Р Е Ш Е Н И Е

 гр.Русе, 18.12.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, IX гр. състав, в публично заседание на дванадесети декември през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                         Районен съдия: ВАСИЛ ПЕТКОВ

при секретаря Дарина Великова като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 7967 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази      

Производството е образувано по молба за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

......................................................

По изложените съображения съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

   ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения на 25.08.2001 г. в гр. Русе с акт № 555 от същата дата граждански брак между С.Й.М., ЕГН ********** и М.Г.М.,
ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес ***, чрез адв. А.Г..

УТВЪРЖДАВА споразумението между страните, както следва:

І. ПО ОТНОШЕНИЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ИЗДРЪЖКАТА И МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА ДЕЦАТА И РЕЖИМА НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ:

След прекратяване на брака местоживеенето и упражняването на родителските права по отношение на децата М.С.М.,
ЕГН ********** и Г.С.М., ЕГН ********** ще бъде при майката – М.Г. ***.  Бащата С.Й.М. се задължава да заплаща за малолетните си деца ежемесечна издръжка в размер на 125,00 лв./сто двадесет и пет лева/ ежемесечно за всяко едно от децата, считано от постановяване на съдебното решение по настоящото дело до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на определената издръжка.;

Бащата С.Й.М. ще упражнява режим на лични отношения по отношение на децата М.С.М.,
ЕГН ********** и Г.С.М., ЕГН ********** всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с преспиване на децата в дома на бащата, както и 30 дни през лятната ваканция на децата по време несъвпадащо с платения годишен отпуск на майката.

ІІ. ПОЛЗВАНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ:

Семейното жилище на страните в Русе, ул. ..., вх.1, ет.1 ще се ползва от съпруга С.Й.М..

ІІІ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

3.1. Страните заявяват, че по време на брака съпруга С.Й.М., ЕГН ********** е придобил следните недвижими имоти и движими вещи:

3.1.1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.392.1.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, триста деветдесет и две, точка, едно, точка, две/ с административен адрес: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русенска, ул. .../осемдесет/, вход 1/едно/, етаж 3 /трети/, апартамент 2 /две/ с площ от 70,31 кв.м./седемдесет квадратни метра и тридесет и един квадратни дециметра/, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения при граници и съседи: на същия етаж – имот № 63427.2.392.1.3 и имот № 63427.2.392.1.1; под обекта – имот №  63427.2.392.1.30, имот  63427.2.392.1.29, ПИ № 63427.2.392.1.18 и имот № 63427.2.392.1.17; над обекта – имот № 63427.2.392.1.6, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 13 /тринадесет/ с площ от 4,82 кв.м./четири квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра/, при граници и съседи: север – изба №14, изток – коридор; запад – склад, юг – стълбищна клетка, ведно с 4,059 %/четири цяло петдесет и девет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от дворното място с идентификатор 63427.2.392/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, триста деветдесет и две/, целия с площ от 352 кв.м./триста петдесет и два квадратни метра/, при граници: ПИ 63427.2.393; ПИ 63427.2.394; ПИ  63427.2.410; ПИ 63427.2.238 и ПИ 63427.2.390.

Данъчната оценка на описания недвижим имот е в размер на 55 979,50 лв./петдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и петдесет стотинки/.

3.1.2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.1452.1.11 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда четиристотин петдесет и две, точка, едно, точка единадесет/ с административен адрес: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русенска, ул. .../три/, вход 1/едно/, етаж 3 /трети/, апартамент 11 /единадесет/ с площ от 42,96 кв.м./четиридесет и два квадратни метра и деветдесет и шест квадратни дециметра/, състоящ се от дневна, кухня и сервизни помещения при граници и съседи: на същия етаж – имот № 63427.2.1452.1.10 и имот № 63427.2.1452.1.12; под обекта – имот №  63427.2.1452.1.7; над обекта – имот № 63427.2.1452.1.15, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 /двадесет и две/ с площ от 3,91 кв.м./три квадратни метра и деветдесет и един квадратни дециметра/, при граници и съседи: север – коридор, изток – рампа; запад – изба №23, юг – склад, ведно с 2,2155 % /две цяло две хиляди сто петдесет и пет десетохилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и от дворното място с идентификатор 63427.2.1452/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда четиристотин петдесет и две/, целия с площ от 485 кв.м./четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/, при граници: ПИ 63427.2.1929; ПИ63427.2.1444; ПИ  63427.2.1443; ПИ 63427.2.1894 и ПИ 63427.2.841.

3.1.3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.2.1452.1.25 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда четиристотин петдесет и две, точка, едно, точка, двадесет и пет/ с административен адрес: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русенска, ул. .../три/, етаж 0/нула/, гараж № 2/две/,  с площ от 21,48 кв.м./двадесет и един квадратни метра и четиридесет и осем квадратни дециметра/, при граници: на същия етаж - имот № 63427.2.1452.1.26, имот № 63427.2.1452.1.24; под обекта – имот № 63427.2.1452.1.31 и имот № 63427.2.1452.1.30; над обекта – имот № 63427.2.1452.1.2, имот № 63427.2.1452.1.1 ведно с прилежащите 1,0180 %/едно цяло сто и осемдесет десетохилядни процента идеални части/ от сградата и от дворното място с идентификатор 63427.2.1452/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда четиристотин петдесет и две/, целия с площ от 485 кв.м./четиристотин осемдесет и пет квадратни метра/, при граници: ПИ 63427.2.1929; ПИ63427.2.1444; ПИ  63427.2.1443; ПИ 63427.2.1894 и ПИ 63427.2.841,

Данъчната оценка на описаните в т.3.1.2 и 3.1.3. е в размер на 48 678,30 лв./четиридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и тридесет стотинки/.

3.1.4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 63427.7.544.34 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, тридесет и четири/ с административен адрес: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русенска, кв.Изток, ул. ...,  с площ от 21,00 кв.м./двадесет и един квадратни метра, брой нива – едно. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор  63427.7.544 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, петстотин четиридесет и четири/. Стар идентификатор 63427.7.544.33/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, седем, точка, петстотин четиридесет и четири, точка, тридесет и три/ и номер по предходен план Г-24, гараж № 11.

Данъчната оценка на описания недвижим имот е в размер на 6 139,40 лв./шест хиляди сто тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/.

3.1.5. Л.А. марка „Фолксваген”, модел „Пасат – ГЛ”, с ДК № ..., рама № WVWZZZ31ZME329670, двигател № 2Е080198, цвят – бордо металик;

3.1.6. Л.А. марка „БМВ”, модел „320 Д”, с ДК № ..., рама № WBAAS71060PM88560, двигател № 204D486005596, цвят - черен металик

изцяло с лични негови средства и без всякакъв принос от страна на съпругата, поради което М.Г.М. признава изключителната собственост върху гореописаните недвижими имоти и МПС-та на  С.Й.М., ЕГН **********.

3.2. Страните заявяват, че по време на брака съпругата М.Г.М., ЕГН ********** е придобила следното МПС:

3.2.1. Л.А. марка „БМВ”, модел „320 Д”, с ДК № ..., рама № WBAVC31010PS23035, двигател № 204D487585961, цвят - черен металик

изцяло с нейни лични средства, в резултат на трансформация на лично нейно имущество поради което съпруга – С.Й.М. признава изключителната собственост върху описания лек автомобил на  М.Г.М., ЕГН **********.

3.3. Страните заявяват, че през време на брака си не са придобили в режим на съпружеска имуществена общност други движими и недвижими вещи, че нямат общи влогове. Всеки от съпрузите и взел при себе си личните си движими вещи.

3.4. Страните заявяват, че не си дължат един на друг издръжка след прекратяване на брака.

ІV. ФАМИЛНО ИМЕ

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име М..

V. РАЗНОСКИ

Всеки от съпрузите ще поеме в своя тежест тези разноските по настоящото дело, които касаят собствеността на негови лични движими вещи  или недвижими имоти, а всички останали разноски, включително и заплатения адвокатски хонорар ще бъдат поделени поравно между страните.  Държавната такса върху определената издръжка ще бъде заплатена от С.  М..

ОСЪЖДА  С.Й.М., ЕГН **********,***, чрез адв. А.Г., да заплати по сметка на РРС държавна такса по допускане на развода в размер на 20,00 лева, държавна такса върху определената издръжка в размер на 180,00 лева,  както и държавна такса върху споразумението за имуществените отношения в размер на 2234,94 лева.

ОСЪЖДА М.Г.М., ЕГН **********,***, чрез адв. А.Г., да заплати по сметка на РРС държавна такса по допускане на развода в размер на 20,00 лева и държавна такса върху споразумението за имуществените отношения в размер на 12,00 лева.

  Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/