Р Е Ш Е Н И Е

№____

 

гр. Русе, 09.11.2017 год.

 

В   ИМЕТО  НА   НАРОДА

 

         РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи граждански състав в открито съдебно заседание на тридесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

        Председател: Надежда А.

                    

при секретаря Борянка Георгиева като разгледа докладваното от  съдията гр. д. № 5858 по описа на съда за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е  иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

Ищецът твърди, че на 10.04.1995 г. сключили граждански брак с ответника в гр. Р*. По време на брака им се родили двете им деца П* С* С., роден на *** г., ЕГН ********** и Д* С* С., родена на *** г., ЕГН- **********, които понастоящем са пълнолетни и живеят при ответника.

Ищецът твърди, че поради различни стечения на обстоятелствата в живота им, от месец септември 2015 г. се разделили с ответника, като тя живее в Република А*, а ответникът живее в Б*. Счита, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен и моли да бъде прекратен, без съдът да се произнася относно вината за разстройството му. Желае семейното жилище в гр. Р* да се ползва от двете страни до решаване въпроса относно собствеността по съдебен или извънсъдебен ред. Желае да възстанови предбрачното си фамилно име П*.

Ответникът в отговора на исковата молба не оспорва, че е  настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Моли да бъде прекратен без произнасяне по въпроса за вината.

 

След преценка поотделно и в съвкупност на събраните доказателства, доводите и становищата на молителите и постигнатото споразумение между тях, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

         Страните са сключили граждански брак на 10.04.1995 год. в гр. Р*, от който понастоящем нямат ненавършили пълнолетие деца. Горното се установява от удостоверение за сключен граждански брак № 017175, издадено на 10.04.1995 год. от Община Р* въз основа на акт за граждански брак № 194/10.04.1999 год.

Страните не спорят, че бракът им е дълбоко и непоправимо разстроен. Те не поддържат лични контакти, освен когато съпругата се връща в Б*, не живеят заедно от две години. Между съпрузите липсва взаимност, подкрепа, обич и грижа.

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира за установено следното от правна страна.

Страните не спорят, че отношенията между тях не са изградени на основата на взаимно уважение, привързаност, разбирателство и обща грижа за семейството, същите са се отдалечили и отчуждили един от друг. Потвърждение за това състояние е и установената фактическа раздяла между тях. Те са се дезитнересирали един от друг, прекъснали са отношенията помежду си. С оглед на това съдът намира, че брачната връзка между тях е изпразнена от предписаното й от закона и добрите нрави съдържание и е останала да съществува само формално. Такава връзка е безполезна за страните и е лишена от социалната си функция, като настоящото фактическо състояние в отношенията им е несъвместимо с целите и функциите на брака. По тези съображения съдът намира, че бракът на страните е дълбоко и непоправимо разстроен по смисъла на чл. 49, ал. 1 СК, което обуславя извод за основателност на иска за развод и същия следва да бъде допуснат от съда.

Страните са постигнали споразумение по чл. 49, ал. 4 от СК, което съдът намира за непротиворечащо на закона и добрите нрави, поради което подлежи на утвърждаване на основание чл. 49, ал. 5 от СК.

Съгласно разпоредбата на чл. 329, ал.1 от ГПК, по брачните дела, когато няма вина, т.е. когато съдът не се произнася по въпроса за вината, съдебните разноски остават в тежест на страните така, както са ги направили. На основание чл. 6, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, съдът определя държавна такса по допускане на развода в размер на 50 лева, която следва да бъде заплатена от страните по сметка на РРС.

Мотивиран от горното, Русенски районен съд

 

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 10.04.1995 год. в гр. Р*граждански брак между С.П.С., ЕГН ********** и И.А.С., ЕГН **********, за който е съставен акт за граждански брак № 194/10.04.1995 год. по описа на Община Р*, без да се произнася по въпроса за вината.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.П.С., ЕГН ********** и И.А.С., ЕГН ********** споразумение в следния смисъл:

1. Семейното жилище, находящо се в гр. Р*, бул. Б* № *, бл. Л*, вх. *, ет. *, ап.*, което е обща собственост на съпрузите, придобито по време на брака им в режима на СИО, се предоставя за ползване и от двамата до решаване на въпроса по съдебен или извънсъдебен път.

2. Съпрузите няма да си дължат издръжка след прекратяване на брака.

3. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име С..

4. Съпрузите притежават придобито по време на брака движимо и недвижимо имущество, подлежащо на подялба, като въпросът за подялбата ще се реши с доброволна или съдебна делба, извън настоящото производство.

ОСЪЖДА С.П.С., ЕГН ********** и И.А.С., ЕГН ********** да заплатят по сметка на Русенски районен съд суми от по 25.00 лева всеки, представляващи държавна такса по допускане на развода.

Решението в прекратителната му част подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му пред Русенски окръжен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: …..……………