Р Е Ш Е Н И Е

гр.Русе, 11.12.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РУСЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, седми граждански състав, в публичното съдебно заседание на двадесет и девети ноември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ДИМИТРОВА

при участието на секретаря ЕМИЛИЯ ДОБРЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 5345 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Ищецът „Трансис“ ЕООД, ЕИК 117613233, със седалище в гр. Русе, представлявано от Управителя Ж Л Х е предявил срещу „Нитера Транс” ООД, ЕИК 201507072, със седалище в гр. София, представлявано от И М П искове с правно основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 ЗЗД вр. с чл. 372 ТЗ за сумата от 1 560 лв. с ДДС, съединени с иск по чл. 86, ал. 1от ЗЗД за сумата от 62.52 лв. – мораторна лихва върху главницата за периода 13.03.2017 г. – 03.08.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на иска 04.08.2017 г. до окончателното изплащане и на осн. чл. 78 ал. 1 от ГПК се претендират разноските по настоящото производство, включително и тези свързани с евентуално производство пред съдебен изпълнител по обезпечаване на вземането.

Ищецът твърди, че по силата на Заявка-Договор 01-ТМ/05.01.2017 г. поел задължение да извърши възложен от ответника международен транспорт по направлението България-Италия. С международна товарителница /ЧМР/ стоката е натоварена на 09.01.2017 г. и доставена без забележки на 18.01.2017 г. За извършения транспорт на ответника е издадена фактура № 15729/18.01.2017 г. на стойност 1300 лв. без ДДС, съответно 1560 лв. с ДДС. Фактурата заедно с екземпляр от ЧМР е доставена на ответника на 01.02.2017 г., с известие за доставяне от Български пощи. В чл. 12 от Договора страните уговорили плащането на транспорта да се извърши в срок 40 календарни дни от датата на получаване на фактурата с приложена ЧМР товарителница. Твърди, че падежът за плащане на процесната фактура е настъпил на 13.03.2017 г., но към настоящия момент ответникът все още не е изпълнил, въпреки изпратените покани с три имейла, и писмена от 13.06.2017 г. с обратна разписка на Еконт експрес, получена на 14.06.2017 г. Счита, че ответника дължи и обезщетение за забава за периода от датата на падежа на процесната фактура 13.03.2017 г. до датата на завеждане на исковата молба 04.08.17 г.

В законоустановения срок по чл.131 от ГПК по делото липсва отговор на исковата молба от ответното дружество, уведомено надлежно, чрез негов служител. Не се явява негов представител в съдебно заседание, не е направено искане за разглеждане на делото в негово отсъствие и не е дал становище по исковата молба.

Съдът като взе предвид, че ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явява негов представител в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от ГПК и следва да бъде постановено неприсъствено решение, каквото е и желанието на ищеца, като предявените искове следва да се уважат изцяло. От събраните по делото писмени доказателства: заявка-договор #01-ТМ/5.01.2017 г., международна товарителница, фактура №15729/18.01.2017 г., три броя разпечатки от имейл кореспонденция от 14.03.2017 г., 26.04.2017 г. и 9.05.2017 г., покана за доброволно изпълнение от 13.06.2017 г. с обратна разписка за доставяне, се установява, основателността на главния иск, както и че акцесорния иск за законната лихва е вероятно основателен, с оглед на посочените доказателства.

По делото са представени доказателства за направени разноски от ищеца в размер на 64,91 лв. внесена държавна такса, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК, поради което и в този размер следва да му бъдат присъдени.   

Мотивиран така и на основание чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА ответното дружество„НИТЕРА ТРАНС” ООД, ЕИК 201507072, със седалище в гр. София, представлявано от И М П ДА ЗАПЛАТИ на „ТРАНСИС“ ЕООД, ЕИК 117613233, със седалище в гр. Русе, представлявано от Управителя Ж Л Х, следните суми:

-         на основание чл. 79, ал. 1, предл. 1 ЗЗД вр. с чл. 372 ТЗ сумата от 1 560 лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/ с ДДС, по фактура № 15729/18.01.2017 г., за извършен вътрешнообщностен транспорт въз основа на Заявка-договор #01-ТМ/5.01.2017 г.,по направлението България-Италия, ведно със законната лихва върху сумата от 04.08.2017 г. до окончателното изплащане,

-         на основание чл. 86, ал. 1от ЗЗД сумата от 62.52 лв./шестдесет и два лева и петдесет и две стотинки/– мораторна лихва върху главницата за периода 13.03.2017 г. – 03.08.2017 г.,

-         на осн. чл. 78 ал. 1 от ГПК направените по делото разноски от ищеца в размер на 64,91лв./шестдесет и четири лева и деветдесет и една стотинки/, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

 

Препис от неприсъственото решение да се изпрати на страните.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: