П Р О Т О К О Л

 

Гр. Русе,12.12.2017 г.

 

        РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Първи граждански състав, в открито съдебно заседание на 12 декември две хиляди и седемнадесета година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА

 

при участието на секретар Борянка Георгиева сложи за разглеждане гражданско дело № 7447 по описа за 2017 г., докладвано от председателя.   

На именното повикване в  16.30 часа се явиха:

Ищецът К.Н.Е. – редовно призована   се явява лично и с адв. В* С., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Ответникът Т.Й.Т. – редовно призован се явява лично и с  адв. М.Д., редовно упълномощена и приета от съда от преди.

Дирекция Социално подпомагане, отд. Закрила на детето – Русе – редовно призована не изпраща представител.

Адв. С. - Да се даде ход на делото.

Адв. Д. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита,  че липсват процесуални пречки за гледане на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът на основание чл. 146 от ГПК направи доклад на делото.

Предявен е иск с правно основание чл. 127, ал. 2 от СК от К.Н.Е. против Т.Й.Т.. Ищецът твърди, че по време на съвместното им съжителство с ответника на 18.02.2013 г. се родило общото им дете П* Т.Т. с ЕГН **********. Родителите се разделили през май 2016 год. Претендира упражняването на родителските права, местоживеенето на детето при нея, на бащата да бъде определен режим на лични отношения и да бъде осъден да заплаща издръжка за детето.В законоустановения срок ответникът е дал отговор, оспорва иска само по отношение на режима на лични отношения с детето.

Съдът указва на страните, че всяка от тях следва да ангажира доказателства за обстоятелствата, които твърди.

Съдът докладва постъпилата с вх. № 47430 от 21.11.2017 г. молба от К.Н.Е. и социален доклад с вх. № 49998 от 07.12.2017 г. на Дирекция Социално подпомагане – Русе.

Съдът на основание чл. 146, ал. 4 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства от ищеца – фотокопие на удостоверение за раждане № 0235 от 20.02.2013 г. на Община Р* и удостоверение изх. № 10/24.10.2017 г., издадено от БТБ Трейд ЕООД.

ПРИЕМА представените писмени доказателства от ответника -  фотокопие на: застрахователна полица детска застраховка в Алианц България Живот ЗАД, заявление за сключване на застраховка  № 0120876 и 3 бр. вносни бележки.

         Адв. С. -  Страните постигнаха споразумение, както следва:

    Родителските права над малолетното дете П* Т.Т. с ЕГН ********** да бъдат предоставени на нейната майка К.Н.Е. с ЕГН **********.

       Местоживеенето на детето да бъде определено при майката К.Н.Е. с ЕГН ********** ***.

      Да се определи режим на лични отношения на бащата Т.Й.Т. с ЕГН **********, както следва: всяка първа, втора и четвърта събота и неделя с преспиване при бащата от 18:00ч. в събота до 8:00ч. в понеделник, като бащата ще взема детето от дома на майката в събота и ще води детето в учебното заведение в понеделник сутринтта. Бащата ще взема детето всеки четвъртък от 17:00 ч. до 8.00 ч. в петък с преспиване, като  ще го взема от детската градина в четвъртък, ще го води на танци и ще го води в детската градина в петък сутринта. През лятната ваканция бащата ще взема детето при себе си от 15 юли до 30 юли  и от 25 август до 10 септември. През Коледната ваканция от 27 декември в 10.00 ч. до 03 януари в 8.00 ч., като бащата ще взема детето от дома на майката на 27 декември и ще го води в учебното заведение на 3 януари. През Великденската ваканция от 13.00 ч. в неделя до 8.00 ч. във вторник когато бащата ще води детето в учебното заведение. Бащата ще има възможност свободно да се свързва с дъщеря си по телефона, като винаги ще съобразява времето, в което ще контактува с детето с неговите ежедневни занимания и дейности, както и времето през което си почива. Контактът ще се осъществява по закупен от бащата телефон и СИМ карта, като бащата се задължава да поеме и месечните разходи за използване на мобилната услуга.

      Да се осъди ответника Т.Й.Т. с ЕГН ********** да заплаща на П* Т.Т. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител К.Н.Е. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 1/2 от минималната работна заплата, която към момента е 460,00 лева т.е. 230 лв., платима до 11-то число на текущия календарен месец, ведно със законната лихва за всяка една просрочена вноска, считано от 01.01.2018 г. до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

 

Адв. Д. – Съгласни сме с така предложената спогодба. Разноските остават за страните така, както са направени. Ответникът ще заплати държавната такса върху определения размер на издръжката.

 

 

С П О Г О Д И Л И   С Е :

 

 

1. .........................................                   2 .................................

 

 

 

 

                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

Съдът като взе предвид, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и охранява законните интереси на двете страни

        О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатата  спогодба между К.Н.Е. с ЕГН ********** и Т.Й.Т. с ЕГН **********, както следва:

      Родителските права над малолетното дете П* Т.Т. с ЕГН ********** да бъдат предоставени на нейната майка К.Н.Е. с ЕГН **********.

       Местоживеенето на детето да бъде определено при майката К.Н.Е. с ЕГН ********** ***.

      Определя се режим на лични отношения на бащата Т.Й.Т. с ЕГН **********, както следва: всяка първа, втора и четвърта събота и неделя с преспиване при бащата от 18:00ч. в събота до 8:00ч. в понеделник, като бащата ще взема детето от дома на майката в събота и ще води детето в учебното заведение в понеделник сутринтта. Бащата ще взема детето всеки четвъртък от 17:00 ч. до 8.00 ч. в петък с преспиване, като  ще го взема от детската градина в четвъртък, ще го води на танци и ще го води в детската градина в петък сутринта. През лятната ваканция бащата ще взема детето при себе си от 15 юли до 30 юли  и от 25 август до 10 септември. През Коледната ваканция от 27 декември в 10.00 ч. до 03 януари в 8.00 ч., като бащата ще взема детето от дома на майката на 27 декември и ще го води в учебното заведение на 3 януари. През Великденската ваканция от 13.00 ч. в неделя до 8.00 ч. във вторник когато бащата ще води детето в учебното заведение. Бащата ще има възможност свободно да се свързва с дъщеря си по телефона, като винаги ще съобразява времето, в което ще контактува с детето с неговите ежедневни занимания и дейности, както и времето през което си почива. Контактът ще се осъществява по закупен от бащата телефон и СИМ карта, като бащата се задължава да поеме и месечните разходи за използване на мобилната услуга.

      Ответникът Т.Й.Т. с ЕГН ********** ще заплаща на П* Т.Т. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител К.Н.Е. с ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 1/2 от минималната работна заплата, която към момента е 460,00 лева т.е. 230 лв., платима до 11- то число на текущия календарен месец, ведно със законната лихва за всяка една просрочена вноска, считано от 01.01.2018 г. до настъпване на обстоятелства, водещи до нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА Т.Й.Т. с ЕГН **********  да заплати по сметка на Районен съд Русе сумата 165.60 лева- държавна такса по присъдената издръжка.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №7447/2017 г. по описа на РРС, І-ви граждански състав.

   Определението в прекратителната част подлежи на обжалване в едноседмичен срок пред РОС от днес.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  17:40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ се изготви в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: