Р Е Ш Е Н И Е  

 

гр. Русе, 09.11.2017 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Русенски районен съд, VI - ти граждански състав в публично заседание на седми ноември, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

      

Председател: Елена Балджиева

 

при секретаря Галя Георгиева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 6103 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази следното:

            Производството е по чл.542 ГПК във вр. с чл.38, ал.4 ЗГР.

            Молителката твърди, че е родена на ***г***, от родители: майка Л. Е. Х.и баща С. А. Х., но съставеният й Акт за раждане е бил унищожен при пожар в Кметството на с.гр. Моли да й бъде съставен нов Акт за раждане.

            Община Ветово чрез процесуалния си представител не оспорва иска.

            Русенска районна прокуратура не вземат становище по предявения иск.

            Съдът намира предявения иск основателен.

            Предмет на това производство е съставянето на нов акт за раждане на молителката по посочения специален процесуален ред.

            От представеното удостоверение №108/25.03.2016г. на Кметство Глоджево, Община Ветово, се установява, че на 17.03.2005г. в сградата на Кметството е избухнал пожар, при който е унищожена цялата архивна документация, в т.ч. и акта за раждане на молителката, б.ж. на с.гр. След като актът е унищожен, за същата е налице правен интерес от установяване на факта на раждането й по съдебен ред.

            От представените в копие удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №56/16.06.21962г., издаден от кметство гр.Глоджево, общ.Ветово, обл.Русе (л.3), удостоверение за сключен граждански брак, издаден въз основа на акт за сключен граждански брак №0039/20.12.1982г., издаден от Община Ветово (л.5), копие от лична карта №643410063, копие от задграничен паспорт №383821437 издаден на молителката, се вижда, че тя е родена на ***г.

            При тези данни и при съществуващата безспорност от фактическа страна относно релевантните факти съдът намира, че искът следва да бъде уважен, като постанови издаване на нов акт за раждане на молителката от длъжностното лице по гражданското състояние в Кметството, на територията на което тя е родена.

            По тези съображения  съдът

Р Е Ш И :

            ПРИЗНАВА за установено, че Х.С.М. е родена на ***г***, от родители: майка Л. Е. Х.и баща С. А. Х.. 

            ПОСТАНОВЯВА да й бъде съставен нов акт за раждане от длъжностното лице по гражданското състояние на Кметство Глоджево, Община Ветово.

Преписи от решението да се изпратят на Община Ветово и Кметство гр. Глоджево за сведение и изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Русенския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                            Районен съдия: