Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1837

 

гр. Русе, 18.12.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

        РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ХII граждански състав…в публично заседание на 12 декември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                         Председател: Десислава Великова

 

при секретаря Светла Георгиева и в присъствието на прокурора……………….. като разгледа докладваното от СЪДИЯТА гр. д. № 5706 по описа на 2017 г., за да се произнесе съобрази:

 

Предявен е иск с правно основание чл.422 от ГПК.

Ищецът „Фронтекс Интернешънъл” ЕАД твърди, че на 19.08.2015 г. между „Провидент Файненшъл България” ООД и ответника К.Х.В. бил сключен договор за кредит, с който дружеството му предоставило заем в размер на 500 лева, като страните се договорили, че ще се дължи и лихва в размер на 98,62 лева, както и такси в размер на 416.49 лева. Предоставената сума била изцяло усвоена от ответника, но същия не заплатил дължимите вноски в срок, като допуснатото просрочие по кредита било от 28.08.2015 г. Крайният срок за изпълнение на договора бил 14.10.2016 г. На 28.07.2016 г. „Провидент Файненшъл България” ООД и ищеца сключили  договор за прехвърляне на вземанията, по силата на който титуляра на вземането срещу ответника станал ищеца, съгласно Приложение 1 към договор за цесия. „Провидент Файненшъл България” ООД упълномощил ищеца да уведоми длъжника вместо него за прехвърлянията на вземанията, за което било изпратено писмено уведомление чрез „Български пощи” ЕАД. Било подадено заявление и било образувано гр. дело № 4124/2017  по описа на РРС, но ответникът в срок подал възражение, предвид което предявява настоящия иск. Иска да бъде признато за установено по отношение на ответника, че същия му дължи сумата от 588,46 лева главница, ведно със законната лихва считано от 22.06.2017 г. до окончателното изплащане на сумата; 103,11 лева – договорна възнаградителна лихва за периода 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г.; 104,62 лева – лихва за забава от 29.08.2015 г. до 30.05.2017 г.; 323.54 лева – такси от 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г.

Ответникът К.Х.В. не се явява и не взема становище по иска.

Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

 По заявление на ищеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК от 23.06.2017 г. по ч. гр. д. № 4124/2017 г. по описа на РРС, с която е разпоредено на длъжника К.Х.В. да заплати на ищеца  сумата от 588,46 лева главница, ведно със законната лихва считано от 22.06.2017 г. до окончателното изплащане на сумата; 103,11 лева – договорна възнаградителна лихва за периода 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г.; 104,62 лева – лихва за забава от 29.08.2015 г. до 30.05.2017 г.; 323.54 лева – такси от 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г. В срока по чл.414 от ГПК длъжникът К.Х.В. възразил писмено срещу заповедта за изпълнение и съдът дал указания на ищеца да предяви иск за установяване на вземането си, който е предмет на настоящия правен спор.

Видно от представените преписи на писмени доказателства: Договор за потребителски кредит от 19.08.2015 г.; Договор за прехвърляне на вземания от 28.07.2016 г., ведно с Приложение № 1 – Списък на длъжниците и вземанията по чл. 2; Пълномощно от 08.09.2016 г. за уведомяване на длъжника за извършената цесия; Уведомление за извършено прехвърляне на вземания; Уведомление по чл. 20 от ЗЗЛД, се установява, че на 19.08.2015 г. „Провидент Файненшъл България” ООД, сключил договор за потребителски кредит с ответника, който не му заплатил сумата от 588,46 лева главница; 103,11 лева – договорна възнаградителна лихва за периода 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г.; 104,62 лева – лихва за забава от 29.08.2015 г. до 30.05.2017 г.; 323.54 лева – такси от 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г. С договор за цесия от 28.07.2016 г. „Провидент Файненшъл България” ООД прехвърлило на ищеца вземането си срещу ответника

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

Предвид неявяването на ответницата в първото по делото заседание, като не е направила искане за разглеждането му в нейно отсъствие, не подаването на отговор на исковата молба и направеното искане от ищеца за постановяване на неприсъствено решение, съдът намира искането основателно – налице са предпоставките по чл.238 ал.1 от ГПК. Съдът следва да се произнесе с неприсъствено решение, като уважи претенциите, тъй като от представените писмени доказателства се обосновава извод, че искът е вероятно основателен. На ответницата са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването й в съдебно заседание. Следователно настоящото решение може да се основе на предпоставките по чл.238 и чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение.

Предвид изхода на спора, ответникът следва да заплати на ищеца сумата от 85 лв. – разноски по гр. д.  4124/2017 г. по описа на РРС

На основание чл.78, ал.1 от ГПК и предвид уважаването на предявения иск, ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените по настоящето дело разноски в размер на 275 лв., от които 175 лв.- държавна такса и 100 лв.- юрисконсулско възнаграждение.

Мотивиран така, съдът

 

Р     Е       Ш       И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че К.Х.В., ЕГН **********,***, дължи на „Фронтекс Интернешънъл” ЕАД, ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление, гр. София, район „Лозенец”, ул. „Хенрик Ибсен” № 15, сумата от 588,46 лева главница, ведно със законната лихва считано от 22.06.2017 г. до окончателното изплащане на сумата; 103,11 лева – договорна възнаградителна лихва за периода 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г.; 104,62 лева – лихва за забава от 29.08.2015 г. до 30.05.2017 г.; 323.54 лева – такси от 29.08.2015 г. до 14.10.2016 г. по прехвърлено от „Провидент Файненшъл България” ООД чрез цесия на 28.07.2016 г. вземане по Договор за потребителски кредит от 19.08.2015 г., за които е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК от 23.06.2017 г. по ч. гр. д. № 4124/2017 г. по описа на РРС.

ОСЪЖДА К.Х.В., ЕГН **********,***, да заплати на „Фронтекс Интернешънъл” ЕАД, ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление, гр. София, район „Лозенец”, ул. „Хенрик Ибсен” № 15, сумата от 85  лв. – разноски, за които е издадена Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК от 23.06.2017 г. по ч. гр. д. № 4124/2017 г. по описа на РРС и сумата от 275 лв. разноски за настоящото производство.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: