;

г/ Всяка четна година за Коледните празници - от 16:00 ч. на 24 декември до 16:00 ч. на 25 декември;

д/ Всяка нечетна година за новогодишните празници - от 16:00 ч. на 31 декември до 16:00 ч. на 1 януари;

4. Бащата Б.Н.М. ще заплаща ежемесечна издръжка за непълнолетното си дете Н.Б.М. чрез неговата майка и законен представител В.П.М. в размер на 115 лева /сто и петнадесет лева/, ведно със законната лихва при забава до окончателното изплащане на всяка от сумите, считано от 11.12.2017 г., до настъпване на обстоятелства, водещи до промяната или прекратяване на издръжката. Издръжката ще бъде изплащана в рамките на месеца, за който се дължи по банкова сметка *** В.П.М., както следва:

IBAN: ***: IORTBGSF

Банка: Инвестбанк АД

Титуляр: В.П.М.

5. Семейното жилище, представляващо къща, находяща се в гр.Мартен, ул. ... № 22, построена на парцел, придобит от Б.Н.М. чрез дарение от баща му Н.М.М. и изградена по времена брака на съпрузите, остава в режим на съсобственост. Предоставя се ползването на семейното жилище на съпруга Б.Н.М..

6. След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

7.Лекия автомобил “Шевролет”, с ДКН ... и рама КLF484J8С375415,  придобит по време на брака изцяло със средства на съпруга Б.Н.М., е негова лична собственост и жената няма претенции по отношение на това имущество.

8.Относно другите движими вещи, придобити в режим на СИО, съпрузите са постигнали споразумение извън съдебно и няма други вещи, за които да имат настоящи или бъдещи претенции.

9. Съпрузите нямат общи парични влогове банкови кредити или други активи и пасиви и нямат никакви други имуществени претенции един към друг.

10.След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилното име - М..

11. Разноските по настоящото дело остават за всяка от страните както са направени, с изключение на държавната такса върху размера на присъдената издръжка, която се поема изцяло от съпруга Б.Н.М..

ОСЪЖДА В.П.М., ЕГН ********** *** , със съдебен адрес:***, чрез адв.И.П. ***, сумата от 35 лв.–държавна такса за развода .

ОСЪЖДА Б.Н.М. , ЕГН ********** , от гр.Русе , със съдебен адрес:***, чрез адв.И.П. ***, да заплати по с / ка на РРС сумата от 10 лв.– допълнителна държавна такса за развода, както и сумата от 82,80 лв.– държавна такса за издръжката по споразумението.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/