Р    Е    Ш   Е   Н   И   Е 

№ 1656

 

гр.Русе, 23.11.2017 г.

В    И М Е Т О    Н А    Н  А Р О Д А

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,II– ти граждански състав, в публично съдебно заседание на 21-ви ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                         Председател:МИЛЕН ПЕТРОВ

 

при секретаря Т. ПЕТРОВА, като разгледа докладваното от съдията гр.д.№ 6258 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази:

Предявени са обективно съединени искове в условията на евентуалност, с правно основание чл. 26, ал.1 и ал.2 и чл. 29, ал.1 ЗЗД.

         Постъпила е искова молба от Застрахователно акционерно дружество „ДаллБогг: Живот и Здраве“АД, с която се иска да бъде прогласена нищожността на сключен с ответника А.Д.А., застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №BG/30/116002192543, издадена на 15.08.2016 г. относно застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ по отношение на лек автомобил „Форд Галакси“, с рег.№....., поради липса на съгласие, а в условията на евентуалност поради противоречие със закона, поради заобикаляне на закона, поради противоречие с добрите нрави, поради липса на основание, поради липса на предписана от закона форма, поради липса на застрахователен интерес, поради привидност на застрахователния договор при условията на персонална симулация или застрахователният договор да бъде обявен за унищожаем поради измамливи и заблуждаващи застрахователя действия с цел извличане на облаги и причиняване на вреди.В исковата молба са изложени подробни доводи за нищожност и унищожаемост на процесния застрахователен договор на всяко едно от посочените в условията на евентуалност основания.

         Ответникът А.Д.А. в о.с.з. на 21.11.2017г.признаваизцялопредявеният иск.

По делотосапредставенизаверени копия от №BG /30/ 116002192543, издадена на 15.08.2016 г. и други писмени доказателства.

         Предвидустановеното, съдътправиследните изводи:

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 237 ГПК за постановяване на решение при признание на иска. На първо място ответникът по иска е признал същия в о.с.з. на 21.11.2017г. Има искане от страна на процесуалния представител на ищеца за постановяване на решение при признание на иска. Не са налице и отрицателните предпоставки, а именно признатото право да противоречи на закона или на добрите нрави, или да е признато право, с което страната не може да се разпорежда.

Ищцоватапретенцияследва да бъде уважена, предвидобстоятелството, че ответникапризнава иска, такакакто е предявен на основание чл.237 ГПК.

Процесуалният представител на ищеца, в о.с.з. на 21.11.2017г. изрично заявява, че не претендира разноски, поради което такива не следва да му се присъждат.

         Така мотивиран, районният съд

        

Р    Е   Ш   И :

 

ПРОГЛАСЯВА нищожността на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №BG /30/ 116002192543, издадена на 15.08.2016 г., сключен между ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве”АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Г.М. Д.“ №1и А.Д.А.,  ЕГН********** ***,относно застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ по отношение на лек автомобил „Форд Галакси“, с рег.№....., с рама № ....., поради липса на представителна власт за сключването му от страна на ответника.

         Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Русенски окръжен съд.

 

 

        

                                                                                     Районен съдия: