Р Е Ш Е Н И Е

гр. Русе, 28.12.2017 год.

 

Русенският районен съд, VI-ти граждански състав в публично заседание на 28-ми декември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: ЕЛЕНА БАЛДЖИЕВА

 

при секретаря Галя Георгиева и в присъствието на прокурора                                  като разгледа докладваното от съдията  гр.дело № 7787 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по молба за прекратяване на граждански брак с развод по взаимно съгласие с правно основание чл.50 от СК.

....................

Така мотивиран съдът,

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ сключения  на 25.08.1999г. в гр.Русе, с акт №545 от същата дата на Община Русе граждански брак между Н.И.Т., ЕГН:********** и Г.Д.Т., ЕГН:**********,***.

УТВЪРЖДАВА постигнатото от молителите споразумение по чл.51, ал.1 от СК, както следва:

 1. Страните декларират, че от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца.

2. Страните заявяват, че не си дължат един на друг издръжка след прекратяването на брака им.

3. Страните заявяват, че не предлагат споразумение за разпределение на семейното жилище, тъй като нямат такова по смисъла на СК.

4. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Д.и ще се именува Г.Д. Д..

5. Разноските ще се поемат от съпрузите поравно.

 

ОСЪЖДА Н.И.Т., ЕГН:********** и Г.Д.Т., ЕГН:**********,*** да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 20.00 лв. допълнителна държавна такса за развода.

ОСЪЖДА Г.Д.Т., ЕГН:**********,*** да заплати по сметка на Русенски районен съд сумата от 20.00 лв. допълнителна държавна такса за развода.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: